وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Dynamic Programming Algorithms

سرفصل های دوره

Be ready for dynamic programming coding interview by learning how to handle practically any form of dynamic programming


1. Introduction
 • 1. Introduction.html

 • 2. 1- Fibonacci Number
 • 1.1 BottomUP.zip
 • 1. Bottom Up Dynamic Programming
 • 2.1 TopDown.zip
 • 2. Top Down Dynamic Programming
 • 3.1 ConstantSpace.zip
 • 3. Bottom Up -- Constant Space

 • 3. 2- Climbing Stairs
 • 1.1 solution.zip
 • 1.2 solution.zip
 • 1. Bottom Up Dynamic Programming
 • 2.1 solution.zip
 • 2. Top Down Dynamic Programming

 • 4. 3- House Robber
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Recursive Naive & Memoized
 • 2.1 solution.zip
 • 2. 1D Tabulation DP & Space Optimised DP

 • 5. 4- Decode Ways
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Top-Down -- Recursive Naive & Memoized
 • 2.1 solution.zip
 • 2. Bottom Up -- 1D Tabulation DP
 • 3.1 optimized.zip
 • 3. Optimized DP [O(1) Space]

 • 6. 5- Longest Common Subsequence
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Bottom UP - Dynamic Programming
 • 2.1 solution.zip
 • 2. Top Down - Dynamic Programming

 • 7. 6- 01 Knapsack Problem
 • 1.1 BottomUp.zip
 • 1. 2D Tabulation - Dynamic Programming
 • 2.1 TopDown.zip
 • 2. Top down - Memoization
 • 3.1 Solution.zip
 • 3. 1D Tabulation -- Dynamic Programming

 • 8. 7- Partition Equal Subset Sum
 • 1.1 topdown.zip
 • 1. Recursive Naive & Memoized
 • 2.1 tabulation.zip
 • 2. 1D Tabulation

 • 9. 8- Longest Increasing Subsequence
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Recursive Naive & Memoized
 • 2.1 solution.zip
 • 2. 1D Tabulation

 • 10. 9- Count Number of Subsets
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Bottom Up Dynamic Programming -- 1D Tabulation

 • 11. 10- Coin Change
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Recursive Naive & Memoized
 • 2.1 solution.zip
 • 2. 1D Tabulation

 • 12. 11- Coin Change II
 • 1.1 solution.zip
 • 1. 1D Tabulation

 • 13. 12- Word Break
 • 1.1 wordbreak.zip
 • 1. 1D Tabulation

 • 14. 13- Target Sum
 • 1.1 topdown.zip
 • 1. Top-Down Memoization
 • 2.1 bottomup.zip
 • 2. 2D Tabulation

 • 15. 14- Edit Distance
 • 1.1 solution.zip
 • 1. Edit Distance -- Bottom UP DP
 • 2.1 solution.zip
 • 2. Edit Distance -- Top Down

 • 16. 15- Regular Expression Matching
 • 1.1 solution.zip
 • 1. 2D Bottom UP

 • 17. 16- Range Sum Query 2D - Immutable
 • 1.1 solution.zip
 • 1. 2D Tabulation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7845
  حجم: 3108 مگابایت
  مدت زمان: 680 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید