دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Strapi

دانلود Udemy The Complete Strapi Course

23,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Strapi یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete Strapi Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 26 ساعت و 43 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

0001. introduction
0002. installation
0003. quick intro to the strapi admin
0004. build your first content type
0005. update your article content type
0006. make articles public
0007. use the public folder to build a quick blog demo
0008. what to learn next
0009. the quickstart project teaser
0010. install strapi and react
0011. set up the post collection type in strapi
0012. introduction to react and components
0013. using hardcoded data to display an image in the post component
0014. improve the look and feel of your post
0015. using properties to pass data between react components
0016. rendering multiple components with array map
0017. working with usestate and useeffect hooks
0018. use an async function in useeffect to load data
0019. installing react router dom recap
0020. set up react router dom to create pages
0021. create a new page and set up navigation
0022. the create page
0023. adding image upload to the create form
0024. custom controller to ensure likes are set to 0
0025. simple frontend validation
0026. backend validation
0027. error handling in the frontend
0028. the single post page component
0029. fetching the single post data and displaying it
0030. loading and error indicators in the single post page
0031. the delete post request
0032. the update post request
0033. set up usercontext to store user data
0034. custom nav for logged logged out in users login page
0035. build the login form
0036. handle and show errors in the login page
0037. redirect on successful login
0038. the entire signup page with usercontext
0039. making the create request require authentication
0040. making edit and delete require authentication
0041. show edit and delete button only if you own the post
0042. custom controllers to ensure only you can delete and edit your own posts
0043. the likes collection type
0044. setting up postman to build and test the like functionality
0045. custom create controller for like creation
0046. custom delete controller to ensure only you can delete your own post
0047. use filters to retrieve the likes you gave and the likes your posts received
0048. policy to secure retrieving the likes that i gave
0049. route and policy to secure retrieving the likes you received
0050. set up the like button
0051. set up the remove like button
0052. create the likescontext to keep track of likes
0053. toggle between like and remove like button based on likescontext
0054. reloading likes data after like remove like button click
0055. set up a cron job to send an email with the likes a user received
0056. creating and managing admin users
0057. pros and cons of the admin panel
0058. admin panel overview
0059. roles and permissions
0060. developing with strapi using postman
0061. building a leaderboard with strapi and jquery
0062. finishing up the leaderboard jquery side
0063. users login and registration
0064. using bearer token to figure out current user data
0065. using bearer token for authenticated requests
0066. the strapi filesystem
0067. controllers vs services
0068. 3 0 0 updated configuration folder
0069. the extensions system
0070. using and operator with strapi endpoint by using custom controller
0071. overriding the default controller
0072. building a custom email sending service
0073. introduction to policies
0074. ensure user is logged in isloggedin js
0075. protect private routes alwaysfail js
0076. ensure only you can see your own content types istargetuserloggedin js
0077. allow only you to access your own profile data ismyprofile js
0078. intro to filters
0079. filters practical examples
0080. the media library
0081. installing a file upload provider
0082. simple file upload
0083. file upload connected to a content type
0084. multiple file upload
0085. remove a file from gallery
0086. quick intro to the concepts required for file upload
0087. file upload using formdata
0088. file upload with fetch
0089. uploading multiple files
0090. uploading a file to a content type
0091. 3 0 0 cron jobs
0092. sending emails
0093. using email providers
0094. sending email with a custom api endpoint
0095. using the post email endpoint to send emails
0096. secure way to send emails with post email
0097. introduction to the development to heroku
0098. setting up the heroku side datase remote credentials
0099. setting up the strapi side deploying to heroku
0100. things to do after deployment
0101. hide a field from the api response private fields in api
0102. the find service to find entries
0103. advanced services usage
0104. logging in strapi instead of console log
0105. using the functions folder for reusable functions
0106. migrating data from one version of strapi to another
0107. new getting all of the users info using me and users
0108. new use strapi with docker
0109. upgrading from alpha to beta
0110. using components and dynamic zones
0111. working with components programmatically
0112. single type and uid field new with strapi beta 19
0113. pre strapi beta 20 installing a file upload provider
0114. new using webhooks
0115. new working with the database orm layer
0116. intro to the portfolio project and installation
0117. building the strapi portfolio side
0118. introduction to react
0119. creating the portfolioitem component
0120. using components and map
0121. making the portfolio look better
0122. setting up axios for ajax requests
0123. connecting the data we fetched to the component state
0124. file upload class component
0125. file input and state
0126. file upload with axios
0127. file upload progress bar
0128. adding a loading message
0129. stock management app intro
0130. installing react and strapi
0131. introduction to react folder
0132. react functional and class component
0133. react jsx and functional components
0134. mocking out data
0135. passing props to functional component
0136. moving the functional component to a separate file
0137. showing stockevents by using the array map function
0138. separating stockevents by product
0139. calculating the stock total with array reduce
0140. creating the stockdetail component
0141. toggling between showing and hiding stockevents
0142. setting up strapi
0143. testing strapi with postman
0144. connecting the react frontend to strapi with axios
0145. stock management app wrap up
0146. creating the addstockevent component
0147. form handle change and submit
0148. displaying select options dynamically
0149. asynchronous request to add and remove stock
0150. making the add stock event togglable
0151. creating a new product
0152. using react router dom to separate pages
0153. navigation with navlink
0154. installing react and strapi
0155. creating the class component
0156. setting up a controlled input
0157. adding the handle submit
0158. performing the sign up request
0159. saving the user object after signing up
0160. toggling between sign up and log in
0161. setting up the profile page
0162. refactoring handle change for reusability
0163. connecting initial user data to state
0164. update user request with axios
0165. adding security policy to prevent user update abuse
0166. unsafe using localstorage to store user data
0167. theory on how to store the jwt token
0168. serving the frontend through a server
0169. setting up react for production
0170. moving the routes to the server
0171. setting up session cookies
0172. authentication route in the server
0173. updating the user profile through the server
0174. fetching the current user from the server
0175. logout user and wrapup user profile projet conclusions
0176. introduction to the updated portfolio builder
0177. installing strapi and react
0178. creating the components and setting up the page content type
0179. using mockpage code to speed up react development
0180. creating the quote component
0181. vertically centering the quote component
0182. the article component
0183. the basic entry component
0184. the complex entry component
0185. render the appropriate component in the dynamic zone
0186. connecting the react app to strapi
0187. project wrapup
0188. introduction to gatsby
0189. installing gatsby
0190. gatsby complete overview
0191. create a new page in gatsby
0192. create pages with mockdata in gatsby
0193. using gatsby with strapi
0194. using graphiql to fetch articles from strapi
0195. executing the pagequery in gatsby
0196. fetch all articles and display them
0197. adding links to the single article page
0198. building gatsby and deploying to surge
0199. project introduction
0200. installing gatsby and strapi
0201. set up the strapi source gatsby plugin
0202. setting up the product content type
0203. the all products page
0204. display the products in a grid
0205. formatting the product price
0206. quick design improvements
0207. linking from product card to single product page
0208. using the unique field to generate the product url slug
0209. the single product page template
0210. create the single product page with the createpages api
0211. single product page design improvements
0212. how to build the cart
0213. build a cart with localstorage
0214. build an interface to interact with the cart addtocart
0215. track quantities in the cart
0216. build the cart page
0217. improve the design of the cart page
0218. allow the customer to change quantities
0219. use a hook to select product quantities in single product template
0220. use a hook to re render the cart once quantities have changed
0221. next steps discussion on why you may need context or redux for state management
0222. build a cart math library
0223. adding shipping fees to the math library
0224. theory how to use stripe for checkout
0225. create the order content type
0226. set up stripe in the strapi backend with a custom controller
0227. test the stripe integration with postman
0228. building a sanitized cart in our custom controller
0229. importing our math library to the backend
0230. install and set up the stripe checkout components
0231. use stripe elements to display the credit card input field
0232. retrieve a paymentintent from the frontend so that stripe can collect the card
0233. generate the paymentintent with the real cart object
0234. fix a bug where the products werent loading properly in the strapi backend
0235. process the card with stripe
0236. add a loading indicator
0237. use context and hooks for the cart
0238. refactor the checkout component to use cart from context
0239. refactor all pages to use context
0240. add the cart counter to the header component
0241. show a cart icon with a link to the cart page
0242. show the total quantity of product next to the cart icon
0243. theory how to create orders in strapi
0244. add shipping info form in frontend and update the order content type
0245. style the form and how to edit the dynamically built inputs
0246. simple form validation
0247. create the order with a fetch post request
0248. use a custom controller for the order creation
0249. calculate totals in the order creation controller
0250. fix a bug related to strapiid vs id
0251. validate the paymentintent
0252. ensuring the paymentintent is used only once
0253. ensure paymentintent total is same as cart total
0254. show success message on order creation
0255. polish up the cart page checkout
0256. gatsby ecommerce with strapi and stripe wrap up
0257. intro the tools we will use to deploy your e commerce site
0258. push your gatsby frontend to github
0259. deploy strapi to heroku
0260. migrate roles and permissions to the live database
0261. check that strapi is working
0262. deploy gatsby with strapi on heroku as its data source
0263. fixing issues with gatsby build
0264. refactor the cartcontext provider to work with gatsby build
0265. succesfully deploy with gatsby cloud then fix api url variables
0266. quick typo fix for url
0267. set up strapi webhooks to trigger a new gatsby build
0268. fix issues with global variables in gatsby
0269. verify that the gatsby build works properly
0270. fix an issue with the math on order creation
0271. verify that the order now works
0272. add gatsby deployment to netlify
0273. issues with uploads and gatsby build
0274. setting up aws s3 file upload locally
0275. deploy the updated file upload provider and run a new build
0276. exploring the gatsby plugin documentation
0277. clearing the gatsby cache

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 26 ساعت و 43 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy