وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Amazon Web Services in Action, Third Edition, Video Edition

سرفصل های دوره
 • 001. Part 1. Getting started
 • 002. Chapter 1. What is Amazon Web Services
 • 003. Chapter 1. What can you do with AWS
 • 004. Chapter 1. How you can benefit from using AWS
 • 005. Chapter 1. How much does it cost
 • 006. Chapter 1. Comparing alternatives
 • 007. Chapter 1. Exploring AWS services
 • 008. Chapter 1. Interacting with AWS
 • 009. Chapter 1. Creating an AWS account
 • 010. Chapter 1. Creating a budget alert to keep track of your AWS bill
 • 011. Chapter 1. Summary
 • 012. Chapter 2. A simple example WordPress in 15 minutes
 • 013. Chapter 2. Exploring your infrastructure
 • 014. Chapter 2. How much does it cost
 • 015. Chapter 2. Deleting your infrastructure
 • 016. Chapter 2. Summary
 • 017. Part 2. Building virtual infrastructure consisting of computers and networking
 • 018. Chapter 3. Using virtual machines EC2
 • 019. Chapter 3. Monitoring and debugging a virtual machine
 • 020. Chapter 3. Shutting down a virtual machine
 • 021. Chapter 3. Changing the size of a virtual machine
 • 022. Chapter 3. Starting a virtual machine in another data center
 • 023. Chapter 3. Allocating a public IP address
 • 024. Chapter 3. Adding an additional network interface to a virtual machine
 • 025. Chapter 3. Optimizing costs for virtual machines
 • 026. Chapter 3. Summary
 • 027. Chapter 4. Programming your infrastructure The command line, SDKs, and CloudFormation
 • 028. Chapter 4. Using the command-line interface
 • 029. Chapter 4. Programming with the SDK
 • 030. Chapter 4. Infrastructure as Code
 • 031. Chapter 4. Using AWS CloudFormation to start a virtual machine
 • 032. Chapter 4. Summary
 • 033. Chapter 5. Securing your system IAM, security groups, and VPC
 • 034. Chapter 5. Keeping the operating system up-to-date
 • 035. Chapter 5. Securing your AWS account
 • 036. Chapter 5. Controlling network traffic to and from your virtual machine
 • 037. Chapter 5. Creating a private network in the cloud Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • 038. Chapter 5. Summary
 • 039. Chapter 6. Automating operational tasks with Lambda
 • 040. Chapter 6. Building a website health check with AWS Lambda
 • 041. Chapter 6. Adding a tag containing the owner of an EC2 instance automatically
 • 042. Chapter 6. What else can you do with AWS Lambda
 • 043. Chapter 6. Summary
 • 044. Part 3. Storing data in the cloud
 • 045. Chapter 7. Storing your objects S3
 • 046. Chapter 7. Amazon S3
 • 047. Chapter 7. Backing up your data on S3 with AWS CLI
 • 048. Chapter 7. Archiving objects to optimize costs
 • 049. Chapter 7. Storing objects programmatically
 • 050. Chapter 7. Using S3 for static web hosting
 • 051. Chapter 7. Protecting data from unauthorized access
 • 052. Chapter 7. Optimizing performance
 • 053. Chapter 7. Summary
 • 054. Chapter 8. Storing data on hard drives EBS and instance store
 • 055. Chapter 8. Instance store Temporary block-level storage
 • 056. Chapter 8. Summary
 • 057. Chapter 9. Sharing data volumes between machines EFS
 • 058. Chapter 9. Creating a mount target
 • 059. Chapter 9. Mounting the EFS filesystem on EC2 instances
 • 060. Chapter 9. Sharing files between EC2 instances
 • 061. Chapter 9. Tweaking performance
 • 062. Chapter 9. Backing up your data
 • 063. Chapter 9. Summary
 • 064. Chapter 10. Using a relational database service RDS
 • 065. Chapter 10. Importing data into a database
 • 066. Chapter 10. Backing up and restoring your database
 • 067. Chapter 10. Controlling access to a database
 • 068. Chapter 10. Building on a highly available database
 • 069. Chapter 10. Tweaking database performance
 • 070. Chapter 10. Monitoring a database
 • 071. Chapter 10. Summary
 • 072. Chapter 11. Caching data in memory Amazon ElastiCache and MemoryDB
 • 073. Chapter 11. Cache deployment options
 • 074. Chapter 11. Controlling cache access
 • 075. Chapter 11. Installing the sample application Discourse with CloudFormation
 • 076. Chapter 11. Monitoring a cache
 • 077. Chapter 11. Tweaking cache performance
 • 078. Chapter 11. Summary
 • 079. Chapter 12. Programming for the NoSQL database service DynamoDB
 • 080. Chapter 12. Creating tables
 • 081. Chapter 12. Adding data
 • 082. Chapter 12. Retrieving data
 • 083. Chapter 12. Removing data
 • 084. Chapter 12. Modifying data
 • 085. Chapter 12. Recap primary key
 • 086. Chapter 12. SQL-like queries with PartiQL
 • 087. Chapter 12. DynamoDB Local
 • 088. Chapter 12. Operating DynamoDB
 • 089. Chapter 12. Scaling capacity and pricing
 • 090. Chapter 12. Networking
 • 091. Chapter 12. Comparing DynamoDB to RDS
 • 092. Chapter 12. NoSQL alternatives
 • 093. Chapter 12. Summary
 • 094. Part 4. Architecting on AWS
 • 095. Chapter 13. Achieving high availability Availability zones, autoscaling, and CloudWatch
 • 096. Chapter 13. Recovering from a data center outage with an Auto Scaling group
 • 097. Chapter 13. Architecting for high availability
 • 098. Chapter 13. Summary
 • 099. Chapter 14. Decoupling your infrastructure Elastic Load Balancing and Simple Queue Service
 • 100. Chapter 14. Asynchronous decoupling with message queues
 • 101. Chapter 14. Summary
 • 102. Chapter 15. Automating deployment CodeDeploy, CloudFormation, and Packer
 • 103. Chapter 15. Rolling update with AWS CloudFormation and user data
 • 104. Chapter 15. Deploying customized AMIs created by Packer
 • 105. Chapter 15. Comparing approaches
 • 106. Chapter 15. Summary
 • 107. Chapter 16. Designing for fault tolerance
 • 108. Chapter 16. Considerations for making your code fault tolerant
 • 109. Chapter 16. Building a fault-tolerant web application Imagery
 • 110. Chapter 16. Summary
 • 111. Chapter 17. Scaling up and down Autoscaling and CloudWatch
 • 112. Chapter 17. Using metrics or schedules to trigger scaling
 • 113. Chapter 17. Decoupling your dynamic EC2 instance pool
 • 114. Chapter 17. Summary
 • 115. Chapter 18. Building modern architectures for the cloud ECS, Fargate, and App Runner
 • 116. Chapter 18. Comparing different options to run containers on AWS
 • 117. Chapter 18. The ECS basics Cluster, service, task, and task definition
 • 118. Chapter 18. AWS Fargate Running containers without managing a cluster of virtual machines
 • 119. Chapter 18. Walking through a cloud-native architecture ECS, Fargate, and S3
 • 120. Chapter 18. Summary
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19865
  حجم: 13085 مگابایت
  مدت زمان: 793 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید