وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build Responsive Facebook Clone With Pure HTML5 & CSS3

سرفصل های دوره

Learn HTML5, CSS3 by building a stunning Facebook Clone using pure HTML5 & CSS3 and take your skill to next level


1. Understanding the Facebook Layout, CSS selectors, and flex properties
 • 1. Introduction
 • 2. Creating Wrapper for Main Section of The Website
 • 3. Understanding the Facebook layout
 • 4. Understanding The Header Layout
 • 5. Creating Header Layout In Html
 • 6. Creating Facebook Logo Section In HTML
 • 7. Creating Center Nav in HTML
 • 8. Right Nav Layout In HTML
 • 9. Lets Learn About Simple Basic CSS Selectors
 • 10. Getting Started
 • 11. Display Flex and Flex-Direction
 • 12. Flex-Shrink
 • 13. Flex Basis , Flex-Wrap, Flex
 • 14. Creating Some Flex Classes
 • 15. Adding Left-Div classes
 • 16. Adding Center Div Classes
 • 17. Adding Right-Div Classes
 • 18. Desiging Left Div Section
 • 19. Designing Right Div Section
 • 20. Desigining Center Div Section
 • 21. Justify Content and Align-Items
 • 22. 22 Createing Classes of Justfiy & Align-Items
 • 23. Designing Right Menu Icons
 • 24. Designing Name Wrap
 • 25. Hover & Transistion To The Right Menu
 • 26. Removing Background Color From Selected Menu
 • 27. Creating Span for Notification
 • 28. summarize the section 1

 • 2. Creating Layout for Content Wrapper ,Combinator & Pseudo Selectors etc
 • 1. Understanding Content Wrapper Html Struture
 • 2. Create Layout For Content Wrapper
 • 3. Create Post Wrap
 • 4. Creating Html Layout For cpost-input-wrap
 • 5. Adding Classes and Designing Image
 • 6. Creating post wrap
 • 7. Box Shadow Property
 • 8. Adding Background and Broder-radius
 • 9. Designing Create Post Bottom
 • 10. Designing cpost-bottom menu
 • 11. Adding Color and Giving Center Position
 • 12. Nth-Child Selector Pseudo Class Selector
 • 13. Creating HTML Layout of Create Popup Box
 • 14. Designing the Create Popup Box
 • 15. Designing the Create Post Header
 • 16. Designing the TextArea
 • 17. Creating Create Post Footer Layout in HTML
 • 18. Adding The Create Post Footer Classes
 • 19. Align the Element of the Create Post Footer
 • 20. Designing the Create Post Footer Menu Div
 • 21. Designing the Create Post Footer Second Menu
 • 22. Creating HTML Stucture of The Middle Section
 • 23. Designing The Middle Section
 • 24. Creating The Post Button
 • 25. Comibinators Selectors
 • 26. Lets learn Something new about Label and Input Checkbox
 • 27. Adding Label and Checkbox, Applying The Technique
 • 28. Adding the Label and Checkbox to Hide & Show The Create Popup Box

 • 3. Creating the Post, and Root Pseudo Class and CSS Variable etc
 • 1. Creating the Html Structure of the Post
 • 2. Now lets design the Post
 • 3. Fixing the Span and Adding the Icons
 • 4. Creating the Like,Comment & Share
 • 5. Designing Post Nav Top Section
 • 6. Root Seudo Class and CSS Variable
 • 7. Adding Border And Color and Removing Text-Decoration
 • 8. Creating Hover Effect
 • 9. Designing the Comment Section
 • 10. Align Items In Our Desire Position
 • 11. Now we are going to add the Classes inside the CSS
 • 12. Design The Section Which We Previously Created
 • 13. Addining Padding and the Width Property
 • 14. Creating The Section For The User Input
 • 15. Understanding The User Input And Contenteditable
 • 16. Desiging The Input Section
 • 17. Now We Work On Textarea Removing Outline and Adding Placholder etc..
 • 18. Empty Pseudo Class & Pseudo Element
 • 19. Fixing The TextArea & Changing Color of The Placeholder & Icons
 • 20. Now We Are Going to Design The Icons

 • 4. Creating Left and Right Section , and make our website Responsive
 • 1. Creating HTML Structure for The Left-Section
 • 2. Adding The Classes of the Left-Section
 • 3. Creating CSS Color Variable
 • 4. Designing the Left-Section-top list items
 • 5. Designing the Icons
 • 6. Creating the Left-Section-Bottom
 • 7. Designing the Left-Section-Bottom
 • 8. Creating The HTML Structure of The Right-Section
 • 9. Designing the Rigth-Section
 • 10. CSS Unites vh, vw & Linear-gradient
 • 11. Understanding the Media Queries
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17170
  حجم: 4672 مگابایت
  مدت زمان: 721 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید