وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Exterior Visualizations

سرفصل های دوره

Module 1 - Render Engines Corona & V-Ray
 • Exterior Module 1 1 - Introduction to the training
 • Exterior Module 1 2 - Corona V-Ray Render Settings
 • Exterior Module 1 3 - Corona V-Ray final Render Settings
 • Exterior Module 1 4 - Corona VFB Window
 • Exterior Module 1 5 - V-Ray VFB Window
 • Exterior Module 1 6 - Corona V-Ray Render Elements
 • Exterior Module 1 7 - Corona V-Ray Proxy
 • Exterior Module 1 8 - Corona V-Ray Cameras
 • Exterior Module 1 9 - Corona V-Ray Lighting
 • Exterior Module 1 10 - Corona V-Ray Lightmix
 • Exterior Module 1 11 - Corona V-Ray Materials Maps
 • Exterior Module 1 12 - CoronaPhysicalMaterial VrayMtl
 • Exterior Module 1 13 - Homeworks Certification rules

 • Module 2 - Rainy Street Visualization
 • Exterior Module 2 1 - Scene Overview 1080p
 • Exterior Module 2 2 - Storytelling 1080p
 • Exterior Module 2 3 - Colors Analysis 1080p
 • Exterior Module 2 4 - Building Modeling 1080p
 • Exterior Module 2 5 - Glass Facade Modeling RailClone 1080p
 • Exterior Module 2 6 - Glass Facade Material 1080p
 • Exterior Module 2 7 - Camera Setup 1080p
 • Exterior Module 2 8 - Overall Lighting Setup 1080p
 • Exterior Module 2 9 - Fog Setup 1080p
 • Exterior Module 2 10 - Wet Asphalt Material Part 1 1080p
 • Exterior Module 2 11 - Wet Asphalt Material Part 2 1080p
 • Exterior Module 2 12 - Wet Asphalt Material Part 3 1080p
 • Exterior Module 2 13 - Additional Lighting Setup 1080p
 • Exterior Module 2 14 - Building Materials 1080p
 • Exterior Module 2 15 - Bar Lighting & Materials 1080p
 • Exterior Module 2 16 - Alcohol Placement RailClone 1080p
 • Exterior Module 2 17 - Rooms Assets Placing 1080p
 • Exterior Module 2 18 - Lobby Lighting & Materials 1080p
 • Exterior Module 2 19 - Exterior Assets Placing 1080p
 • Exterior Module 2 20 - Final Changes 1080p
 • Exterior Module 2 21 - 3D People Placement 1080p
 • Exterior Module 2 22 - Render Elements and Settings 1080p
 • Exterior Module 2 23 - Post-production View 1 1080p
 • Exterior Module 2 24 - Post-production View 2 1080p
 • Exterior Module 2 25 - Post-production View 3 1080p
 • Project Files.zip

 • Module 3 - Snowy Street Visualization
 • Exterior Module 3 1 - Scene Overview
 • Exterior Module 3 2 - Storytelling
 • Exterior Module 3 3 - Colors Analysis
 • Exterior Module 3 4 - Building Modeling RailClone
 • Exterior Module 3 5 - Glass Facade Modeling RailClone
 • Exterior Module 3 6 - Camera Setup
 • Exterior Module 3 7 - Lighting Setup
 • Exterior Module 3 8 - Fog Setup
 • Exterior Module 3 9 - Trees Placement
 • Exterior Module 3 10 - Snow Material
 • Exterior Module 3 11 - Snow Assets Placement
 • Exterior Module 3 12 - Snowy Street Material Part 1
 • Exterior Module 3 13 - Snowy Street Material Part 2
 • Exterior Module 3 14 - Snowy Street Material Part 3
 • Exterior Module 3 15 - Snowy Street Material Part 4
 • Exterior Module 3 16 - Sidewalk Material
 • Exterior Module 3 17 - Building Materials
 • Exterior Module 3 18 - Lobby Asset Placement
 • Exterior Module 3 19 - Interior Assets Placement
 • Exterior Module 3 20 - Exterior Assets Placement
 • Exterior Module 3 21 - Cars Motion Blur
 • Exterior Module 3 22 - Creating Snow Forest Pack
 • Exterior Module 3 23 - 3D People Placement
 • Exterior Module 3 24 - Render Elements and Settings
 • Exterior Module 3 25 - Post-production
 • Project Files.zip

 • Module 4 - Beach Visualization
 • Exterior Module 4 1 - Scene Overview
 • Exterior Module 4 2 - Storytelling
 • Exterior Module 4 3 - Colors Analysis
 • Exterior Module 4 4 - Building Modeling
 • Exterior Module 4 5 - Camera Setup
 • Exterior Module 4 6 - Lighting Setup
 • Exterior Module 4 7 - Building Materials
 • Exterior Module 4 8 - Creating Roofs Forest Pack
 • Exterior Module 4 9 - Palm Trees Editing GrowFX
 • Exterior Module 4 10 - Trees Placement Forest Pack
 • Exterior Module 4 11 - Trees Manual Placement Forest Pack
 • Exterior Module 4 12 - Fog
 • Exterior Module 4 13 - Sand Material Part 1
 • Exterior Module 4 14 - Sand Material Part 2
 • Exterior Module 4 15 - Sand Material Part 3
 • Exterior Module 4 16 - Sand Material Part 4
 • Exterior Module 4 17 - Beach Assets Placement Megascans
 • Exterior Module 4 18 - Adjusting Sand Material
 • Exterior Module 4 19 - Adjusting Beach Assets Materials
 • Exterior Module 4 20 - Interior Assets Placement
 • Exterior Module 4 21 - Exterior Assets Placement
 • Exterior Module 4 22 - Small Trees & Plants Manual Placement
 • Exterior Module 4 23 - 3D People Placement
 • Exterior Module 4 24 - Render Elements and Settings
 • Exterior Module 4 25 - Post-production
 • Project Files.zip

 • Module 5 - Forest Visualization
 • Exterior Module 5 1 - Scene Overview
 • Exterior Module 5 2 - Storytelling
 • Exterior Module 5 3 - Colors Analysis
 • Exterior Module 5 4 - Wooden Cladding RailClone
 • Exterior Module 5 5 - Camera Setup
 • Exterior Module 5 6 - Trees Manual Placement
 • Exterior Module 5 7 - Background Trees Placement Forest Pack
 • Exterior Module 5 8 - Lighting & Fog Setup
 • Exterior Module 5 9 - Tree Materials Editing
 • Exterior Module 5 10 - Building Materials
 • Exterior Module 5 11 - Ground Sculpting
 • Exterior Module 5 12 - Ground Model Unwrapping
 • Exterior Module 5 13 - Water Material
 • Exterior Module 5 14 - Ground Material Part 1
 • Exterior Module 5 15 - Ground Material Part 2
 • Exterior Module 5 16 - Ground Material Part 3
 • Exterior Module 5 17 - Small Plants Placement Forest Pack
 • Exterior Module 5 18 - Larger Plants Placement Forest Pack
 • Exterior Module 5 19 - Debris Placement Forest Pack
 • Exterior Module 5 20 - Assets Placement Megascans
 • Exterior Module 5 21 - Small Plants Manual Placement
 • Exterior Module 5 22 - House Assets Placement
 • Exterior Module 5 23 - Ivy Model Editing GrowFX
 • Exterior Module 5 24 - Render Elements and Settings
 • Exterior Module 5 25 - Post-production
 • Project Files.zip
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 30495
  حجم: 17178 مگابایت
  مدت زمان: 1089 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید