دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت یک بازی چند بازیکنه بوسیله Unreal Engine 4

دانلود Udemy Unreal Engine 4 Souls-Like Action RPG w Multiplayer

32,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با بازی سازی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Unreal Engine 4 Souls-Like Action RPG w Multiplayer

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 7 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 37 ساعت و 41 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Section 1 Setting Up The Character and Base Classes:
001 - Introduction
002 - Discord for Additional Help, Discussions, Sharing Progress, Etc.
002 - Remastering The Course for 4.25.3(1)
002 - Remastering The Course for 4.25.3
003 - Discord for Additional Help, Discussions, Sharing Progress, Etc.
003 - Should You Use Your Own Assets
004 - Should You Use Your Own Assets
005 - Blender 2.8.2 Paragon Character, Sword, And Shield Detach + Re-Import
006 - Character Base Class Setup
007 - Gamemode and PlayerController classes

Section 2 REMASTER Project Setup and Base Classes:
008 - Introduction
009 - Edit Greystone in Blender 2.90
010 - Edit Sword & Shield in Blender 2.90
011 - Hero Character Default Settings

Section 3 Moving The Character In A Multiplayer Game:
012 - Movement Input (Part 1)
013 - Finishing Movement Input and First Interface
014 - Animation Blueprint and First Blendspaces
015 - Intro to Multiplayer and Sprinting
016 - Sprinting for Multiplayer
017 - Debugging the Sprint and Getting It Working
018 - Adding Jump Animations
019 - Improving Animation Blueprint Quality
020 - Additional Gamepad Setup Specifically Right Trigger

Section 4 REMASTER Moving The Player Character:
021 - Movement Input
022 - Simple Animation Blueprint Setup
023 - Sprinting for Multiplayer
024 - Rolling
025 - Basic Attacking

Section 5 Ability System Setup and First Montage:
026 - Creating the Ability System Actor Component
027 - Introduction to Enums
028 - Melee Attack Montage Setup
029 - Melee Attack Setup p.2
030 - Fixing An Attack Bug

Section 6 Picking Up and Attaching Items:
031 - Creating the Base Pickup Classes
032 - Creating Our First Child Pickup Classes (Items)
033 - Unarmed Check and Creating the PlayerUI Widget
034 - Collision Overlaps To Get Pickup Name (and other information)
035 - Finishing The Overlapping Functions To Show and Hide Pickup Name
036 - Interfaces Explained (old -- replacement video coming soon)
037 - Setting Up Gamepad Support and Interacting With Pickups
038 - Fixing the Gamepad Issue and Creating Socket for Weapon
039 - Attaching Weapon with RepNotify and Disabling Collision
040 - Attaching Shield To Player
041 - Fixing Shield Socket and Breakpoints for Debugging
042 - Attaching Helmet Item To Head
043 - Intro To Structures in C++ and Blueprint
044 - SUMMARY Explaining The Pickup System

Section 7 Rolling:
045 - Roll Animation Download and Import
046 - Roll Animation Setup
047 - Roll Animation Working For Multiplayer

Section 8 Building the RPG World:
048 - Setting Up Our New World
049 - Editing Meshes In Blender and Fixing Terrain

Section 9 Footstep Sounds with Physical Materials:
050 - Importing Sound FX and Setting Up Anim Notifys
051 - Setting Up Line Trace and Creating Physical Materials
052 - Applying Physical Materials to Meshes and Material Instance Creation
053 - Landscape Physical Materials and Footstep Sounds

Section 10 Attacking and Damaging Players:
054 - Setting Up The Melee Attack
055 - Melee Replication and Polish
056 - Using Animation Notify State To Implement Damage
057 - Setting Up Collision To Sweep For Hits
058 - Using Loops and Actor Tags to Handle Collision Events
059 - ForLoop Alternative For Checking Players Hit
060 - Setting Up Player Stats
061 - Continuing PlayerStats Setup
062 - Getting Damage from the Item Pickup
063 - Setting Up The Damage Event
064 - Fixing The Damage Event and Applying Damage

Section 11 Death:
065 - Killing The Player With Death Events
066 - Finishing the Death Event and Making a Death Screen

Section 12 - animation retargeting 2 handed sword:
067 - Close Combat Animation Retargeting
068 - Continuing the 2-Hand Sword Pickup and Animation
069 - Updating Pickup Structure and Adding 2-Hand Idle Animation
070 - Setting Up Blendspaces for 2-Hand Sword
071 - Part 1 of Finishing 2-Hand Montage Setup
072 - Part 2 of Finishing 2-Hand Montage Setup

Section 13 First Enemy AI Setup:
073 - Creating the First Enemy
074 - Continuing the Setup
075 - Creating the BlendSpace and Begin Play
076 - Custom AI Controller Class and Pawn Sensing
077 - Animation Blueprint and SetNewTarget Event
078 - Attack Montage Setup and Clearing Targets
079 - Interfaces In C++
080 - Getting The Enemy To Randomly Roam
081 - Taunting and Chasing The Player
082 - Halt Movement and Rotate Towards Target

Section 14 Troll AI Combat and Abilities:
083 - Play Attack Montage When Close To Player
084 - Organizing Project, Updating Server Events, and Attack Types Enum
085 - Setup New Attack Montages and Percentage Chance Macro
086 - Using The AttackType Enum To Pick The AI Attack Montage
087 - Testing Out All The New Attacks
088 - Override Events and Starting The AI Death Event
089 - Setup Enemy Stats and Register Attacks Against AI
090 - Killing AI When HP Reaches 0
091 - Adding Light Attack to the EnemyBase and Attacking Player
092 - Creating the EnemyInfo Struct to Handle Lots of Data!
093 - Improving The Rotation During Combat
094 - Setting Up Heavy and Air Overhead Attack
095 - Knockback and Stun Player From Overhead Smash
096 - Continuing the Knockback and Fixing the Animation Issues
097 - Fixing Knockback Collision and New Death Animation!
098 - Improved Player Roll and Multiplayer Fix for Knockback
099 - Charge Attack Initial Setup
100 - Finishing Charge Attack and Overriding Functions
101 - Charge Multiplayer Fixes and Debugging
102 - Initial Special Attack Setup (Projectiles)
103 - Spawning the Projectile from the AI
104 - Continuing the Projectile Spawning and Debugging
105 - Applying Damage to Player When Hit By Sludgeball

Section 15 Monster Footsteps:
106 - Monster Footsteps Using Audacity To Create Sound Effects
107 - Continuing Monster Footsteps and Multiplayer Replication Discussions
108 - Finishing Up Footsteps and Adding Ground Smash Sound Effect

Section 16 Improving Player Abilities:
109 - Initial Setup for Heavy Attack
110 - Continuing the Heavy Attack
111 - Heavy Attack Notify State and Disabling Movement
112 - Heavy Attack Damage and Finishing Touches
113 - Adding 'Sword Woosh' Sound Effects
114 - Adding 'Sword Hit' Sound Effects

Section 17 Player UI Stamina System:
115 - Initial UI Setup Gathering Assets
116 - Creating the Health and Stamina Bars
117 - Fixing 2-Hand Attacks and Scripting The Health Draining
118 - Finishing Health Bar and Starting The Stamina Drain
119 - Starting The Stamina Recovery System
120 - Finishing The Stamina Recovery Logic
121 - Draining Stamina For Player Actions
122 - Fixing Up Stamina Drain Recover Bugs
123 - Polishing Stamina Drain For Attacks and Rolling
124 - Creating the Souls UI Element Box
125 - Updating The Item Name Pickup UI Element
126 - Creating The Souls XP Blueprint Actor Object
127 - Fixing Updating The AI Death Events
128 - Editing The Particle and Changing Souls XP Spawning
129 - Adding Taunt Sound Effect To AI
130 - Fixing AI Sound System and Adding New Attack Sound FX
131 - Cleaning Up the Monster Taunt Sound
132 - Adding Souls XP to Player UI When Monster Is Killed
133 - Widget Animations

Section 18 AI Clean Up and Improvements:
134 - Fixing Server Warnings and Changing Attack Collision
135 - New Attack Collision and Arrays
136 - Finishing Light Attack and Heavy Attack
137 - Air Attack and Charge Attack Updates
138 - Fixing AI Attack Collision and Other Issues

Section 19 Targeting System:
139 - Initial Setup of Targeting System Actor Component
140 - Discussing Functions, Macros and Loops
141 - Interfaces, Looping Thru AI, Server Client Replication
142 - Setting Potential Targets Within Certain Distance of Player
143 - Calculating Position of Enemy in the Player Viewport. Math Stuff!
144 - Setting Up First Part of Rotating Towards Enemy
145 - Finishing Rotation Towards Enemy
146 - Targeting Widget and Debugging Targeting Issues
147 - Finishing Up Targeting System and Squashing Bugs!
148 - Locking Camera While Targeting

Section 20 Bonfire Save System:
149 - Creating the Interactable base class and the Bonfire child class
150 - Updating the Pickup System
151 - Removing All AI From World
152 - Respawning AI and Resetting Player Stats
153 - Saving and Loading
154 - Fixing Knockback Hit Bug
155 - Creating Bonfire Menu While Resting

Section 21 UI and Inventory:
156 - Fixing Troll Special Ability
157 - Creating the Weapon UI Equipped Slot
158 - Fixing Up Interfaces
159 - Migrate Inventory Assets and Setup Input
160 - Add Pickups To Inventory
161 - Drop Items from Inventory and Spawn In World

Section 22 Main Menu with Gamepad Support:
162 - Main Menu Level Setup and Widget Creation
163 - Navigating Menu Buttons With Gamepad
164 - BP_HeroChar crashes project and won't compile!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 7 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 37 ساعت و 41 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy