وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Embedded Systems and OS Development

سرفصل های دوره

Become an Expert in Embedded Systems: Develop your own OS in the C and Assembly Languages, and Design your own PCB


1 - Set Ready Go
 • 1 - Course Presentation
 • 2 - Motivation
 • 3 - Environment.zip
 • 3 - Environment Preparation

 • 2 - Base Electrical Circuit
 • 4 - Prototype Design
 • 5 - CPU Breakout Board
 • 6 - The First Program
 • 7 - Simulating Without Hardware

 • 3 - Operating System Basics
 • 8 - Introduction to Tasks
 • 9 - Introduction to Multitasking
 • 10 - 3.3-SharedResources-Test-TFT.X.zip
 • 10 - Shared Resources
 • 11 - Task Switching
 • 12 - 3.5-Kernels-Example-NonPreemptive.X.zip
 • 12 - 3.5-Kernels-Example-Preemptive.X.zip
 • 12 - Kernels
 • 13 - 3.6-Schedulers-Example-RoundRobin.X.zip
 • 13 - Schedulers
 • 14 - 3.7-CriticalSections-Example-Count.X.zip
 • 14 - 3.7-CriticalSections-Example-TFT.X.zip
 • 14 - Critical Sections
 • 15 - 3.8-Deadlocks-Example.X.zip
 • 15 - Deadlocks
 • 16 - 3.9-TaskSynchronization-Example.X.zip
 • 16 - Introduction to Task Synchronization
 • 17 - 3.10-SystemTick.X.zip
 • 17 - System Tick

 • 4 - Target Platform
 • 18 - CPU Architectures
 • 19 - Choosing the right CPU
 • 20 - 4.3-MIPS32-Registers-Example.X.zip
 • 20 - MIPS32 CPU Registers
 • 21 - MIPS32 Memory Layout
 • 22 - 4.5.1-LoadWord-StoreWord-Example.X.zip
 • 22 - 4.5.2-ProcedureCall-Example.X.zip
 • 22 - 4.5.3-Branch-Example.X.zip
 • 22 - 4.5.4-IfThenElse-Example.X.zip
 • 22 - 4.5.5-Loop-Example.X.zip
 • 22 - 4.5.6-7Seg-Asm.X.zip
 • 22 - The PIC32 Microcontroller
 • 23 - 4.6-ADC-Joystick-To-SPI-TFT.X.zip
 • 23 - Microchip-EF-SK-adchs-polled.zip
 • 23 - Microchip-EF-SK-spi-self-loopback-blocking.zip
 • 23 - Our Board VS Microchips StarterKit

 • 5 - Interrupts
 • 24 - Interrupts Overview
 • 25 - 5.2.1-ISR-C-MultiVectored.X.zip
 • 25 - 5.2.2-ISR-ASM-MultiVectored.X.zip
 • 25 - 5.2.3-ISR-ASM-SingleVectored.X.zip
 • 25 - ISRs Interrupt Service Routines
 • 26 - Interrupt Latency and Interrupt Response
 • 27 - Interrupts in our Operating System
 • 28 - 5.6-TestingInterrupts.X.zip
 • 28 - Testing Interrupts with the Software Interrupt

 • 6 - BSP Board Support Package
 • 29 - BSP Overview What is the Board Support Package
 • 29 - Stage1-BSP.X.zip
 • 29 - uSD-Breakout-Project.txt
 • 29 - uSD-Breakout-schematic.pdf
 • 29 - usd-breakout-bottom.zip
 • 29 - usd-breakout-top.zip
 • 29 - usd-project-image.zip
 • 30 - Setting up the System Timer
 • 31 - Setting up the System Tick Interrupt
 • 32 - Setting up the systems LEDs
 • 33 - Testing LEDs Flashing an SOS
 • 34 - UART Explanation and Setup
 • 35 - Testing the UART PingPong with a PC
 • 36 - SPI Explanation and Setup
 • 37 - 6.9.1-arduino-spi-slave-ringbuffer.zip
 • 37 - 6.9.2-arduino-spi-slave-recv.ino.zip
 • 37 - 6.9.3-arduino-spi-slave-tx.ino.zip
 • 37 - Testing the SPI PingPong with an Arduino

 • 7 - Kernel
 • 38 - The Base Infrastructure
 • 39 - Implementing Tasks and TCBs
 • 40 - Implementing Stack Management
 • 41 - Implementing Context Switching in Assembly
 • 41 - OS-7.4-TestApplication.1.X.zip
 • 41 - OS-7.4-TestApplication.2.X.zip
 • 42 - Task Management
 • 43 - Implementing the Scheduler
 • 44 - Starting the Operating System
 • 45 - OS-7.8-TestApplication.X.zip
 • 45 - Time Management

 • 8 - Event Management
 • 46 - Event Management Concept
 • 47 - Data Structures for Event Management
 • 48 - Event Creation and Response
 • 48 - OS-8.3-TestApplication.X.zip

 • 9 - Task Synchronization
 • 49 - Implementing Mutexes
 • 49 - OS-9.1-TestApplication.X.zip
 • 50 - Implementing Semaphores
 • 50 - OS-9.2-TestApplication.X.zip
 • 51 - OS-9.3-TestApplication.X.zip
 • 51 - Priority Inversion Avoidance

 • 10 - ITC InterTask Communication
 • 52 - Implementing ITC with Mailboxes
 • 52 - OS-10-TestApplication.X.zip

 • 11 - OS Development Project
 • 53 - Download the Complete OS Sources.html
 • 53 - OS-Development.X.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 13994
  حجم: 6073 مگابایت
  مدت زمان: 649 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 خرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید