در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

GCP Associate Cloud Engineer – Google Cloud ACE Course 2022

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

GCP ACE - Google cloud Associate Cloud Engineer certification from Beginner to Expert journey


1 - Basics and Fundamentals of Google Cloud and Cloud Computing
 • 1 - Difference between Onpremises and Cloud Technology
 • 2 - Why Google Cloud
 • 3 - Why do we need Regions and Zones
 • 4 - Understanding Regions & Zones in GCP
 • 5 - GCP Network Infrastructure Basic Understanding

 • 2 - Google Cloud IAM Identity and Access Management
 • 6 - IAM Section Overview Identity and Access Management
 • 7 - Organization and Resource Hierarchy
 • 7 - Organization-Resource-Hierarchy-Eng
 • 8 - IAM Roles
 • 9 - IAM Role 1 Basic Role
 • 10 - IAM Role 2 Predefined Role
 • 11 - IAM Role 3 Custom Role
 • 12 - IAM Principal
 • 13 - IAM Service Account
 • 14 - Handson IAM Complete demonstration about Identity and Access Management

 • 3 - Creating Free Tier Account to practice GCP
 • 15 - Free Tier Account creation to practice GCP

 • 4 - Billing and Budget Management & Monitoring
 • 16 - Handson Creating one or more Billing accounts and Link projects
 • 17 - Handson Setup Billing Budgets and configuring alerts

 • 5 - Virtual Networks and VPC
 • 0 - Handson Creating Firewall rules and policies
 • 18 - Virtual Networks section overview
 • 19 - Basics of VM
 • 20 - Handson Creating a VM web application to understand Virtual Network and VPC
 • 21 - VPC overview Virtual Private Cloud
 • 22 - Networks and Subnetworks in Google cloud
 • 23 - Understanding IP Address
 • 24 - Handson Complete Demonstration of Virtual Networks and VPC
 • 25 - Firewall Rules

 • 6 - Google Cloud Compute Engine for Associate Cloud Engineer
 • 26 - Compute Engine Section Overview
 • 27 - Machine Families
 • 28 - Image options
 • 29 - Disk options
 • 30 - Special Compute Options
 • 31 - Handson Creating VM instance and deploying Apache web server
 • 32 - Handson Exploring Startup scripts in VM instance
 • 33 - Handson Instance Template Creating multiple VMs with Instance template

 • 7 - Instance Group
 • 34 - Understanding Instance Group
 • 35 - Handson Creating Instance Group with multiple VM instances

 • 8 - Google Cloud Load Balancer
 • 36 - Google cloud Load Balancer overview
 • 37 - Handson Creating Load Balancer and distribute the traffic with VM instances

 • 9 - Google Cloud Storage
 • 38 - Google Cloud Service Introduction
 • 39 - Understanding the Storage Classes
 • 40 - Choosing the correct storage class
 • 41 - Google Cloud Storage
 • 42 - Handson Creating Buckets and objects
 • 43 - Handson Creating and exploring Access control
 • 44 - Handson Life cycle of storage Bucket

 • 10 - Google Cloud SQL
 • 45 - Handson Cloud SQL Part 1
 • 46 - Handson Cloud SQL Part 2
 • 47 - Handson Cloud SQL Part3

 • 11 - Google Cloud Spanner
 • 48 - Handson Cloud Spanner Part1
 • 49 - Handson Cloud Spanner Part 2

 • 12 - Google Cloud Memory Sore
 • 50 - Handson Memory Store Part 1
 • 51 - Handson Memory Store Part 2

 • 13 - Google Cloud DataStore & Firestore
 • 52 - Handson Cloud Datastore
 • 53 - Handson Google Cloud Firestore

 • 14 - Google Cloud BigTable
 • 54 - Handson Google Cloud BigTable

 • 15 - Google Cloud BigQuery
 • 55 - Handson Google Cloud BigQuery

 • 16 - Google Kubernetes Engine
 • 56 - Google Kubernetes Engine Section Overview
 • 57 - Handson Creating Cluster in GKE
 • 58 - Handson Creating new Docker image and pushing to Container registry
 • 59 - Handson Deploying the image to the cluster
 • 60 - Handson Exposing the service of the application
 • 61 - Handson YAML configuration on Google Kubernetes Engine
 • 62 - Handson Auto Scaling and Auto Repair feature in Google Kubernetes Engine
 • 63 - Handson Exploring Node pool in detail and understanding gcloud & Kubectl CLI