در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Influencing and Persuading

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Influence and persuade - master communication skills


1 - Welcome
 • 1 - What to Expect

 • 2 - What is Influencing
 • 3 - Stick and Carrot
 • 4 - 2.3-Push-vs-Pull.pdf
 • 4 - Push vs Pull

 • 3 - An Influencing Process
 • 5 - 3.1-Applying-the-Influencing-Process.pdf
 • 5 - Introduction
 • 7 - 3.3-Being-Likeable.pdf
 • 8 - What is their position
 • 9 - Explain your problem
 • 12 - 3.8-Summary-of-6-Step-Process.pdf
 • 12 - Wrap Up

 • 4 - Four Types of People
 • 14 - 4.2-4-Types-of-People.pdf
 • 14 - 4.2-Planning-to-Persuade.pdf
 • 14 - What personality colour are you

 • 5 - Techniques for the Analytical person
 • 15 - 5.1-Spotting-Blue-People.pdf
 • 15 - Introduction
 • 17 - Building a relationship
 • 18 - Using mirrioring
 • 19 - Joint problem solving
 • 20 - Loading up on facts
 • 22 - Commitment sizes
 • 23 - 5.9-Influencing-Blue-People.pdf
 • 23 - Wrap Up

 • 6 - Techniques for the Controller person
 • 24 - 6.1-Spotting-Red-People.pdf
 • 24 - Introduction
 • 25 - How to spot a red person
 • 26 - Building a relationship
 • 27 - They will get RESULTS
 • 28 - Make it quick and easy for them
 • 30 - Choice of A or B
 • 31 - A last resort option
 • 32 - Never ever say this
 • 34 - 6.11-Influencing-Red-People.pdf

 • 7 - Techniques for the Enthusiast person
 • 35 - 7.1-Spotting-Yellow-People.pdf
 • 35 - Introduction
 • 37 - Make the process fun
 • 39 - Mirror their bounciness
 • 40 - Perceptual contrast
 • 42 - What do they value
 • 43 - 7.9-Influencing-Yellow-People.pdf
 • 43 - Wrap Up

 • 8 - Techniques for the Amiable person
 • 44 - 8.1-Spotting-Green-People.pdf
 • 44 - Introduction
 • 45 - How to spot a green person
 • 47 - Showing emotions
 • 49 - Using social proof
 • 50 - Youll get security
 • 51 - Being generous with favours
 • 53 - 8.10-Influencing-Green-People.pdf
 • 53 - Wrap Up

 • 9 - Wrap Up
 • 54 - 9.1-Further-Reading.pdf
 • 54 - 9.1-Self-Review.pdf
 • 54 - Use this ethically
 • 55 - Congratulations
 • 55 - discounts on my other courses.zip
 • 55 - get my tip of the month.zip