وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn to build WireMock Standalone Server using Java

سرفصل های دوره

Learn how to setup wiremock standalone instance using Java & Admin API for testing needs & end to end API mocking


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - What is API
 • 2 - API Walkthrough
 • 3 - API Use Case

 • 3 - What is HTTP
 • 4 - HTTP Walkthrough
 • 5 - HTTP Structure

 • 4 - What is REST
 • 6 - Understanding REST with use case

 • 5 - What is JSON
 • 7 - JSON Walkthrough
 • 8 - JSON Example
 • 8 - Online Json Parser.txt
 • 8 - complex.zip
 • 8 - simple.zip

 • 6 - Understanding Json Path with expressionsoperators and filters
 • 9 - What is JSON Path
 • 10 - What are Expressions in JSON Path
 • 11 - Understanding Operators with exercises
 • 12 - Understanding Filters with exercises

 • 7 - Postman Essentials
 • 13 - How to Install Postman
 • 14 - Walkthrough
 • 15 - How to execute GETPOST Request

 • 8 - What is API Mocking
 • 16 - What is API Mocking
 • 17 - Banker App Use Case

 • 9 - Working Of wiremock
 • 18 - What is Wiremock
 • 19 - Working of Wiremock

 • 10 - Running Wiremock as a Standalone Process
 • 20 - Download Standalone Jar
 • 21 - Start Wiremock Server
 • 22 - What are different options
 • 23 - Directory Structure Mappings and files

 • 11 - ReqRes Public API Overview
 • 24 - ReqRes Public API.txt
 • 24 - ReqRes Public API Overview

 • 12 - Record And Playback
 • 25 - What is Record and Playback
 • 26 - How record playback works
 • 27 - Implementation Handson

 • 13 - Different ways to work with standalone instance
 • 28 - Using JAVA API
 • 29 - Using Admin API
 • 29 - Wiremock Admin API Reference.txt
 • 30 - Manual Mappings

 • 14 - Setting up remote wiremock instance on AWS
 • 31 - Understanding Remote Setup
 • 32 - Create AWS Account Free Tier
 • 32 - Create AWS Free Account.txt
 • 33 - Create Windows EC2 instance on AWS
 • 34 - Connecting to EC2 Instance from localhost
 • 35 - Download Wiremock standalone jar.txt
 • 35 - Setup Wiremock server on remote
 • 36 - Access remote wiremock instance on local

 • 15 - Wiremock JAVAWorkspace Setup
 • 37 - Prerequsites
 • 38 - Setup JDK
 • 39 - Setup Maven
 • 40 - Download Intellij
 • 41 - Create Project
 • 42 - Import Dependencies

 • 16 - Getting Started with Wiremock Java Library
 • 43 - Project Structure
 • 44 - Start and Stop Server Programmatically
 • 45 - Files and Mappings
 • 46 - Configuration Options

 • 17 - Basic Stubbing
 • 47 - Creating first stub
 • 48 - Specifying the response body and header
 • 49 - Specifying the response body using file
 • 50 - Saving Mappings
 • 51 - Edit stub mapping

 • 18 - Configuring Remote Instance with Wiremock Java Library
 • 52 - Pointing Java API to remote wiremock instance
 • 53 - Configuring stubs on remote from local
 • 54 - Saving Mapping on remote
 • 55 - Pushing JSON Mappings to remote

 • 19 - Request Matching Overview
 • 56 - What will we discuss in Request Matching

 • 20 - Request Matching URL matching
 • 57 - Any URL
 • 58 - Path Only
 • 59 - Path and query
 • 60 - Path regex
 • 61 - Path and query regex
 • 62 - Stub Priority and default response

 • 21 - Request Matching Request Attributes
 • 63 - Matching Header
 • 64 - Matching Cookies
 • 65 - Matching Query Param
 • 66 - Basic Authenitcation

 • 22 - Matching Request Body Using Json Equality
 • 67 - Overview
 • 68 - Matching via JSON equalityString Literal
 • 69 - Converting Json in a file to Json Object
 • 70 - Matching via JSON equalityUsing File
 • 71 - Placeholder Reference.txt
 • 71 - Using placeholders in Request Matching
 • 72 - Ignoring array order extra elments

 • 23 - Matching Request Body Using Json Path
 • 73 - Matching via JSONPath

 • 24 - Response Templating
 • 74 - Understanding Response Templating
 • 74 - handlebarsjs.txt
 • 75 - Wiremock Request Data Model
 • 75 - requestdatamodel.zip
 • 76 - Enabling Response Templating
 • 77 - Using ResponseTemplateTransformer Handson
 • 78 - Using transformer parametersHandson

 • 25 - Handlebars Helpers
 • 79 - Handlebars Helpers Overview
 • 79 - Java implementation of handlebars.txt
 • 80 - Json Path helper
 • 81 - Json Path helper handson
 • 82 - Dates and Time helpers
 • 83 - Dates and Time helpershandson
 • 84 - Random Helpers NumberStringPick Random
 • 85 - Random Helpers Handson
 • 86 - Conditional Logic if else
 • 87 - Conditional Logic if else handson
 • 88 - Matches helper
 • 89 - Matches helper handson
 • 90 - Math Helper
 • 91 - Math Helper Handson

 • 26 - Simulating Faults Delays
 • 92 - Delay configurations in wiremock
 • 93 - Fixed delay handson
 • 94 - Random Uniform delay handson
 • 95 - Random Log Normalhandson
 • 95 - Wolframalpha Calculation.txt

 • 27 - Simulating Faults Bad Response
 • 96 - Bad response overview
 • 97 - Default Bad response in wiremock handson
 • 98 - Custom Bad response handson

 • 28 - Simulating State with Scenarios
 • 99 - Scenario State in wiremock
 • 100 - Simulating User Api scenario Handson

 • 29 - Proxying
 • 101 - Understanding proxy concept in wiremock
 • 102 - Implementing proxy using public api handson

 • 30 - What is Admin API
 • 103 - Admin API Reference.txt
 • 103 - Overview

 • 31 - Creating Mappings Request Structure
 • 104 - JSON Request Schema Request Obejct
 • 105 - JSON Request Schema Response Object
 • 106 - Creating first stub using Admin API

 • 32 - URL matching Admin API
 • 107 - URL Patterns in JSON Request
 • 108 - URL matchingHandson Path
 • 109 - URL matchingHandson pathquery

 • 33 - Different ways to send responseAdmin API
 • 110 - Overview of different response objects
 • 111 - BodyResponseObject-mapping.txt
 • 111 - Using Body response object handson
 • 112 - JsonBodyResponseObject-mapping.txt
 • 112 - Using jsonBody response object handson
 • 113 - BodyFilenameResponseObject-mapping.txt
 • 113 - Using bodyFileName response object handson

 • 34 - Request Attributes Match Admin API
 • 114 - RequestAttribMatch-Req-API.txt
 • 114 - Understanding Request Attributes match in JSON Request
 • 115 - Matching Header Cookies handson
 • 116 - Difference bw QueryParamter match and UrlPathQuery Match handson
 • 116 - MultiQueryParamReq-AdminAPI.txt
 • 117 - Basic Authenitcation using admin API handson

 • 35 - Matching request body using json equality Admin Api
 • 118 - BodyPattern object overview
 • 119 - Matching via JSON equality handson
 • 120 - PlaceHolderRequest-Mapping.txt
 • 120 - Placeholders
 • 121 - Ignoring array order extra elments

 • 36 - Matching request body using JsonpathAdmin API
 • 122 - Matching via JSONPath
 • 123 - Comparing request property values

 • 37 - Response Templating Admin API
 • 124 - Using ResponseTemplateTransformer Local
 • 125 - Using ResponseTemplateTransformer Global

 • 38 - Simulating Delays Admin APIHandson
 • 126 - Fixed delay Global
 • 127 - Fixed delay stub level
 • 128 - Random delay Global
 • 129 - Random delay stub level

 • 39 - Setting Custom bad response using stub priorirty
 • 130 - Custom Bad response handson

 • 40 - Simulating State with ScenariosAdmin API
 • 131 - Understanding Objects for creating scenario
 • 132 - Simulating Scenario Handson

 • 41 - Proxying using Admin API
 • 133 - Proxying overview
 • 134 - Implementing proxying on remote wiremock instance

 • 42 - Saving stub mappings on remote wiremock instance
 • 135 - Saving All mappings Handson
 • 136 - Saving mappings while creation Handson

 • 43 - Conclusion
 • 137 - Conclusion.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17281
  حجم: 4962 مگابایت
  مدت زمان: 778 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید