در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learning Regular Expressions

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Regular expressions can speed up tedious tasks and streamline your workflow. They are an indispensable tool with programming languages like Java, JavaScript, Perl, Python, Ruby, C#, and more. In this course, instructor Kevin Skoglund goes over the definitions, details, and basic processes to start using regular expressions. Kevin explains what regular expressions are, what types are available in different programming languages, and what notations you should use. He dives into characters and character sets, then goes over how repetition is used with metacharacters, how it can be quantified, and more. He discusses grouping, alternation, and anchors. Kevin shows you how to capture content and create a backreference to the captured data. Plus, he covers positive and negative lookahead assertions, lookbehind assertions, and multiple lookaround assertions.


01 - Introduction
  • 01 - Write text matching patterns

  • 02 - 1. Get Started with Regular Expressions
  • 01 - What are regular expressions
  • 02 - Choose a regular expression engine
  • 03 - Notation conventions and modes

  • 03 - 2. Characters
  • 01 - Literal characters
  • 02 - Metacharacters
  • 03 - The wildcard metacharacter
  • 04 - Escaping metacharacters
  • 05 - Other special characters
  • 06 - Challenge Characters
  • 07 - Solution Characters

  • 04 - 3. Character Sets
  • 01 - Define a character set
  • 02 - Character ranges
  • 03 - Negative character sets
  • 04 - Metacharacters inside characters sets
  • 05 - Shorthand character sets
  • 06 - Challenge Character sets
  • 07 - Solution Character sets

  • 05 - 4. Repetition
  • 01 - Repetition metacharacters
  • 02 - Quantified repetition
  • 03 - Greedy expressions
  • 04 - Lazy expressions
  • 05 - Challenge Repetition
  • 06 - Solution Repetition

  • 06 - 5. Grouping and Alternation
  • 01 - Grouping metacharacters
  • 02 - Alternation metacharacters
  • 03 - Efficiency when using alternation
  • 04 - Challenge Grouping and alternation
  • 05 - Solution Grouping and alternation

  • 07 - 6. Anchors
  • 01 - Start and end anchors
  • 02 - Line breaks and multiline mode
  • 03 - Word boundaries
  • 04 - Challenge Anchors
  • 05 - Solution Anchors

  • 08 - 7. Capturing Groups and Backreferences
  • 01 - Captures and backreferences
  • 02 - Backreferences to optional expressions
  • 03 - Find and replace using backreferences
  • 04 - Non-capturing group expressions
  • 05 - Challenge Backreferences
  • 06 - Solution Backreferences

  • 09 - 8. Lookaround Assertions
  • 01 - Positive lookahead assertions
  • 02 - Negative lookahead assertions
  • 03 - Lookbehind assertions
  • 04 - Multiple lookaround assertions
  • 05 - Challenge Lookaround assertions
  • 06 - Solution Lookaround assertions

  • 10 - Conclusion
  • 01 - Next steps