دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش تست وب سرویس ها بوسیله RestAssured & Apache HttpClient 2021

دانلود Udemy Web Service Testing using RestAssured & Apache HttpClient

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با تست وب سرویس ها یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Web Service Testing using RestAssured & Apache HttpClient

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 14 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction and Course Material
Prerequisite

Enviroment Setup :
Tools Required
Setting up the jdk 1.8
Setting up the Tomcat Server
Setting up the Eclipse
Setting up the Postman Client

Course Resource :
[Important] Virtual Machine - Environment Setup

Basic of RestFul Services :
What is a Web Service
Request and Response
What is REST
HTTP Methods
Request and Response Format

Using Postman for Testing :
Deploying the Test Application in Tomcat
Application Under Test
Testing the GET end point part - 1
Testing the POST method
Testing the GET endpoint part - 2
Testing the PUT method
Testing the DELETE end point

Deep Dive into Code :
Setting up the Maven
Creating the Maven Project
Adding the dependency to the Maven Project
Creating the GET request part - 1
Creating the GET request part - 2
Featching the body from GET resquest
Creating the Framework method for GET
Creating the Junit for GET request part - 1
Creating the Junit for GET request part - 2
Adding the Header to the Request
Deserialization of JSON reponse
Creating the POST Request
Posting the data from File
Creating the Framework method for POST request
Creating generic method to support different entity type
Code optimization for GET and POST request
Writing the Junit for POST method
Deserialization of XML response
Creating the DELTE request
Framework method for DELETE request
Writing the Junit for Delete method
Creating the PUT method
Creating the Framework method for PUT request
Writing the Junit for PUT method

Advance Implementation :
Introduction to Authentication part - 1
Introduction to Authentication part - 2
Authentication using Postman Client
Authentication from the Code
Authorization using HttpClientContext class

Http Client with SSL :
Introduction to SSL
Generating the SSL certificate
Bypassing the certificate validation process
Writing the GET method for SSL end point
Creating the framework method for GET and POST with SSL
Writing the Junit for GET and POST with SSL
Framework method for PUT and DELETE with SSL
Writing the Junit for PUT and DELETE with SSL

Http Async Client :
Introduction to Synchronous and Asynchronous calls
Creating the Http Async Client
Writing the GET method using HTTP Async Client
FutureCallBack interface
Writing the framework method for POST,PUT and DELET with SSL
Writing the Junit using Http Async Client

Query Parameter :
Handling Query Parameter from code

Exporting the framework :
Exporting the framework as a JAR file
Build the Framework JAR with dependencies
Framework Code for Download

Introduction to RestAssured :
Introduction and Course Material
Setting up the RestAssured Framework
RestAssured with BDD framework
Coding Style

Http GET method using RestAssured :
Writing the GET method
Handling the Response
Handling and Validating the response status code
Setup using the RestAssured enviroment variable
Creating the GET request with custom headers
Validating the Response Content
Validating the list content in Response
Validating the XML Response
Validation using XmlPath class
Validation using JsonPath class
Handling the Query Parameters

Http POST method using RestAssured :
Writing the POST method
POST method with Object Mapping
POST method with Request logging
Deserialization of Response body

Http PUT and DELETE method using RestAssured :
Writing the PUT method
Writing the DELETE method

Authentication using RestAssured :
Authentication Using Header
Authentication Using RestAssured Api
Settingup the environment for authentication

SSL with RestAssured :
Bypassing the SSL certificate check
Supplying the SSL Certificate with request

Handling the OAuth access token :
Introduction to Access Token
Creating an application for generating the access token
Calling the end point using the access token
Generating the access token from code Part -1
Generating the access token from code Part - 2

Working with Twitter Api :
Introduction & Creating app for Twitter
POST Status-Update on Twitter
Get the list of Followers
Deleting the Status-Update from the Twitter wall

Data Base Connectivity - MSSQL :
Data Base Connectivity - Introduction
Getting the Driver for MSSQL
Loading the Driver into Memory
Creating the Connection
Creating the Statement Object
Executing the Sql Query - SELECT
Capturing the Result of Query
ResultSetMetaData Interface
Executing Query - DELETE
Executing the Update Query
Executing the Insert Query

Framework Implementation for Data Base :
DataBaseHelper - Introduction
DataBaseHelper - Design
DataBaseHelper - Creating Interface
DataBaseHelper - Implementation - Part 1
DataBaseHelper - Implementation - Part 2
Using the Framework Helper Class

Behavior-driven development with RestAssured :
BDD - Introduction
Gherkin Language
BDD - Keywords
BDD - Cucumber Plugin
BDD - Adding Dependencies
BDD - Creating a Featurefile
BDD - Tidy Gherkin
BDD - Generating the Step Definition
BDD - Creating Junit Runner
BDD - Keywords Part 2
BDD - Passing the Parameter
BDD - Data Table

Integrating BDD framework with RestAssured :
BDD - Post Method
BDD - Request Util Class
BDD - Implementing the Step Dfenition
BDD - Instance Variable
BDD - Step Argument Transform
Post method - Argument Transform

BDD - Cucumber Hooks :
BDD - Cucumber Hooks
BDD - Implementing the Hooks
BDD - Injecting the Scenario Object
Post Method - Initialize RestAssured Variable via hook

Dependency Injection :
BDD - Dependency Injection
BDD - Implementing DI
PutMethod - Implement DI part - 1
PutMethod - Implemen DI Part - 2

Bonus Lecture :
Parametrized Post Method with Object Mapper

WireMock Framework :
WireMock - Introduction
WireMock - Stubbing GET Request
WireMock - GET Request - Attaching body to Mock response

Request with multipart/form-data :
File Upload

JWT Authentication :
JWT Authentication - Introduction
Handling JWT Token

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 14 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy