دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل برنامه نویسی به زبان Python

دانلود Udemy The Complete Python Programmer Bootcamp 2020

15,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete Python Programmer Bootcamp 2020

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 17 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome! Course introduction :
What's inside the course?
Why code? Why Python?
The best way to take the course
Download all resources
Some good news

Setting up the environment :
Installing Anaconda and introducing Spyder
Introducing Spyder

Python basics + Hands-on coding :
PRINT function
Your help needed

Variables and strings - Exercises :
The solution
Variables
Strings
Let's write a program
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5

Conditionals :
Intro to conditionals
Logical operators
Not TRUE is FALSE
IF statement
More on strings
More strings!
Practical challenge

For loops :
Intro to For loops
A little more on variables
Lists
The power of lists and loops and working together
Some list methods
While loops
Modulus
Practical challenge

Dictionaries :
Modules
Dictionaries
Zip function
More string methods
Tuples
More than 1 dimension
Import counters (1/2)
Import counters (2/2)

Files and functions :
Files and functions
Appending to a file
Functions
Fibonacci in a function
Recursion
More on functions
Practical challenge

Classes :
Objects
Class
__Init__
Class variables
Methods
Inheritance
Practical exercise 1
Practical exercise 2

General tips :
General tips

BIg O :
_Big_O
O(n)
O(n^2)
O(n!)
Summary
50% completion

Advanced Python: Caesar two sum :
Intro
Caesar cipher
Jupyter notebook intro
Caesar cipher solution
Two sum
Two sum solution
Card class
Playing card class
Playing card class solution

Advanced Python: Matplotlib :
Matplotlib
Random walk explanation
Simulating a random walk
Sierpinski triangle
Creating the triangle in Matplotlib
Python imaging library
Advanced Python: Stacks
Intro to stacks
Coding a stack in Python
Practical challenge - stacks
Hint on solving the challenge
Solving the stacks challenge
Towers of Hanoi
Some hints
Code for Tower of Hanoi
Enumerate sets & none

Search and sort :
Intro to search and sort
Linear search
Binary search
Insertion sort

Advanced Python: Cards and coins :
Intro to cards and coins
Luhn's algorithm
Coins
Coins - Python code

Advanced Python: Debugging :
Debugging
Beyond the PRINT function
Debugging in Spyder

Advanced Python: Strings and expressions :
A little more on strings
Regular expressions
More regular expressions
Type hints

Capstone project - Computer vision :
Introduction to the project
Coin photographs
Introducing OpenCV
Starting to work with Visual Studio
Hough circle transform
Get circle radii
Get brightness values
Performing coin classification
Closing remarks

Git and GitHub :
Introduction - Git and GitHub
Installing Git
Configure Git
Basic commands
Exploring Git log
Git diff
HEAD
Making corrections Git reset
Branching
GitHub
GitClone
Conclusion

Further exercises :
Further exercises

Installing Python and Using Virtual Environments on Windows and Unix machines :
Introduction
Downloading Python
Setting up the virtual environment
Sharing a project - requirements file
Downloading and Installing Virtual Box & Setting up a Virtual Machine
Installing Ubuntu on the Virtual Machine
Setting up a virtual environment on Ubuntu
Introduction to the command line
Handling files on in the command line
Copying, moving and deleting files on the command line
Echo, environment variables and path
Section summary

PyCharm :
Introduction and installing PyCharm
Setting up PyCharm
Using PyCharm to write code
PyCharm and Git

Exception handling in Python :
Exception handling - Introduction
Setting the scene
How Python handles errors
The block stops running as soon as the exception is encountered
When to use tryblock
Exception handling - Conclusion
Farewell
Farewell

Appendix - Quick Reference :
String slicing
String methods
List basics
List methods
List, sort, min, max, sum, pop
List extend
List index
List length
List count
Look for item in list
More list slicing
Nested list
Empty list
Zip function
List comprehensions
Dictionaries
Dictionary get
Dictionary set default
Nested dictionaries
Dictionary comprehension
Sets
Tuple
Lambdas
Sorted lambda
Map

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 17 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy