وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building Infrastructure-as-Code (IaC) with Azure Bicep: Part 2

سرفصل های دوره

This course is designed for cloud engineers, architects, and developers seeking to modernize their infrastructure management with Azure Bicep and builds on top of the lessons taught in Building Infrastructure-as-Code (IaC) with Azure Bicep: Part 1. Join instructor and Microsoft MVP Elkhan Yusubov as he covers—through a series of demos—how to work with Azure tenant resources, automate infrastructure code deployment processes, and create reusable infrastructure code. Learn about best practices for code management via template specs, management of multiple environments with environment-driven deployments, securing your infrastructure code deployment process, and securing your Azure deployment environments.


01 - Introduction
 • 01 - Learning Azure Bicep
 • 02 - What you should know
 • 03 - Understanding KinetEcos challenges

 • 02 - 1. Working with Azure Tenant Resources
 • 01 - Understanding Azure resource hierarchy
 • 02 - Understanding resource IDs
 • 03 - Demo Resource IDs in Azure Portal
 • 04 - Deploying to target scoped resources
 • 05 - Demo Deploying subscription-scoped resources
 • 06 - Governing Azure resources
 • 07 - Demo Working with a management group

 • 03 - 2. Automating Deployments
 • 01 - Why automate IaC deployment
 • 02 - Introduction to GitHub workflows
 • 03 - Basics of GitHub workflows
 • 04 - GitHub workflow YAML document structure
 • 05 - Demo Creating GitHub deployment actions
 • 06 - Adding preflight validation into the build pipeline
 • 07 - Adding preflight validation Secrets
 • 08 - Demo of the preflight validation
 • 09 - Demo Updating pipeline test run
 • 10 - Demo Completed validation run
 • 11 - Adding quality control with linting
 • 12 - Demo Building quality controls into the GitHub pipeline

 • 04 - 3. Creating Reusable Infrastructure Code
 • 01 - Understanding the need for reusable code
 • 02 - Reasons for creating reusable code
 • 03 - Options in the creation of reusable infrastructure code
 • 04 - Introducing template specs to the KinetEco team
 • 05 - Demo Creating and deploying a template spec
 • 06 - Understanding the management cycle of the template specs
 • 07 - Demo Creating pipeline updates
 • 08 - Demo Checking deployed resources
 • 09 - Demo Working on template spec versioning and updates
 • 10 - Demo Deploying template spec testing

 • 05 - 4. Implementing Best Practices
 • 01 - Adding quality controls to infrastructure as code projects
 • 02 - Environment-driven infrastructure setup
 • 03 - Testing deployed endpoints and resources
 • 04 - Demo Adding a test into a GitHub pipeline
 • 05 - Demo Smoke and negative n test
 • 06 - Best practices to manage IaC solutions across environments
 • 07 - Implementing environment-driven deployment setup
 • 08 - Demo Part 2 deployment file walk-through
 • 09 - Demo Part 3 Bicep module update
 • 10 - Demo Part 4 workflow file update
 • 11 - Demo Part 5 checking workflow file
 • 12 - Using Bicep parameters with multiple environments
 • 13 - Demo Using Bicep parameters with multiple environments
 • 14 - Demo Update failed parameter
 • 15 - Best practices to secure your GitHub repos and pipelines
 • 16 - Best practices to secure GitHub projects and secrets
 • 17 - Demo Securing GitHub, part 1
 • 18 - Demo Securing GitHub, part 2
 • 19 - Demo Securing GitHub, part 3
 • 20 - Best practices to secure your Azure environment

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30438
  حجم: 512 مگابایت
  مدت زمان: 214 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید