وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Design a CPU 2

سرفصل های دوره

Computer Architecture Organisation and Design


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - 1-design-a-cpu-2-assembler.zip
 • 2 - Above-3-files-zipped.zip
 • 2 - The CPU
 • 2 - design-a-cpu-2.zip
 • 2 - logisim-win-2.7.1.zip
 • 3 - Assembler Debugger
 • 4 - Load and Run

 • 2 - Add Subtract Multiply Divide
 • 5 - Count to Three
 • 6 - Add Subtract
 • 7 - Multiply Divide
 • 8 - 3-design-a-cpu-2-assembler-with-metrics.zip
 • 8 - CPU and Algorithm Metrics

 • 3 - Assembler and Compiler
 • 9 - 2-design-a-cpu-2-assembler-labels-declarations.zip
 • 9 - Assembler Labels and Declarations
 • 10 - 4-design-a-cpu-2-assembler-compiler.zip
 • 10 - Compile and Assemble

 • 4 - Update Design
 • 11 - Roadmap for Next 10 Videos
 • 12 - 2-design-a-cpu-2-assembler-labels-declarations.zip
 • 12 - 2-files-zipped.zip
 • 12 - New Reset Method
 • 12 - design-a-cpu-2.zip

 • 5 - Port Mapped IO
 • 13 - Input Output Instruction
 • 14 - Input Device
 • 15 - Output Device
 • 15 - design-a-cpu-2-new-io.zip
 • 16 - 2-design-a-cpu-2-assembler-labels-declarations.zip
 • 16 - New Completed Input Output
 • 16 - design-a-cpu-2-new-ram.zip

 • 6 - Port to Logisim Evolution
 • 17 - Port to Logisim Evolution
 • 17 - design-a-cpu-2-new-ram-evolution.zip

 • 7 - 16 Bit Machine
 • 18 - 16 Bit Machine
 • 18 - MYSIM.txt
 • 18 - MYSIM.zip
 • 18 - design-a-cpu-2-new-ram-evolution-16bit.zip

 • 8 - Memory Mapped IO
 • 19 - Memory Mapped IO Theory
 • 20 - 3-design-a-cpu-2-memory-mapped-io.zip
 • 20 - Memory Mapped IO Circuits

 • 9 - MicroCoded Control Unit
 • 21 - Hardwired v MicroCoded Control Unit
 • 22 - Transition to MicroCoded Control Unit
 • 23 - 1-Microcode-Generation.zip
 • 23 - 4-design-a-cpu-2-control-unit.zip
 • 23 - MicroCoded Control Unit Explained
 • 24 - 5-Control-Unit.zip
 • 24 - Mixed MicroCoded and Hard Wired Control Unit
 • 25 - Control-Unit-with-Counter.zip
 • 25 - Mapping Instructions to ROM
 • 26 - Compression ROM
 • 26 - Control-Unit-Completed.zip

 • 10 - The Stack
 • 27 - New Design Overview
 • 27 - New-Design.zip
 • 28 - Stack 1 Theory
 • 29 - New-Design.zip
 • 29 - Stack 2 Implemetation
 • 30 - Stack 3 Instructions

 • 11 - Architecture and Addressing Modes
 • 31 - Addressing Modes Introduction
 • 32 - Architecture 1
 • 33 - Architecture 2
 • 34 - Full Instruction Set
 • 34 - MicroCode.zip
 • 35 - Implementing Addressing Mode in MicroCode
 • 35 - MicroCode.zip
 • 36 - Architecture 3
 • 37 - Architecture 4

 • 12 - Keyboard Screen and Graphics Display
 • 38 - Keyboard
 • 39 - Keyboared Example
 • 40 - Display
 • 41 - Display Example

 • 13 - Assembler
 • 42 - Assembler-500.zip
 • 42 - Install Python
 • 43 - Assembler-500.zip
 • 43 - First Assembly Language Program
 • 44 - Fibonacci.zip
 • 44 - Loops and Labels
 • 45 - EQU and DS Assembler Directives
 • 45 - Final-Addition.zip
 • 46 - Factorial.zip
 • 46 - Factorial Example
 • 47 - Greatest Common Divisor
 • 47 - Greatest-Common-Divisor-Subtraction-Method.zip
 • 48 - DS DC EQU Assembler Directives Compared
 • 48 - Directives.zip

 • 14 - Subroutines
 • 49 - Read and Write Characters
 • 49 - Read-and-Write-Characters.zip
 • 50 - Assembly-Language-Code.zip
 • 50 - getchar and printchar Subroutines

 • 15 - Goodbye
 • 51 - Next Course
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17066
  حجم: 11284 مگابایت
  مدت زمان: 786 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید