در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn Backup & Restore with CommVault,Get a High paying JOB

39,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Windows Server, Linux, Oracle, CommVault, VMware, Amazon AWS & Get a High Paying IT JOB.


1 - Introduction
 • 1 - Intro
 • 2 - CommVault Lab v11
 • 3 - How to download and install Virtualbox to host your Linux or Windows VMs

 • 2 - Optional How to built your Windows server
 • 4 - How to download and install Windows server
 • 5 - How to setup ips on an Windows server
 • 6 - How to install Active Directory on a Windows server

 • 3 - Optional How to built your Ubuntu desktop server
 • 7 - How to download and install Ubuntu desktop server
 • 8 - How to setup ips on an Ubuntu server
 • 9 - How to join an Ubuntu server to a Windows Active Directory domain

 • 4 - How to get CommVault v 11 and how do I install it
 • 10 - How to get CommVault version 11
 • 11 - How to install CommVault version 11

 • 5 - What do all the buttons do on CommVault
 • 12 - What do all the buttons do in CommVault 1 of 3
 • 13 - What do all the buttons do in CommVault 2 of 3
 • 14 - What do all the buttons do in CommVault 3 of 3

 • 6 - How to create CommVault users
 • 15 - How to create CommVault users

 • 7 - How to create CommVault user groups
 • 16 - How to create CommVault user groups

 • 8 - How to create CommVault client groups
 • 17 - How to create CommVault client groups

 • 9 - How to setup and enable active directory login in CommVault
 • 18 - How to setup and enable active directory login in CommVault

 • 10 - How to install Windows media file agents in CommVault
 • 19 - How to install Windows media and file agents

 • 11 - How to install UnixLinux media file agents in CommVault
 • 20 - How to install UnixLinux media and file agents

 • 12 - How to setup a Storage Library using Open Filer
 • 21 - How to setup a Storage Library using Open Filer
 • 22 - How to think about storage policy planning
 • 22 - retention-policy.zip

 • 13 - How to install an Active Directory file agent in CommVault
 • 23 - How to install an Active Directory file agent in CommVault

 • 14 - How to install SQL server agent in CommVault
 • 24 - How to download and install Microsoft SQL server 2014
 • 25 - How to install SQL server agent in CommVault

 • 15 - How to install an Oracle server agent in CommVault
 • 26 - How to install download and install an Oracle Database desktop server
 • 27 - How to install an Oracle server agent in CommVault
 • 28 - Optional How to install download and install an Oracle Database ENT server

 • 16 - How to perform a backup and restore in CommVault
 • 29 - How to perform a backup and restore in CommVault Windows Files System
 • 30 - How to perform a backup and restore in CommVault Unix Linux File System
 • 31 - How to perform a backup and restore in CommVault Microsoft SQL Database
 • 32 - How to perform a backup and restore in CommVault Oracle Database
 • 33 - How to perform a backup and restore in CommVault Active Directory

 • 17 - How to manage the CommVault
 • 34 - How to manage the CommVault Commserve from another computer

 • 18 - How to setup Deduplication
 • 35 - How to setup Deduplication

 • 19 - How to backup and restore CommVault to the Amazon AWS Cloud
 • 36 - How to backup and restore CommVault to the Amazon AWS Cloud

 • 20 - How to view the CommVault logs
 • 37 - How to view the CommVault logs

 • 21 - How to perform a Disaster Recovery
 • 38 - in place restore Disaster Recovery on the Commserve server
 • 39 - out of place restore Disaster Recovery on the Commserve server

 • 22 - How to install and setup VMware ESXi and Vcenter
 • 40 - FREE 60 trial Download of VMware ESXi and Vcenter
 • 41 - Setup VMware ESXi
 • 42 - Setup VMware Vcenter
 • 43 - Setup a VM in VMware 67

 • 23 - How to setup a LUN with OPEN Filer and add to VMware ESXI hosts
 • 44 - Setup a LUN with OPEN Filer and add to VMware ESXI hosts

 • 24 - How to setup CommVault VSA using VMware 67
 • 45 - Setup CommVault Virtual Server Agent using VMware 67
 • 46 - Backup and restore a Virtual Machine using CommVault Virtual Server Agent

 • 25 - How do I get a job as a CommVault administrator
 • 47 - CommVault-sample-exam-questions.pdf
 • 47 - How do I get a job as a CommVault administrator

 • 26 - How much money can you expect to get in exchange
 • 48 - How much money can you expect to get in exchange for the value you provide
 • 49 - How can I help you get a job