در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری ریاضیات بوسیله وکتورها

دوره یادگیری ریاضیات بوسیله وکتورها

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ریاضیات وکتورها یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Vectors for Math and Calculus: A Complete & Practical Course

سرفصل ها :


به دوره خوش آمدید: خوش آمدید | خودتان را معرفی کنید و تنظیم اهداف خود تور از انجمن کلاس درس و بحث اطلاعات مهم دوره و منابع در مقدمه به بردار 2D: مقدمه به بردار در 2 ابعاد منشأ نشانه گذاری قطعات بردار
از خواص
از برابر بردارها بخش منابع و PDF جزوه نرم افزار دنیای واقعی از بردارها مقدمه به بردار در 2D قطعات بردار: قطعات قسمت 1 قطعات قسمت 2 گام به گام به عنوان مثال گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 بخش منابع و PDF جزوه بردار قطعات تمرین مشکلات بردار قطعات امتحان به بردار: بردار بردار با استفاده از قطعات گام به گام مثال شماره 1 بردار روبروی بردار تفریق بردار تفریق با استفاده از قطعات خواص بردار بخش منابع و PDF جزوه بردار تمرین مشکلات بردار امتحان به ضرب اسکالر یک بردار: مفهوم و گرافیکی شهود کشش و کوچک شدن بردارها خواص
از گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه اسکالر ضرب اسکالر ضرب امتحان به قدر: مفهوم و نشانه گذاری محاسبه قدر گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه قدر تمرین مشکلات قدر امتحان در جهت حرکت: مفهوم و گرافیکی شهود چگونه برای یافتن جهت یک بردار جهت در 2، 3 و 4 ربع گام به گام مثال شماره 1 تبدیل درجه به رادیان و رادیان به درجه بخش منابع و PDF جزوه مدارک تحصیلی و رادیان تمرین مشکلات جهت تمرین مشکلات جهت امتحان در مختصات قطبی: نکته سریع: چگونه به ترک و یا به روز رسانی نظر شما مفهوم و گرافیکی شهود تبدیل دکارتی به مختصات قطبی تبدیل قطبی به دکارتی مختصات گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 بخش منابع و PDF جزوه مختصات قطبی تمرین مشکلات مختصات قطبی مسابقه نقطه محصولات مفهوم و گرافیکی شهود نقطه محصولات با استفاده از قطعات روش دوم گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه نقطه محصولات تمرین مشکلات نقطه امتحان محصولات به متعامد بردارها: مفهوم و گرافیکی شهود گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه متعامد بردارها تمرین مشکلات متعامد بردارها امتحان نمونههایی بیشتر مجتمع: گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه مثالهای پیچیده بیشتر تمرین مشکلات به خطی وابستگی: خطی وابستگی گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه خطی وابستگی تمرین مشکلات خطی وابستگی امتحان ترکیبی خطی مفهوم و گرافیکی شهود گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 گام به گام به عنوان مثال # 4 بخش منابع و PDF جزوه ترکیبی خطی تمرین مشکلات خطی ترکیبی امتحان در واحد بردارها: مفهوم و گرافیکی شهود چگونه برای یافتن واحد بردار از هر بردار گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 واحد بردارها i و j گام به گام نمونه هایی از i و j بخش منابع و PDF جزوه واحد بردارها تمرین مشکلات واحد بردارها امتحان در مقدمه به 3D بردارها: مفهوم و گرافیکی شهود عامل با 3D بردارها پیدا کردن زاویه بین دو بردار 3D کسینوس جهت
از بخش منابع و PDF جزوه 3D بردارها تمرین مشکلات 3D بردارها امتحان به صلیب محصول: مقدمه به ماتریس و عوامل مؤثر مفهوم و گرافیکی شهود خواص
از گام به گام مثال شماره 1 گام به گام مثال شماره 2 گام به گام مثال شماره 3 بخش منابع و PDF جزوه صلیب محصولات تمرین مشکلات صلیب امتحان محصولات در دوره جمع بندی:
تبریک می گوییم! دانلود گواهی خود را از تکمیل سخنرانی پاداش
از