وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

2023 Data Structures Using Python

سرفصل های دوره

Master Data Structures in Python: Unlock the Power of Efficient Programming!


1. Introduction to Python
 • 1. Variables
 • 2. Conditionals & If statement
 • 3. If statement example
 • 4. If else statement
 • 5. Example for If else statement
 • 6. Elif Statement
 • 7. Example for Elif Statement
 • 8. Nested if statement
 • 9. Example for Nested if statement
 • 10. While loop
 • 11. While loop to count the digits in a given number
 • 12. While loop to display multiplication table
 • 13. For loop
 • 14. Displaying numbers using for loop
 • 15. Break and Continue statement
 • 16. Finding Sum of first 10 numbers
 • 17. Finding Sum of digits in a given number

 • 2. Arrays in Python
 • 1. Definition
 • 2. Creating and Displaying 1D Arrays
 • 3. Accessing 1D Arrays
 • 4. Searching in 1D Arrays
 • 5. Insertion in 1D Arrays
 • 6. Deletion in 1D Arrays
 • 7. Updating in 1D Arrays
 • 8. Accessing 2D Arrays
 • 9. Insertion Operation in 2D Arrays
 • 10. Deletion Operation in 2D Arrays
 • 11. Update Operation in 2D Arrays

 • 3. Lists, Tuples, Sets and Dictionaries in Python
 • 1. Accessing Elements & Searching Element in a List
 • 2. Working with Operators on Lists
 • 3. Indexing and Slicing in Lists
 • 4. Working with List Methods
 • 5. List Comprehension
 • 6. Finding Maximum and Minimum Element in a List
 • 7. Tuples
 • 8. Tuple Indexing and Slicing
 • 9. Manipulating Tuples
 • 10. Unpacking Tuples
 • 11. Basics of Dictionary
 • 12. Accessing dictionary elements
 • 13. Working with dictionary
 • 14. Understanding Sets in Python

 • 4. Recursion
 • 1. Functions in python
 • 2. Example program1 on functions
 • 3. Example program2 on functions
 • 4. Example program3 on functions

 • 5. Linked Lists
 • 1. Basics of Linked lists
 • 2. Inserting an Element in a Linked List
 • 3. Searching an Element in a Linked List
 • 4. Finding Middle Element in a Linked List
 • 5. Checking whether two given Linked Lists are Identical or not
 • 6. Finding maximum value in a Linked list
 • 7. Deleting the Linked List

 • 6. Stacks
 • 1.1 Stacks.pptx
 • 1. Understanding Stacks
 • 2. Implementing Stacks in Python
 • 3. Implementing Stacks Using Lists with built-in methods in Python
 • 4. Implementing Stacks Using Collections-dequeue in Python
 • 5. Implementing Stacks Using Queue-Lifo Queue in Python
 • 6. Linked List Implementation of Stacks in Python
 • 7. Stack Application Balanced Parenthesis
 • 8. Using Stacks for Checking Balanced Parenthesis

 • 7. Queues
 • 1.1 Queues.pptx
 • 1. Understanding Queues
 • 2. Implementing Queues Using Lists with built-in methods in Python
 • 3. Implementing Queues Using Collections-dequeue in Python
 • 4. Implementing Queues using queue module in Python
 • 5. Implementing Queues Using LinkedLists
 • 6. Circular Queues

 • 8. Trees
 • 1. Tree Terminology
 • 2. Defining Binary Tree and Complete Binary Tree
 • 3. Representation of a Binary Tree
 • 4. Binary Tree Traversals
 • 5. How to Implement Inorder Traversal in Python
 • 6. How to Implement Pre-order Traversal in Python
 • 7. How to Implement Post-order Traversal in Python
 • 8. How to Implement Height of a Binary Tree in Python
 • 9. Sum of Elements in a Binary Tree

 • 9. Binary Search Trees
 • 1. Definition of BST with Example
 • 2. Search operation in BST
 • 3. Inserting a node in BST
 • 4. Creating a BST

 • 10. Coding Assessments
 • 1. Pair-wise Sum.html
 • 2. Display linked list in reverse order.html
 • 3. ValidInvalid Parenthesis.html
 • 4. Checking for BST.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17061
  حجم: 2786 مگابایت
  مدت زمان: 460 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید