وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Guide to AI and Data Science for SQL Developers From Beginner to Advanced

سرفصل های دوره

01 - Introduction
 • 01 - Masterclass introduction
 • 02 - What you should know
 • 03 - Using the course exercise files

 • 02 - 1. Introduction to Data Science
 • 01 - Data science explained
 • 02 - Data or information What's the difference
 • 03 - Data's increasing influence
 • 04 - Comparing data roles
 • 05 - Necessary skills for data science
 • 06 - Real-world applications
 • 07 - Challenge Data
 • 08 - Solution Data

 • 03 - 2. AI, ML, and DL
 • 01 - The evolving face of artificial intelligence
 • 02 - Machine learning problem classifications
 • 03 - Machine learning approaches for business scenarios
 • 04 - Challenge AI
 • 05 - Solution AI

 • 04 - 3. Introduction to Stats and Probability
 • 01 - Statistics defined
 • 02 - Statistical mindset
 • 03 - Types of statistics
 • 04 - Descriptive statistics
 • 05 - Inferential statistics (probability)
 • 06 - Python
 • 07 - Challenge Statistics
 • 08 - Solution Statistics

 • 05 - 4. Predicting House Prices with Linear Regression
 • 01 - Project goal
 • 02 - Project steps
 • 03 - Python environment setup
 • 04 - SQL environment setup
 • 05 - Project approach

 • 06 - 5. Data Preparation and Exploration
 • 01 - Importing necessary libraries and dataset overview
 • 02 - Loading the data
 • 03 - Checking the data info
 • 04 - Summary statistics of the dataset
 • 05 - Checking the distribution of the variables
 • 06 - Applying log transformation and re-checking distribution
 • 07 - Challenge Preparation
 • 08 - Solution Preparation

 • 07 - 6. Data Visualization and Exploration
 • 01 - Bivariate analysis Heat-map
 • 02 - Visualizing relationships Age of homes and distance to work
 • 03 - Visualizing relationships Highway access and property tax
 • 04 - Checking correlation after removing outliers
 • 05 - Visualizing relationships Other pairs of variables
 • 06 - Challenge Visualization
 • 07 - Solution Visualization

 • 08 - 7. Data Preprocessing
 • 01 - Splitting the dataset into train and test sets
 • 02 - Checking for multicollinearity using VIF
 • 03 - Removing multicollinearity by dropping the tax feature
 • 04 - Challenge Preprocessing
 • 05 - Solution Preprocessing

 • 09 - 8. Model Building and Evaluation
 • 01 - Creating the linear regression model and model summary Part 1
 • 02 - Creating the linear regression model and model summary Part 2
 • 03 - Creating the linear regression model and model summary Part 3
 • 04 - Dropping insignificant variables and re-creating the model
 • 05 - Checking assumptions for linear regression
 • 06 - Assumption 1 Checking for mean residuals
 • 07 - Assumption 2 Checking homoscedasticity
 • 08 - Assumption 3 Checking linearity
 • 09 - Assumption 4 Checking normality of error terms
 • 10 - Q-Q plot for checking the normality of error terms
 • 11 - Model performance comparison on train and test data
 • 12 - Applying cross-validation and evaluation
 • 13 - Challenge Model building
 • 14 - Solution Model building

 • 10 - 9. Model Interpretation and Reporting
 • 01 - Extracting and creating a DataFrame of coefficients
 • 02 - Writing the linear regression equation and coefficients
 • 03 - Conclusions and business recommendations
 • 04 - Challenge Interpretation
 • 05 - Solution Interpretation

 • 11 - 10. Final Capstone Project
 • 01 - Final capstone project details
 • 02 - Final capstone project solution walkthrough

 • 12 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33428
  حجم: 478 مگابایت
  مدت زمان: 248 دقیقه
  تاریخ انتشار: 7 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید