وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: 365DataScience

بوت کمپ یادگیری کدنویسی Python
شرکت:
بوت کمپ یادگیری کدنویسی Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش نرم افزار Tableau
شرکت:
آموزش نرم افزار Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش آمار
شرکت:
آموزش آمار
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس کدنویسی Tableau, Python, SQL
شرکت:
کورس کدنویسی Tableau, Python, SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کدنویسی SQL, Tableau
شرکت:
کورس یادگیری کدنویسی SQL, Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل SQL
شرکت:
کورس یادگیری کامل SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری احتمال
شرکت:
کورس یادگیری احتمال
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل Power Bl
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Power Bl
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری ریاضیات
شرکت:
فیلم یادگیری ریاضیات
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس مبانی کدنویسی به زبان R
شرکت:
کورس مبانی کدنویسی به زبان R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
مبانی کدنویسی به زبان پایتون
شرکت:
مبانی کدنویسی به زبان پایتون
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آشنایی با داده ها و Data Science
شرکت:
آشنایی با داده ها و Data Science
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری مبانی مایکروسافت اکسل
شرکت:
کورس یادگیری مبانی مایکروسافت اکسل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل Git, GitHub
شرکت:
کورس یادگیری کامل Git, GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس یادگیری کامل TensorFlow 2.0
شرکت:
کورس یادگیری کامل TensorFlow 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری کامل TensorFlow
شرکت:
فیلم یادگیری کامل TensorFlow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس آنالیز مشتری ها در زبان Python
شرکت:
کورس آنالیز مشتری ها در زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش مدل سازی ریسک اعتبار در Python
شرکت:
آموزش مدل سازی ریسک اعتبار در Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش روشهای آماری پیشرفته در Python
شرکت:
آموزش روشهای آماری پیشرفته در Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس پیشرفته مایکروسافت اکسل
شرکت:
کورس پیشرفته مایکروسافت اکسل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
کورس کدنویسی Tableau, Python, SQL
شرکت:
کورس کدنویسی Tableau, Python, SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹