در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Azure Key Vault for Developers

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Do you need to learn how to manage sensitive information for your applications and services? In this course, instructor Nertil Poci shows you how to secure sensitive information with Azure Key Vault. Nertil explains what Azure Key Vault does, then goes over creating Key Vaults, setting up your project dependencies, and securely accessing information stored in Key Vaults. He covers a variety of ways to store application secrets in Azure Key Vault, including working with Azure Key Vault, binding Key Vault secrets in .NET applications, creating secrets using the Key Vault API, and much more. Nertil shows you how to use Azure Key Vault to generate and secure cryptographic keys, then dives into creating and managing certificates in Azure Key Vault. Plus, he highlights best practices for monitoring Azure Key Vault, including adding throttling to your API calls, caching Key Vault API calls, enabling logging, and setting up alerts.


01 - Introduction
 • 01 - Securing applications and services with Azure Key Vault

 • 02 - 1. Getting Started with Azure Key Vault
 • 01 - What is Azure Key Vault
 • 02 - Creating Key Vaults
 • 03 - Setting up your project dependencies Creating a database
 • 04 - Setting up your project dependencies Deploying a database
 • 05 - Setting up your project dependencies Storage
 • 06 - Securely accessing information stored in Key Vaults

 • 03 - 2. Storing Application Secrets in Azure Key Vault
 • 01 - Working with secrets in Azure Key Vault
 • 02 - Binding Key Vault secrets in .NET applications
 • 03 - Creating secrets programmatically using the Key Vault API
 • 04 - Reading secrets programmatically using the Key Vault API
 • 05 - Using managed identity for Key Vault Access
 • 06 - Accessing Vault from App Services using managed identity

 • 04 - 3. Generating and Securing Cryptographic Keys Using Azure Key Vault
 • 01 - What are keys in Azure Key Vault
 • 02 - Hardware vs. software-protected keys
 • 03 - Creating an Azure Key Vault encryption key
 • 04 - Setting up Azure Key Vault client
 • 05 - Encrypting and decrypting data using Azure Vault Keys
 • 06 - Getting around asymmetric key size limits for large data
 • 07 - Client-side encryption with Azure blob storage using Key Vault

 • 05 - 4. Managing Certificates in Azure Key Vault
 • 01 - Managing certificates using Azure Key Vault
 • 02 - Creating a certificate in Azure Key Vault
 • 03 - Adding custom domain to Azure App Service
 • 04 - Creating certificates with your own certificate Authority
 • 05 - Binding Key Vault certificates to Azure App Service

 • 06 - 5. Azure Key Vault Monitoring and Best Practices
 • 01 - Understanding Azure Key Vault service limits
 • 02 - Adding throttling to your API calls
 • 03 - Caching Key Vault API calls
 • 04 - Enabling logging for Key Vaults
 • 05 - Setting up alerts for Key Vault metrics

 • 07 - Conclusion
 • 01 - Continuing with Azure Key Vault