وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Blockchain Solidity Developer Course – Zero to Advanced 2023

سرفصل های دوره

Development and Implementation of Smart Contracts


1. Hello Blockchain and WEB3
 • 1. Hello Udemy
 • 2.1 GitHub.html
 • 2.2 Lestonz.com.html
 • 2.3 LinkedIn.html
 • 2.4 YouTube.html
 • 2. Who Are We
 • 3. Blockchain and WEB3
 • 4. What is the Bitcoin
 • 5. What is the Ethereum
 • 6. What is the Solidity
 • 7. What are the Layers
 • 8.1 Remix Ethereum.html
 • 8. Remix Ethereum
 • 9.1 Node.js.html
 • 9. Node.js
 • 10.1 VSCode.html
 • 10. VSCode
 • 11.1 React.html
 • 11. React.js

 • 2. Variables and Data Types
 • 1.1 Source Code.html
 • 1. Hello Solidity
 • 2.1 Source Code.html
 • 2. Visibility Concepts
 • 3.1 Source Code.html
 • 3. Basic Data Types
 • 4.1 Source Code.html
 • 4. Struct
 • 5.1 Source Code.html
 • 5. Mapping
 • 6.1 Source Code.html
 • 6. Array
 • 7.1 Source Code.html
 • 7. Storage and Memory
 • 8.1 Source Code.html
 • 8. Enum

 • 3. Important Parameters
 • 1.1 Source Code.html
 • 1. While Loop
 • 2.1 Source Code.html
 • 2. For Loop
 • 3.1 Source Code.html
 • 3. If Else
 • 4.1 Source Code.html
 • 4. Revert, Assert, and Require
 • 5.1 Source Code.html
 • 5. Modifier and Constructor
 • 6.1 Source Code.html
 • 6. Event Emit
 • 7.1 Smart Contract A.html
 • 7.2 Smart Contract B.html
 • 7. Inheritance
 • 8.1 Interface.html
 • 8.2 Smart Contract A.html
 • 8.3 Smart Contract B.html
 • 8. Interface

 • 4. 4-ERC-20 Token Contract
 • 1.1 Source Code.html
 • 1. OpenZeppillin
 • 2.1 Metamask.html
 • 2. Metamask
 • 3. Deploy Process
 • 4. Make a Verify

 • 5. Developer Environments and Libraries
 • 1.1 Truffle.html
 • 1. Truffle
 • 2.1 Hardhat.html
 • 2. Hardhat
 • 3.1 Ethers.js.html
 • 3.2 Web3.js.html
 • 3. Web3.js and Ethers.js

 • 6. Web3 Integration
 • 1.1 Provider.html
 • 1. Providers
 • 2.1 Source Code.html
 • 2. Connect to Wallet
 • 3.1 Source Code.html
 • 3. Connect to Smart Contract
 • 4.1 Source Code.html
 • 4. Read and Write of Data

 • 7. NFTs and Minting App
 • 1. What is the NFT
 • 2.1 IPFS.html
 • 2.2 Pinata.html
 • 2. IPFS and Pinata
 • 3.1 Metadata.html
 • 3. Metadata
 • 4. Upload File to Pinata
 • 5. ERC-721 Part 1
 • 6. ERC-721 Part 2
 • 7.1 Source Code.html
 • 7. ERC-721 Part 3
 • 8.1 Source Code.html
 • 8. Hardhat Config File
 • 9.1 Source Code.html
 • 9. Deploy and Verify
 • 10. Front-End Part 1
 • 11.1 Source Code.html
 • 11. Front-End Part 2
 • 12. Connect to WEB3
 • 13.1 Sepolia Scan.html
 • 13. Mint
 • 14.1 Lestonz Mint.html
 • 14. React Build

 • 8. DeFi and Test Environment
 • 1. What is the DeFi
 • 2. Lestonz Dex
 • 3. Smart Contract for DeFi Part 1
 • 4. Smart Contract for DeFi Part 2
 • 5.1 Source Code.html
 • 5. Smart Contract for DeFi Part 3
 • 6.1 Source Code.html
 • 6. Config File
 • 7. Write Test Part 1
 • 8. Write Test Part 2
 • 9.1 Source Code.html
 • 9. Write Test Part 3
 • 10.1 Source Code.html
 • 10. Code Scripts
 • 11. Smart Contract Deploy
 • 12.1 Sepolia Scan.html
 • 12. Online Testing

 • 9. High Level Smart Contracts
 • 1.1 Source Code.html
 • 1. Game of Chance
 • 2.1 Source Code.html
 • 2. Supply Chain
 • 3.1 Source Code.html
 • 3. NFT ERC-1155

 • 10. Road Map
 • 1. Road Map of Blockchain Developer
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 16978
  حجم: 7068 مگابایت
  مدت زمان: 688 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید