دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Vue.js 2 شامل : Vue Router, Vuex

دانلود Udemy Vue JS 2 – The Complete Guide (incl. Vue Router Vuex)

9,350 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Vue.js یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Vue JS 2 - The Complete Guide (incl. Vue Router Vuex)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 19 ساعت و 55 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1. Getting Started:
1. Course Introduction
2. Join our Online Learning Community
3. Lets Create our First VueJS Application
4. Extending the VueJS Application
5. Course Structure
6. Take Advantage of all Course Resources!
7. Setup VueJS Locally
8. Module Resources Useful Links

2. Using VueJS to Interact with the DOM:
1. Module Introduction
2. Understanding VueJS Templates
3. How the VueJS Template Syntax and Instance Work Together
4. Accessing Data in the Vue Instance
5. Binding to Attributes
6. Understanding and Using Directives
7. Disable Re-Rendering with v-once
8. How to Output Raw HTML
9. Optional Assignment Starting Code
10. Time to Practice - Outputting Data to Templates
11. Listening to Events
12. Getting Event Data from the Event Object
13. Passing your own Arguments with Events
14. Modifying an Event - with Event Modifiers
15. Listening to Keyboard Events
16. Time to Practice - Events
17. Writing JavaScript Code in the Templates
18. Using Two-Way-Binding
19. Reacting to Changes with Computed Properties
20. An Alternative to Computed Properties Watching for Changes
21. Saving Time with Shorthands
22. Time to Practice - Reactive Properties
23. Dynamic Styling with CSS Classes - Basics
24. Dynamic Styling with CSS Classes - Using Objects
25. Dynamic Styling with CSS Classes - Using Names
26. Setting Styles Dynamically (without CSS Classes)
27. Styling Elements with the Array Syntax
28. Time to Practice - Styling
29. Module Wrap Up
30. Module Resources Useful Links

3. Using Conditionals and Rendering Lists:
1. Module Introduction
2. Conditional Rendering with v-if
3. v-else-if in Vue.js 2.1
4. Using an Alternative v-if Syntax
5. Dont Detach it with v-show
6. Rendering Lists with v-for
7. Getting the Current Index
8. Using an Alternative v-for Syntax
9. Looping through Objects
10. Looping through a List of Numbers
11. Keeping Track of Elements when using v-for
12. Time to Practice - Conditionals Lists
13. Module Wrap Up
14. Module Resources Useful Links

4. First Course Project - The Monster Slayer:
1. Introduction Challenge
2. Setting up the Course Project
3. Creating the Vue Instance and Styling the Healthbars
4. Showing the Player Controls Conditionally
5. Implementing a Start Game Method
6. Implementing a Attack Method
7. Write better Code - Time for Refactoring!
8. Implementing a Special Attack
9. Implementing a Heal Method
10. Finishing the Action Buttons
11. Creating an Action Log
12. Printing the Log (v-for)
13. Finishing the Log
14. Styling the Log Conditionally
15. Wrap Up
16. Full Application Code

5. Understanding the VueJS Instance:
1. Module Introduction
2. Some Basics about the VueJS Instance
3. Using Multiple Vue Instances
4. Accessing the Vue Instance from Outside
5. How VueJS manages your Data and Methods
6. A Closer Look at $el and $data
7. Placing $refs and Using them on your Templates
8. Where to learn more about the Vue API
9. Mounting a Template
10. Using Components
11. Limitations of some Templates
12. How VueJS Updates the DOM
13. The VueJS Instance Lifecycle
14. The VueJS Instance Lifecycle in Practice
15. Module Wrap Up
16. Module Resources Useful Links

6. Moving to a Real Development Workflow with Webpack and Vue CLI:
1. Module Introduction
2. Why do we need a Development Server
3. What does Development Workflow mean
4. Using the Vue CLI to create Projects
5. Installing the Vue CLI and Creating a new Project
6. An Overview over the Webpack Template Folder Structure
7. Understanding .vue Files
8. Understanding the Object in the Vue File
9. How to Build your App for Production
10. Module Wrap Up
11. More about .vue Files and the CLI
12. Debugging VueJS Projects

7. An Introduction to Components:
1. Module Introduction
2. An Introduction to Components
3. Storing Data in Components with the Data Method
4. Registering Components Locally and Globally
5. The Root Component in the App.vue File
6. Creating a Component
7. Using Components
8. Time to Practice - Components
9. Time to Practice - Components (Code)
10. Moving to a Better Folder Structure
11. Alternative Folder Structures
12. How to Name your Component Tags (Selectors)
13. Scoping Component Styles
14. Module Wrap Up
15. Module Resources Useful Links

8. Communicating between Components:
1. Module Introduction
2. Communication Problems
3. Using Props for Parent = Child Communication
4. Naming props
5. Using props in the Child Component
6. Validating props
7. Using Custom Events for Child = Parent Communication
8. Understanding Unidirectional Data Flow
9. Communicating with Callback Functions
10. Communication between Sibling Components
11. Using an Event Bus for Communication
12. Centralizing Code in an Event Bus
13. Time to Practice - Component Communication
14. Time to Practice - Component Communication (Code)
15. Wrap Up
16. Module Resources Useful Links

9. Advanced Component Usage:
1. Module Introduction
2. Setting up the Module Project
3. Passing Content - The Suboptimal Solution
4. Passing Content with Slots
5. How Slot Content gets Compiled and Styled
6. Changed Slot Styling Behavior
7. Using Multiple Slots (Named Slots)
8. Default Slots and Slot Defaults
9. A Summary on Slots
10. Switching Multiple Components with Dynamic Components
11. Understanding Dynamic Component Behavior
12. Keeping Dynamic Components Alive
13. Dynamic Component Lifecycle Hooks
14. Time to Practice - Slots and Dynamic Components
15. Time to Practice - Slots and Dynamic Components (Code)
16. Wrap Up
17. Module Resources Helpful Links

10. Second Course Project - Wonderful Quotes:
1. Module Introduction
2. Setting up the Project
3. Initializing the Application
4. Creating the Application Components
5. Passing Data with Props and Slots
6. Allowing Users to Create Quotes with a NewQuote Component
7. Adding Quotes with Custom Events
8. Adding a Info Box
9. Allowing for Quote Deletion
10. Controlling Quotes with a Progress Bar
10.1 progress-bar
11. Finishing Touches and State Management
12. Module Resources

11. Handling User Input with Forms:
1. Module Introduction
2. A Basic input Form Binding
3. Grouping Data and Pre-Populating Inputs
4. Modifying User Input with Input Modifiers
5. Binding textarea and Saving Line Breaks
6. Using Checkboxes and Saving Data in Arrays
7. Using Radio Buttons
8. Handling Dropdowns with select and option
9. What v-model does and How to Create a Custom Control
10. Creating a Custom Control (Input)
11. Submitting a Form
12. Time to Practice - Forms
13. Time to Practice - Forms (Code)
14. Wrap Up
15. Module Resources Useful Links

12. Using and Creating Directives:
1. Module Introduction
2. Understanding Directives
3. How Directives Work - Hook Functions
4. Creating a Simple Directive
5. Passing Values to Custom Directives
6. Passing Arguments to Custom Directives
7. Modifying a Custom Directive with Modifiers
8. Custom Directives - A Summary
9. Registering Directives Locally
10. Using Multiple Modifiers
11. Passing more Complex Values to Directives
12. Time to Practice - Directives
13. Time to Practice - Directives (Code)
14. Wrap Up
15. Module Resources Useful Links

13. Improving your App with Filters and Mixins:
1. Module Introduction
2. Creating a Local Filter
3. Global Filters and How to Chain Multiple Filters
4. An (often-times better) Alternative to Filters Computed Properties
5. Understanding Mixins
6. Creating and Using Mixins
7. How Mixins get Merged
8. Creating a Global Mixin (Special Case!)
9. Mixins and Scope
10. Time to Practice - Filters Mixins
11. Time to Practice - Filters and Mixins (Code)
12. Wrap Up
13. Module Resources Useful Links

14. Adding Animations and Transitions:
1. Module Introduction
2. Understanding Transitions
3. Preparing Code to use Transitions
4. Setting Up a Transition
5. Assigning CSS Classes for Transitions
6. Creating a Fade Transition with the CSS Transition Property
7. Creating a Slide Transition with the CSS Animation Property
8. Mixing Transition and Animation Properties
9. Animating v-if and v-show
10. Setting Up an Initial (on-load) Animation
11. Using Different CSS Class Names
12. Using Dynamic Names and Attributes
13. Transitioning between Multiple Elements (Theory)
14. Transitioning between Multiple Elements (Practice)
15. Listening to Transition Event Hooks
16. Understanding JavaScript Animations
17. Excluding CSS from your Animation
18. Creating an Animation in JavaScript
19. Animating Dynamic Components
20. Animating Lists with transition-group
21. Using transition-group - Preparations
22. Using transition-group to Animate a List
23. Understanding the App
24. Creating the App
25. Adding Animations
26. Wrap Up
27. Module Resources Useful Links
28. The Animated Monster Slayer App

15. Connecting to Servers via Http - Using vue-resource:
1. Module Introduction
2. Accessing Http via vue-resource - Setup
3. Firebase The Right Database
4. Creating an Application and Setting Up a Server (Firebase)
5. POSTing Data to a Server (Sending a POST Request)
6. GETting and Transforming Data (Sending a GET Request)
7. Configuring vue-resource Globally
8. Intercepting Requests
9. Intercepting Responses
10. Where the resource in vue-resource Comes From
11. Creating Custom Resources
12. Resources vs Normal Http Requests
13. Understanding Template URLs
14. Wrap Up
15. Module Resources Useful Links

16. Routing in a VueJS Application:
1. Module Introduction
2. Setting up the VueJS Router (vue-router)
3. Setting Up and Loading Routes
4. Understanding Routing Modes (Hash vs History)
5. Navigating with Router Links
6. Where am I - Styling Active Links
7. Navigating from Code (Imperative Navigation)
8. Setting Up Route Parameters
9. Fetching and Using Route Parameters
10. Reacting to Changes in Route Parameters
11. vue-router 2.2 Extract Route Params via props
12. Setting Up Child Routes (Nested Routes)
13. Navigating to Nested Routes
14. Making Router Links more Dynamic
15. A Better Way of Creating Links - With Named Routes
16. Using Query Parameters
17. Multiple Router Views (Named Router Views)
18. Redirecting
19. Setting Up Catch All Routes Wildcards
20. Animating Route Transitions
21. Passing the Hash Fragment
22. Controlling the Scroll Behavior
23. Protecting Routes with Guards
24. Using the beforeEnter Guard
25. Using the beforeLeave Guard
26. Loading Routes Lazily
27. Wrap Up
28. Module Resources Useful Links

17. Better State Management with Vuex:
1. Module Introduction
2. Why a Different State Management May Be Needed
3. Understanding Centralized State
4. Using the Centralized State
5. Why a Centralized State Alone Wont Fix It
6. Understanding Getters
7. Using Getters
8. Mapping Getters to Properties
9. Understanding Mutations
10. Using Mutations
11. Why Mutations have to run Synchronously
12. How Actions improve Mutations
13. Using Actions
14. Mapping Actions to Methods
15. A Summary of Vuex
16. Two-Way-Binding (v-model) and Vuex
17. Improving Folder Structures
18. Modularizing the State Management
19. Using Separate Files
20. Using Namespaces to Avoid Naming Problems
21. Auto-namespacing with Vuex 2.1
22. Wrap Up
23. Module Resources Useful Links

18. Final Project - The Stock Trader:
1. Project Introduction
2. Project Setup and Planning
3. Creating the First Components
4. Setup Project Routes
5. Adding a Header and Navigation
6. Planning the Next Steps
7. Creating Stocks Components
8. Adding a Buy Button
9. Setting up the Vuex State Management
10. Adding a Portfolio Module to Vuex
11. Working on the Portfolio Stocks
12. Connecting the Portfolio with Vuex
13. Time to fix some Errors
14. Displaying the Funds
15. Adding some Order Checks
16. Making Funds Look Nicer with Filters
17. Ending the Day - Randomizing Stocks
18. Animating the Route Transitions
19. Saving Fetching Data - Adding a Dropdown
20. Setting up vue-resource and Firebase
21. Saving Data (PUT Request)
22. Fetching Data (GET Request)
23. Testing and Bug Fixes
24. Project Wrap Up
25. Bonus Debugging Vuex with Vue Developer Tools
26. Module Resources Useful Links

19. Deploying a VueJS Application:
1. Module Introduction
2. Preparing for Deployment
3. AWS S3 Bucket Policies
4. Deploying the App (Example AWS S3)

20. Course Roundup:
1. Courses Roundup

21. All Course Exercises (Time to Practice):
1. About this Section (Please Read!)
2. Time to Practice (1) - Outputting Data to Templates (Problem)
3. Time to Practice (1) - Outputting Data to Templates (Solution)
4. Time to Practice (1) - Outputting Data to Templates (Code)
5. Time to Practice (2) - Events (Problem)
6. Time to Practice (2) - Events (Solution)
7. Time to Practice (2) - Events (Code)
8. Time to Practice (3) - Reactive Properties (Problem)
9. Time to Practice (3) - Reactive Properties (Solution)
10. Time to Practice (3) - Reactive Properties (Code)
11. Time to Practice (4) - Styling (Problem)
12. Time to Practice (4) - Styling (Solution)
13. Time to Practice (4) - Styling (Code)
14. Time to Practice (5) - Conditionals and Lists (Problem)
15. Time to Practice (5) - Conditionals and Lists (Solution)
16. Time to Practice (6) - Components (Problem)
17. Time to Practice (6) - Components (Solution)
18. Time to Practice (7) - Component Communication (Problem)
19. Time to Practice (7) - Component Communication (Solution)
20. Time to Practice (8) - Slots and Dynamic Components (Problem)
21. Time to Practice (8) - Slots and Dynamic Components (Solution)
22. Time to Practice (9) - Forms (Problem)
23. Time to Practice (9) - Forms (Solution)
24. Time to Practice (10) - Directives (Problem)
25. Time to Practice (10) - Directives (Solution)
26. Time to Practice (11) - Filters and Mixins (Problem)
27. Time to Practice (11) - Filters and Mixins (Solution)

22. Bonus Using Axios instead of vue-resource:
1. About this Section
2. Module Introduction
3. Project Setup
4. Axios Setup
5. Sending a POST Request
6. Sending a GET Request
7. Accessing Using Response Data
8. Setting a Global Request Configuration
9. Using Interceptors
10. Custom Axios Instances
11. Wrap Up
12. Useful Resources Links

23. Bonus Authentication in Vue Apps:
1. About this Section
2. Module Introduction
3. How Authentication Works in SPAs
4. Project Setup
5. Adding User Signup
6. Adding User Signin (Login)
7. Using Vuex to send Auth Requests
8. Storing Auth Data in Vuex
9. More about the Token (JWT)
10. Accessing other Resources from Vuex
11. Sending the Token to the Backend
12. Protecting Routes (Auth Guard)
13. Updating the UI State (based on Authentication State)
14. Adding User Logout
15. Adding Auto Logout
16. Adding Auto Login
17. Wrap Up
18. Useful Resources Links

24. Bonus Form Input Validation:
1. About this Section
2. Module Introduction
3. Add a Firebase Project!
4. Installing Vuelidate
5. Adding a Validator
6. Adding Validation UI Feedback
7. Controlling Styles for Invalid Entries
8. More Validators
9. Validating Passwords For Equality
10. Using the Required-Unless Validator
11. Validating Arrays
12. Controlling the Form Submit Button
13. Creating Custom Validators
14. Async Validators
15. Wrap Up
16. Useful Resources Links

25. Bonus Vue CLI 3:
1. Vue CLI 3 Summary
2. Module Introduction
3. Creating a Project
4. Analyzing the Created Project
5. Using Plugins
6. CSS Pre-Processors
7. Environment Variables
8. Building the Project
9. Instant Prototyping
10. Different Build Targets
11. Using the Old CLI Templates (vue init)
12. Using the Graphical User Interface (GUI)
13. Alternative Lazy Loading Syntax

26. More Content:
1. Bonus More Content!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 19 ساعت و 55 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy