وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Getting Started With PHP And MySQL For Beginners

سرفصل های دوره

Learn Modern PHP With PDO, MySQLi, API Integration And Build Projects Like Employee Management System


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Installation
 • 3. PHP Syntax
 • 4. Comments
 • 5. Variables
 • 6. Data Types

 • 2. Operators
 • 1. Arithmetic Operators
 • 2. Assignment Operators
 • 3. Comparison Operators
 • 4. Logical Operators

 • 3. Arrays
 • 1. Arrays
 • 2. Associative Arrays
 • 3. Multidimensional Arrays

 • 4. Conditional Statements
 • 1. If else
 • 2. Switch Statement
 • 3. While Loop
 • 4. Do while
 • 5. For loop
 • 6. Foreach

 • 5. Functions
 • 1. Functions
 • 2. Parameters and Arguments
 • 3. Return Statement

 • 6. Superglobals
 • 1. $ GET
 • 2. $ POST
 • 3. $ SESSION
 • 4. $ COOKIES

 • 7. Working With Forms
 • 1. PHP and HTML
 • 2. Front-End Validation

 • 8. Form Project
 • 1. Creating The Form
 • 2. The Back-End
 • 3. Error Checking
 • 4.1 32.1 Contact Form Source Code.rar
 • 4. More Validation

 • 9. Databases And MySql
 • 1. Intro
 • 2. Creating A Database
 • 3. Creating A Table
 • 4. Creating Data(INSERT)
 • 5. Reading Data(SELECT)
 • 6. Updating Data(UPDATE)
 • 7. Deleting Data(DELETE)

 • 10. PHP And Mysql
 • 1. Intro to PHP And Mysql
 • 2. Create (Insert)
 • 3. Read (Select)
 • 4. Update
 • 5. Delete

 • 11. TodoList Project
 • 1. What We Will Build
 • 2. Creating The Database and Table
 • 3. Creating The Form
 • 4. Adding And Displaying Data
 • 5. Completing And Deleting Data
 • 6.1 50.1 Todolist Source Code.rar
 • 6. The Styling

 • 12. Employee Management System(EMS) Project
 • 1. What We Will Build
 • 2. The Homepage
 • 3. Add Employee
 • 4. Intro to Prepared Statements
 • 5. Using Session To Display Messages
 • 6. The View Page
 • 7. The Edit Page
 • 8. The Delete Page
 • 9. The CSS 1
 • 10.1 60.1 EMS Source Code.rar
 • 10. The CSS 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7864
  حجم: 2337 مگابایت
  مدت زمان: 387 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید