وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Manipulation with Python, Pandas, R ,SQL and Alteryx

سرفصل های دوره

Unlock the Power of Data: Master Comprehensive Data Manipulation Techniques with Python, Pandas, R, SQL, and Alteryx


1. Introduction
 • 1. Introduction.html
 • 2. Overview of Data Manipulation.html
 • 3. Introduction to Data Manipulation.html
 • 4. Role of Data Manipulation in Data Analysis.html
 • 5. Introduction to Data Manipulation Tools.html
 • 6. Overview of Python, R, SQL, Pandas and Alteryx.html
 • 7. Installing Required Software and Libraries.html

 • 2. Python Environment Setup
 • 1. Introduction to Jupyter Notebook
 • 2. Installing Jupyter Notebook
 • 3. Running Jupyter Notebook Server
 • 4. Common Jupyter Notebook Commands
 • 5. Jupyter Notebook Components
 • 6. The Notebook Dashboard
 • 7. Notebook User Interface
 • 8. Creating a new Notebook

 • 3. Python Fundamentals
 • 1. Python Expressions
 • 2. Python Statements
 • 3. Python Comments
 • 4. Python Data Types
 • 5. Casting Data Types
 • 6. Python Variables
 • 7. Python List
 • 8. Python Tuples
 • 9. Python Dictionaries
 • 10. Python Operators
 • 11. Python Conditional Statements
 • 12. Python Loops
 • 13. Python Functions

 • 4. Python and Pandas for Data Manipulation
 • 1. Python for Data Manipulation.html
 • 2. Introduction to Pandas.html
 • 3. Introduction to Pandas Library.html
 • 4.1 us baby names.zip
 • 4. Tabular Data
 • 5. Exploring Pandas DataFrame
 • 6. Manipulating Pandas DataFrame
 • 7. What is data cleaning
 • 8.1 crime boston.zip
 • 8. Data Cleaning process
 • 9. Series and DataFrame.html
 • 10. Loading Data into DataFrame.html
 • 11. Data Manipulation with Pandas.html
 • 12. Data Cleaning with Pandas.html
 • 13. Data Wrangling and Transformation.html
 • 14. Aggregation and Grouping.html
 • 15. Merge, Join, and Concatenate.html

 • 5. R for Data Manipulation
 • 1. Basics for Data Manipulation.html
 • 2. Introduction to R and RStudio.html
 • 3. Installing R on Windows
 • 4.1 Download+and+install+R+on+Mac (1).pdf
 • 4. Installing R on Macs.html
 • 5. Installing R Studio on Windows
 • 6.1 Download+and+install+R+Studio (1).pdf
 • 6. Installing R Studio on Macs.html
 • 7. Exploring R Studio Interface
 • 8. Creating a new project in R Studio
 • 9. Real-world Data Manipulation Project Using Python and Pandas.html
 • 10. What are packages.html
 • 11. How to install Packages
 • 12. Loading Packages
 • 13.1 sydneybeaches.csv
 • 13. Importing data into R Studio
 • 14. Reading CSV data with R
 • 15. Selecting a subset of data
 • 16. Performing multiple operations with Pipe Operator
 • 17. Cleaning Columns
 • 18. Creating new columns from existing Columns
 • 19. Create another R Project.html
 • 20.1 chocolate.csv
 • 20. Load data into new project
 • 21. What is data wrangling.html
 • 22. Perform data wrangling
 • 23. Create a scatter plot
 • 24. Create a bar graph
 • 25. Basic Data Types in R.html
 • 26. Control Structures and Functions in R.html
 • 27. Data Manipulation with dplyr in R.html
 • 28. Introduction to dplyr package.html
 • 29. Filtering and Selecting Data with dplyr.html
 • 30. Arrange, Mutate, Summarize and Group By functions.html
 • 31. Data Manipulation with tidyr in R.html
 • 32. Introduction to tidyr package.html
 • 33. Reshape data with gather and spread functions.html
 • 34. Unite and separate columns.html

 • 6. MySQL Database Server Server
 • 1. What is MySQL
 • 2. MySQL Installation on Windows
 • 3. What is MySQL Workbench
 • 4. MySQL Installation on Macs
 • 5. MySQL Workbench installation on Macs
 • 6. Basic Database Concepts
 • 7. What is a Schema
 • 8. Database Schema
 • 9. MySQL Data Types
 • 10. Real-world Data Manipulation Project Using R.html

 • 7. SQL for Data Manipulation
 • 1. SQL Basics.html
 • 2. Introduction to SQL.html
 • 3. SQL Operators.html
 • 4. CREATE Database
 • 5. CREATE Table
 • 6.1 insert+data+into+tables (1).zip
 • 6. INSERT Data into Table
 • 7. SELECT Statement
 • 8. UPDATE Statement
 • 9. DELETE Statement
 • 10. SQL Indexes.html
 • 11. Introduction to MySQL Table Joins.html
 • 12. MySQL INNER Join
 • 13. MySQL LEFT Join
 • 14. MySQL RIGHT Join
 • 15. MySQL SELF Join
 • 16. Introduction to MySQL Views
 • 17.1 create+replace+view.zip
 • 17.2 create+view.zip
 • 17. Creating Views
 • 18. Querying Views
 • 19.1 alter+view.zip
 • 19. Modifying Views
 • 20. Dropping Views
 • 21. Introduction to Sub queries
 • 22. Nested Sub queries
 • 23. What are derived Tables
 • 24. Grouping Rows of Data using GROUP BY Clause
 • 25. Filtering Groups of Data using HAVING Clause
 • 26. Sorting Data using ORDER BY Clause
 • 27. Filtering Rows of Data using WHERE Clause
 • 28. Introduction to aggregate Functions
 • 29. The AVG Function
 • 30. The COUNT Function
 • 31. The SUM Function
 • 32. The MIN Function
 • 33. The MAX Function
 • 34. Filtering data using BETWEEN Command
 • 35. Filtering data using IN Command
 • 36. Filtering data using LIKE Command
 • 37. Filtering data using UNION Command

 • 8. Alteryx for Data Manipulation
 • 1. Introduction to Alteryx.html
 • 2. Overview of Alteryx.html
 • 3. Creating a basic workflow
 • 4. Connecting to Data
 • 5. Viewing Data
 • 6. Real-world Data Manipulation Project Using SQL.html
 • 7. Transforming Data
 • 8. Adding a new column
 • 9. Filtering Data
 • 10. Blend and Analyze Data
 • 11. Alteryx User Interface and Workflow Canvas.html
 • 12. Splitting Columns
 • 13. Analyzing data based on a column
 • 14. Data Import and Export in Alteryx.html
 • 15. Reading Data into Alteryx from Various Sources.html
 • 16. Writing Data from Alteryx to Various Formats.html
 • 17. Data Manipulation with Alteryx.html
 • 18. Data Preprocessing and Cleaning in Alteryx.html
 • 19. Handling Missing Data.html
 • 20. Formatting Data.html
 • 21. Data Wrangling with Alteryx.html
 • 22. Data Transformation in Alteryx.html
 • 23. Pivoting and Unpivoting Data.html
 • 24. Data Binning and Grouping.html
 • 25. Creating Calculated Fields.html
 • 26. Predictive Analysis Tools in Alteryx.html
 • 27. Spatial and Time Series Analysis.html
 • 28. Creating Macros in Alteryx.html
 • 29. Real-world Data Manipulation Project Using Alteryx.html

 • 9. Data Manipulation Pipeline with Python, Pandas, R, SQL, and Alteryx
 • 1. Designing Effective Data Manipulation Pipelines.html
 • 2. Use Case Integrating All Tools in a Single Workflow.html

 • 10. Capstone Project Full Integration
 • 1. Real-World Project requiring the use of Python, Pandas, R, SQL, and Alteryx.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17059
  حجم: 2945 مگابایت
  مدت زمان: 575 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید