وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Google Gemini for Developers

سرفصل های دوره

Google Gemini is a new family of multimodal large language models that works seamlessly across image, video, audio, and code. In this course, instructor Lynn Langit shows you how to get started using the design patterns, tools, and features of Google Gemini following the best practices for building LLM-based applications.

Explore the capabilities of Google Gemini starting with Google AI Studio, before diving into the development, testing, and deployment of even larger, more complex models. Along the way, Lynn shows you how to use Gemini notebooks in GCP Vertex AI Studio and Gemini applications on GCP. Upon completing this course, you’ll be ready to take your career to the next level as an ML-savvy DevOps professional.


01 - Introduction
 • 01 - What is Google Gemini
 • 02 - What you should know
 • 03 - About using cloud services

 • 02 - 1. Hello Gemini
 • 01 - Review Google Gemini
 • 02 - Use Google AI Studio
 • 03 - Use Colab notebooks
 • 04 - Use Project IDX

 • 03 - 2. Gemini Prompts in Google AI Studio
 • 01 - Understand Google AI Studio
 • 02 - Design and test language model prompts
 • 03 - Test prompts with model generative output
 • 04 - Design and test multimodel prompts

 • 04 - 3. Gemini Notebooks in GCP Vertex AI Studio
 • 01 - Review Gemini in GCP Vertex AI
 • 02 - Use Vertex AI Jupyter Notebooks
 • 03 - Review safety ratings notebook
 • 04 - Review function calling notebook
 • 05 - Use RAG pattern, part one
 • 06 - Use RAG pattern, part two

 • 05 - 4. Gemini Applications on GCP
 • 01 - Set up education application
 • 02 - Set up an online prediction application for retail
 • 03 - Use Vertex AI Model Garden
 • 04 - Looking forward Gemini Ultra

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36729
  حجم: 192 مگابایت
  مدت زمان: 81 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید