وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: WintellectNOW

دوره یادگیری کامل Azure DevOps
شرکت:
دوره یادگیری کامل Azure DevOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری مبانی Scala
شرکت:
فیلم یادگیری مبانی Scala
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی عملگرهای RxJS
شرکت:
آموزش کدنویسی عملگرهای RxJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی Redux بوسیله زبان React
شرکت:
آموزش کدنویسی Redux بوسیله زبان React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی Class Component ها در زبان React
شرکت:
آموزش کدنویسی Class Component ها در زبان React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی شی گرا در زبان Scala
شرکت:
آموزش برنامه نویسی شی گرا در زبان Scala
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش استانداردهای کدنویسی .NET
شرکت:
آموزش استانداردهای کدنویسی .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل رگرسیون خطی در زبان Python
شرکت:
کورس یادگیری کامل رگرسیون خطی در زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی هویت در ASP.NET Core 2.1
شرکت:
آموزش کدنویسی هویت در ASP.NET Core 2.1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش استفاده از GraphQL در برنامه های React
شرکت:
آموزش استفاده از GraphQL در برنامه های React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری شروع به کار با Redux
شرکت:
فیلم یادگیری شروع به کار با Redux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی بوسیله Next js : بخش دوم
شرکت:
آموزش کدنویسی بوسیله Next js : بخش دوم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش شروع به کدنویسی با ASP.NET Core
شرکت:
آموزش شروع به کدنویسی با ASP.NET Core
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
شروع به کار با Apollo, GraphQL
شرکت:
شروع به کار با Apollo, GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
فیلم کدنویسی بوسیله Angular, ASP.NET Core
شرکت:
فیلم کدنویسی بوسیله Angular, ASP.NET Core
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کنترل سورس بوسیله Git
شرکت:
آموزش کنترل سورس بوسیله Git
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش شروع به کار با Next.js
شرکت:
آموزش شروع به کار با Next.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مهر ۱۳۹۸