وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DP-203 Exam Prep – Introduction

سرفصل های دوره

1. DP-203 Exam Prep - Introduction
 • Learning Path Introduction

 • 2. Overview of Azure Services
 • 1. Course Introduction
 • 2. Azure Overview
 • 3. Using the Azure Portal
 • 4. Using the Azure CLI
 • 5. Service Categories
 • 6. Designing a Solution
 • 7. Managing Services
 • 8. Summary
 • Links.txt

 • 3. Designing an Azure Data Implementation
 • 1. Introduction
 • 2. Azure Storage
 • 3. Azure Data Services
 • 4. Relational Database Storage
 • 5. NoSQL Storage
 • 6. Cosmos DB
 • 7. Conclusion

 • 4. Introduction to Azure Synapse Analytics
 • 1. Introduction
 • 2. Azure Synapse Analytics Overview
 • 3. Serverless SQL Pool Demo
 • 4. Dedicated SQL Pool Demo
 • 5. Spark Pool Demo
 • 6. Pipeline Demo
 • 7. Summary
 • Links.txt

 • 5. Optimizing Dedicated SQL Pools in Azure Synapse Analytics
 • 1. Introduction
 • 2. Loading, Distributing, and Partitioning
 • 3. Query Optimization
 • 4. Security
 • 5. Disaster Recovery
 • 6. Summary

 • 6. Running Spark on Azure Databricks
 • 1. Introduction
 • 2. Overview
 • 3. Setup
 • 4. Notebooks
 • 5. Jobs
 • 6. Training a Machine Learning Model
 • 7. Deploying a Trained Model
 • 8. Summary
 • 09-building-and-querying-a-delta-lake.zip

 • 7. Using Azure Data Lake Storage Gen2
 • 1. Introduction
 • 2. Overview
 • 3. Creating a Filesystem
 • 4. Security
 • 5. Ingesting Data
 • 6. Accessing ADLS from Azure Databricks
 • 7. Analyzing Data with Azure Databricks
 • 8. Monitoring and Optimization
 • 9. Summary

 • 8. Introduction to Delta Lake on Azure Databricks
 • 1. Introduction
 • 2. Overview
 • 3. Using Delta Lake
 • 4. Optimizing Delta Lake
 • 5. Summary

 • 9. Designing Data Flows in Azure
 • 1. Introduction
 • 2. The Basics of Data Flow
 • 3. Common Data Flow Scenarios
 • 4. Data Lifecycle
 • 5. Determining Data Flow Requirements
 • 6. Benefits of Data Flow in the Cloud
 • 7. Assessing Data Flow Requirements
 • 8. Azure Storage
 • 9. Azure Data Lake Storage
 • 10. Demo Create an Azure Data Lake Storage Gen2 Enabled Storage Account
 • 11. Azure Data Factory
 • 12. Demo Create a Data Factory
 • 13. Demo Creating a Pipeline with a Data Factory
 • 14. Database Services
 • 15. Azure HDInsight
 • 16. Azure Databricks
 • 17. Azure Synapse Analytics
 • 18. The Modern Data Warehouse
 • 19. Summary

 • 10. Handling Slowly Changing Dimensions With Azure Synapse Analytics Pipelines
 • 1. Introduction
 • 2. Slowly Changing Dimensions
 • 3. Overview of the Example
 • 4. DEMO Creating the Data Flow
 • 5. DEMO Running the Data Flow
 • 6. Summary

 • 11. Managing Azure Blob Storage
 • 1. Introduction
 • 2. Course Introduction
 • 3. Creating an Azure Storage Account
 • 4. Moving Blobs Between Storage Containers
 • 5. Moving Blobs Between Storage Accounts
 • 6. Setting and Retrieving Blob Properties and Metadata
 • 7. Implementing Blob Leasing
 • 8. Implementing Data Archiving and Retention
 • 9. Summary

 • 12. Introduction to Azure Stream Analytics
 • 1. Introduction
 • 2. Overview
 • 3. Creating and Running a Job
 • 4. Time Windows
 • 5. Running a More Complex Job
 • 6. Monitoring
 • 7. Scaling
 • 8. Troubleshooting
 • 9. Conclusion

 • 13. Analyzing Resource Utilization on Azure
 • 1. Introduction
 • 2. Overview
 • 3. Diagnostic Logging
 • 4. Creating Locations for Diagnostic Logging
 • 5. Enabling Diagnostic Logs Using the Azure Portal
 • 6. Enabling Diagnostic Logs Using PowerShell
 • 7. Viewing and Accessing Diagnostic Data
 • 8. Alerting
 • 9. Analyzing and Creating Alerts
 • 10. Azure Advisor
 • 11. Resource Baseline
 • 12. Monitoring Cost Consumption
 • 13. Resource Tagging
 • 14. Azure Cost Management
 • 15. Azure Cost Management Demo
 • 16. Summary

 • 14. Microsoft Azure Security Solutions
 • 1. Introduction
 • 2. What is Shared Responsibility
 • 3. Responsibilities by Platform
 • 4. General Azure Security
 • 5. Storage Security
 • 6. Database Security
 • 7. Dynamic Data Masking
 • 8. Identity and Access Management
 • 9. Networking Security
 • 10. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  مدرس:
  شناسه: 36069
  حجم: 9433 مگابایت
  مدت زمان: 528 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید