دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری مدرک بین المللی CKAD: Certified Kubernetes Application Developer

دانلود Udemy Ultimate CKAD | Certified Kubernetes Application Developer

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی Kubernetes یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Ultimate CKAD | Certified Kubernetes Application Developer

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 35 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
6 Reasons WHY This Course?
15 Things To Know About CKAD Exam
Official CKAD Curriculum
Ultimate CKA Course Overview
Ultimate Kubernetes Certification Courses - Comparison
CKAD 2021: Upcoming Changes - Q3 2021
CKAD Exam Bookmarks
CKAD Exam Prep-Tracker
25 TIPs To Score 100% in CKAD Exam
Slack Channel - UPCOMING!

Core Concepts - 13% :
Section Overview - Core Concepts
Kubernetes Architecture - Overview
Kubernetes Architecture - In-depth
Kubernetes Architecture - Articles To Read
My Only Motivating Factor!
Provisioning Infrastructure
Follow These TIPs to Reduce Your Cloud Costs by 95%
Installing Kubernetes Using Kubeadm
Practice Guide - Installing Kubernetes Using Kubeadm
Installing Kubernetes Using Kubeadm - Demo
Validating Kubernetes Infrastructure
Practice Guide - Validating Kubernetes Infrastructure
Demo - Validating Kubernetes Infrastructure
Installing Kubernetes Using Kubeadm: Articles To Read
Demo - Connecting To Kubernetes Cluster
Demo: Creating GKE Cluster (Google Kubernetes Engine)
Kubernetes API Primitives
Pods
Pods - Process Flow
Pods - Life Cycle
Pods - YAML Walkthrough
Pods - Tasks
Pods - Your Practice Guide!
Pods - Demo
Pods - Exercises (Practice Test)
Pods - Articles To Read
ReplicaSet
Replication Loop
ReplicaSet - Tasks
ReplicaSet - YAML Walkthrough
ReplicaSet - Tasks
ReplicaSet - Your Practice Guide!
ReplicaSet - Demo
ReplicaSet - Exercises
ReplicaSet - Articles To Read
Namespaces
Namespaces - YAML Walkthrough
Namespaces - Tasks
Namespaces - Your Practice Guide!
Namespaces - Demo
Namespaces - Exercises (Practice Test)
Namespaces - Articles To Read

Multi-Container Pods - 10% :
Section Overview - Multi-Container Pods
Multi-Container Pod
WHY Multi-Container Pod
Multi-Container Design Pattern
Sidecar
Sidecar - Your Practice Guide!
Sidecar - Demo
Adapter
Ambassador
Multi-Container Pods - Articles To Read
Let's get connected!

Pod Design - 20% :
Section Overview - Pod Design
Labels
Labels - YAML & Tasks
Labels - Your Practice Guide!
Labels - Demo
Selector
Selectors - Your Practice Guide
Selector - Demo
Annotations
Labels, Selectors & Annotations - Articles To Read
Deployment
Deployment - Strategies
Deployment - YAML Walkthrough
Deployment - Tasks
Deployment - Your Practice Guide
Deployment - Demo
Deployment - Exercises (Practice Test)
Deployment - Articles To Read
Rolling Update & Rollback
Rolling Update & Rollback - Tasks
Rolling Update & Rollback - Your Practice Guide!
Rolling Update & Rollback - Demo
Rolling Update & Rollback - Exercise (Practice Test)
Rolling Update & Rollback - Articles To Read
Scaling Application Instances
Scaling Application Instances - Tasks
Scaling Application Instances - Your Practice Guide!
Scaling Application Instances - Demo
Scaling Application Instances - Exercise (Practice Test)
Scaling Application Instances - Articles To Read
Jobs
Jobs - Your Practice Guide!
Jobs - Demo
Jobs - Exercise (Practice Test)
Jobs - Articles To Read
CronJobs
CronJobs - Your Practice Guide!
CronJobs - Demo
CronJobs - Exercise (Practice Test)
CronJobs - Articles To Read
Like this course? Please share it!

Configuration - 18% :
Section Overview - Configuration
ConfigMaps
ConfigMaps - YAML Walkthrough
ConfigMaps - Injecting ConfigMap into Pods
ConfigMaps - Tasks
ConfigMaps - Your Practice Guide!
ConfigMaps - Demo
ConfigMaps - Articles To Read
Secrets
Secrets - YAML Walkthrough
Secrets - Injecting Secrets into Pods
Secrets - Tasks
Secrets - Your Practice Guide!
Secrets - Demo
ConfigMaps vs. Secrets
Secrets - Exercise (Practice Test)
Secrets - Articles To Read
Resource Limits
Resource Limits - YAML Walkthrough & Tasks
Resource Limits - Your Practice Guide!
Resource Limits - Demo
Resource Limits - Exercise (Practice Test)
Resource Limits - Articles To Read
Security Context
Security Context - Pod Security Context
Security Context - Container Security Context
Security Context - Capabilities
Security Context - Best Practices
Security Context - Your Practice Guide
Security Context - Demo
Security Context - Exercise (Practice Test)
Security Context - Articles To Read
Service Accounts
Service Accounts - Your Practice Guide!
Service Accounts - Demo
Service Accounts - Exercises
Service Accounts - Articles To Read

Services & Networking - 13% :
Section Overview - Services & Networking
Basic Network Terminology
Kubernetes Cluster Networking
Kubernetes Cluster Networking Ports
Services
Service Types: Cluster IP, NodePort, LoadBalancer
NodePort Service - Your Practice Guide
NodePort Service: Demo
Services: Articles To Read
Kube-Proxy
Kube-Proxy: Articles To Read
Network Policy
Network Policy - Usecases
Network Policy - DENY - Your Practice Guide
Network Policy - DENY - Demo
Network Policy - LIMIT- Your Practice Guide
Network Policy - LIMIT - Demo
Network Policy - ALLOW - Your Practice Guide
Network Policy - ALLOW - Demo
Network Policy - Articles To Read

State Persistence - 8% :
Section Overview - State Persistence
Volume
Volume Types
HostPath Volume
HostPath Volume - Your Practice Guide!
HostPath Volume - Demo
HostPath Volume - Exercise Test
Volume: Articles To Read
Persistent Storage
Persistent Storage - GCE Persistent Disk
Persistent Storage - GCE Persistent Disk - Your Practice Guide!
Persistent Storage - GCE Persistent Disk - Demo
Persistent Storage - Articles To Read
PV & PVC - Introduction PV & PVC
PV & PVC - Persistent Volume (PV)
PV & PVC - Persistent Volume Claim (PVC)
Access Modes
Access Modes - Articles To Read
Volume Modes
Volume Modes - Articles To Read
Reclaim Policies
Reclaim Policies - Articles To Read
PV & PVC - Configuring Pod To Use Persistent Storage (Static)
PV & PVC - Configuring Pod To Use Persistent Storage (Static) - Practice Guide
PV & PVC - Configuring Pod To Use Persistent Storage (Static) - Demo
PV & PVC - Articles To Read

Observability - 18% :
Section Overview - Observability
Monitoring
Monitoring - Layers
Monitoring - Metrics
Monitoring - Tools
Monitoring - Pipeline
Monitoring - Architecture
Monitoring - Metrics Server
Installing Metrics Server - Your Practice Guide!
Monitoring - Installing Metrics Server - Demo
Monitoring - Cluster Components
Monitoring - Applications
Monitoring - Your Practice Guide!
Monitoring - Demo
Monitoring - Articles To Read
Logging
Logging - Pipeline
Logging - Architecture
Logging - Managing Component Logs
Logging - Managing Application Logs
Logging - Your Practice Guide!
Logging - Demo
Logging - Articles To Read
Liveness Probe
Liveness Probe - YAML & Tasks
Liveness Probe - Your Practice Guide!
Liveness Probe - Demo
Liveness Probe - Exercise (Practice Test)
Liveness Probe - Articles To Read
Readiness Probe
Readiness Probe - YAML & Tasks
Readiness Probe - Your Practice Guide
Readiness Probe - Demo
Readiness Probe - Articles To Read
Troubleshooting Application Failure
Troubleshooting Application Failure - Articles To Read
Troubleshooting Cluster Failure
Troubleshooting Cluster Failure - Articles To Read
Troubleshooting Worker Node Failure
Troubleshooting Kubernetes Cluster - Demo
Troubleshooting - Articles To Read

CKAD Exam Prep :
CKAD Exam - Registration
CKAD Exam - 25 TIPs To Score 100% in CKAD Exam
CKAD Exam - Easy First Strategy
CKAD Exam - Bookmarks
CKAD Exam - Prep-Tracker
CKAD Exam - 10 Things TO-DO Before You Start The Exam
CKAD Exam - Setting Exam Environment
CKAD Exam - Articles To Read
Creating YAML using Dry-Run
Imperative Commands for CKA
Must Know Linux Commands For CKA & CKAD
Ten Things To Know About VIM Text Editor
CKAD FAQ's

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 35 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy