وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Microsoft Fabric Basic to Advance with Practical

سرفصل های دوره

Microsoft Fabric End to End Analytics, Data engineering with Fabric, Certification, Real time analytics Fabric tutorial


1 - Introduction
 • 1 - Setup Account with Microsoft Fabric
 • 2 - Walkthrough with Features of Microsoft Fabric
 • 3 - Microsoft Fabric Architecture

 • 2 - Lakehouse
 • 4 - Introduction to Lakehouse OneLake
 • 5 - Setup your first Lakehouse Ingest Data
 • 5 - sales.csv
 • 6 - Delta format tables
 • 7 - SQL Endpoints
 • 8 - Data Visualization in Spark Notebook
 • 9 - Visual Query Editor
 • 10 - Create Report

 • 3 - Data Processing with Apache Spark
 • 11 - Introduction to Large Scale Data Analytics
 • 12 - Apache Spark
 • 13 - Spark Settings in Microsoft Fabric
 • 14 - Setup your first Notebook
 • 15 - DataFrame from Lakehouse
 • 16 - Data Transformation Saving the Transformed Data and Partitioning using PySpark
 • 17 - Parquet File Partitioning in Spark RDD

 • 4 - Delta Tables in Microsoft Fabric
 • 18 - Load Data into Spark Dataframe
 • 19 - Managed and External Tables
 • 20 - Data Insertion in Delta Table
 • 21 - Table Updation and Table Versioning
 • 22 - Create Delta Table from Streaming Data

 • 5 - Data Pipelines in Microsoft Fabric
 • 23 - SparkSQL API to process data
 • 24 - ETL Extract Transfer and Load
 • 25 - Pipeline Copy Data Activity Delete Data Activity and Notebook Activity
 • 26 - Variable in Pipeline
 • 27 - Run and Monitor Pipeline

 • 6 - Ingest Data with Dataflow gen2
 • 28 - Copy Data Transform Data using Dataflow

 • 7 - Data Warehousing in Microsoft Fabric
 • 29 - Introduction to Data Warehouse
 • 30 - Dimensional Modelling in Data Warehouse
 • 31 - DW-Queries.txt
 • 31 - Setup your Data Warehouse in MS Fabric
 • 32 - Query your Data Warehouse
 • 33 - Visual Query Editor in Data Warehouse
 • 34 - Performance Monitoring in Warehouse

 • 8 - Real Time Data Analytics
 • 35 - Introduction to Real time Data Analytics
 • 36 - Setup your KQL Database
 • 36 - sales.csv
 • 37 - Data Processing and Analysis using KQL QuerySet
 • 38 - Data Visualization

 • 9 - Data Science with Microsoft Fabric
 • 39 - Introduction to Data Science Predictive Analytics and Machine Learning
 • 40 - Notebook Experiment and Run
 • 41 - Setup and load data into Notebook
 • 42 - Create Experiment and Build your Model
 • 43 - Compare an Save your Models
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17143
  حجم: 3993 مگابایت
  مدت زمان: 441 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید