دسته بندی
پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری ساده تا پیشرفته برنامه نویسی وب

دانلود Udemy The Complete Junior to Senior Web Developer Roadmap (2020)

38,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی وب یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Complete Junior to Senior Web Developer Roadmap (2020)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 6 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 34 ساعت و 48 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Overview
Join Our Online Classroom!
Exercise: Meet The Community
First Day Of Work
Before You Get Started
Don't Be A Junior Developer

SSH :
Bruno's Request
Introduction to SSH
SSH Command
Resources: SSH Command
Saving The Day Through SSH
Optional: Digital Ocean Set Up
Optional: Digital Ocean Server
How SSH Works
Symmetric Encryption
Asymmetric Encryption
Resources: Asymmetric Encryption
Hashing
Passwords Or SSH?
SSH Into A Server
Quick Note: SSH Into A Server
Resources: SSH Into A Server
Exercise: Set Up SSH on Github
Extra Solution: Set Up SSH on Github
Solution: Set Up SSH on Github
Optional: Contributing To Open Source Projects
Section Summary
Web Developer Monthly

Performance Part 1 :
Bruno's Request
Introduction to Performance Part 1
3 Keys To Performance
Network Performance
Image File Formats
Resources: Image File Formats
Image Optimizations
Image Optimizations 2
Exercise: #1 - Media Queries
Delivery Optimizations
Resources: Delivery Optimizations
Exercise: #2 - Network Optimizations
Solution: #2 - Network Optimizations
Critical Render Path Introduction
Critical Render Path 1
Critical Render Path 2
Critical Render Path 3
Resources: Async + Defer
Critical Render Path 4
Exercise: #3 - Critical Render Path
Exercise: #4 - Keiko Corp Website
Resources: Keiko Corp Website
Solution: Keiko Corp Website
Optional: Resource Prefetching
Resources: Performance Tools
HTTP/2
Resources: HTTP/2
HTTP/3
Section Summary

React + Redux + Module Bundling :
Bruno's Request
Section Overview
Angular vs React vs Vue
Learning Guideline
Quick Note About React
CWD: Introduction To React.js
CWD: CRA Growing Pains
CWD: create-react-app
CWD: create-react-app 2
CWD: create-react-app 3
Quick Note: Class vs Functional App.js
CWD: Code From Previous Video
CWD: Your First React Component
CWD: Building A React App 1
React.Fragment and Semantic HTML
CWD: Building A React App 2
CWD: Building A React App 3
CWD: Styling Your React App
CWD: Building A React App 4
CWD: Building A React App 5
CWD: Building A React App 6
Project Files
CWD: Keeping Your Projects Up To Date
CWD: React Review
CWD: Error Boundary In React
CWD: Deploying Our React App
Introduction To Redux And Webpack
State Management
Why Redux?
Installing Redux
Redux Actions And Reducers
Redux Store And Provider
Redux connect()
Redux Middleware
Redux Async Actions
Redux Project Structures
Project Files - Redux
Popular Tools For React + Redux
Module Bundlers
Introduction To Webpack
Update: Babel 7 + ESlint
Webpack 4
Updating Libraries: Babel 7 + ESlint
Quick Fix: Babel 7 Plugins
Resources: Webpack 4 Configurator
Parcel
Section Summary

Performance Part 2 :
Bruno's Request
Section Overview
Optimizing Code
Code Splitting Introduction
Exercise: #1 - Code Splitting
Code Splitting Part 1
Code Splitting Part 2
Code Splitting Part 3
Code Splitting Part 4
Exercise: #2 - Code Splitting
Solution: React.lazy() Code Splitting
React Performance Optimizations
Resources: React Performance
React Performance Optimizations 2
Resources: React Performance 2
Optimizing Code Review
Resources: Tree Shaking 101
Progressive Web Apps
Resources: Progressive Web Apps
Progressive Web Apps Examples
PWA - HTTPS
Resources: PWA - HTTPS
PWA - App Manifest
Resources: PWA - App Manifest
PWA - Service Workers
Resources: PWA - Service Workers
PWA - Final Thoughts
Exercise: #3 - PWA
Quick Note: Upcoming Video
Deploying Our React App
Service Worker Updates
Solution Part 1 - PWA
Solution Part 2 - PWA
Solution Files - PWA
Section Summary

Testing :
Bruno's Request
Section Overview
Types of Tests
Testing Libraries
Note: The Next Videos
Unit Tests
Integration Tests
Automation Testing
Final Note On Testing
Setting Up Jest
Our First Tests
Writing Tests
Quick Note: Upcoming API Endpoint
Asynchronous Tests
Asynchronous Tests 2
Resources: Jest Cheat Sheet
Mocks and Spies
Exercise: #1 - Testing With Jest
Note: Testing React Apps
Introduction To Enzyme
Resources: Enzyme
Snapshot Testing
Snapshot Testing + Code Coverage
Exercise: #2 - Testing Stateful Components
Testing Stateful Components
Quick Recap
Exercise: #3 - Testing Connected Components
Testing Connected Components
Testing Connected Components 2
Exercise #4 - Testing All Components
Testing Reducers
Testing Actions
Exercise: #5 - Final Tests
Note: What Test is Best?
Section Summary

TypeScript :
Bruno's Request
Section Overview
Dynamic vs Static Typing
Weakly vs Strongly Typed
Static Typing In Javascript
TypeScript Compiler
Resources: Installing Node.js
Resources: Installing TypeScript Compiler
TypeScript
Resources: TypeScript In Your Editor
TypeScript 2
TypeScript 3
Resources: TypeScript Types
TypeScript 4
TypeScript 5
TypeScript 6
Resources: Type Vs Interface
TypeScript 7
Resources: Type Assertion
TypeScript 8
TypeScript 9
TypeScript 10
DefinitelyTyped
Update: Create React App with TypeScript
Exercise: #1 - TypeScript In Robofriends
Resources: TypeScript In Robofriends
Solution: #1 - TypeScript In Robofriends
Solution Files - TypeScript In Robofriends
A Little Joke
Section Summary

SPA vs Server Side Rendering :
Bruno's Request
Section Overview
CSR vs SSR
Server Side Rendering React
Note: SSR In React
CSR vs SSR Part 2
SSR React Libraries
Quick Note: Upcoming Videos
Setting Up Next.js
Next.js Pages
Client Side Routing
Exercise: #1 - Client Side vs Server Side Routing
Shared Components
Dynamic Apps with Next.js
Deploying Next.js Apps
Updating To Latest Version Of Next.js
Exercise: #2 - SSR Robofriends
Understand JavaScript SEO
Section Summary

Security :
Bruno's Request
Section Overview
Star Of Security
Injections
Exercise: #1 - Injections
Exercise: #2 - Security Files
Resources: Installing PostgreSQL
3rd Party Libraries
Note: NPM v6
Logging
HTTPS Everywhere
XSS + CSRF
Exercise: #3 - XSS + CSRF
Resources: XSS + CSRF
Code Secrets
Secure Headers
Resources: Secure Headers
Access Control
Data Management
Resources: Storing Passwords
Don’t Trust Anyone
Authentication
Exercise: #4 - Optional Hacking
Resources: Personal Security
Section Summary

Code Analysis :
Bruno's Request
Section Overview
Quick Note: Windows Users
Setting Up Your Environment
Exercise: #1 - SmartBrain App
Optional: CWD - Installing PostgreSQL
How To Analyze Code
Exercise: #2 - Analyze Code
Exercise: #3 - Multiple Face Detection
Resources: New Feature Commit
Solution: #3 - Multiple Face Detection
Section Summary

Docker :
Bruno's Request
Section Overview
Docker Containers
Installing Docker
Resources: Installing Docker
Dockerfile
Resources: Dockerfile
Docker Commands
Dockerfile 2
Exercise: #1 - Your First Docker Container
Quick Note: Docker Compose
Docker Compose
Resources: Docker Compose Commands
Docker-Compose 2
Resources: Docker Volumes
Docker Compose 3
Docker Compose 4
Resources: PostgreSQL With Docker
Docker Compose 5
Docker Compose 6
Resources: init.db File
Docker Compose 7
Exercise: #2 - Dockerize SmartBrain App
Project Files - Docker
Update: Docker Networks
Section Summary

Redis :
Bruno's Request
Section Overview
Quick Note About Next Video
Introduction To Databases
Installing Redis
Resources: Installing Redis
Redis Commands
Redis Data Types
Redis Hashes
Redis Lists
Redis Sets + Sorted Sets
Section Summary

Sessions + JWT :
Section Overview
Cookies vs Tokens
Resources: Cookies vs Tokens
What We Are Building
JWT
Exercise: #1 - JWT
Project Goals
Exercise: #2 - Code Along
Profile Icon
Resources: Profile Icon
Profile Dropdown
Resources: setState() Callback
Profile Styling
Profile Modal 1
Profile Modal 2
Profile Modal 3
Profile Modal 4
Resources: HTML Entities
Updating Profile 1
Resources: Updating Profile
Updating Profile 2
Updating Profile 3
User Authentication
Sending The JWT Token
Adding Redis
Exercise: #3 - Adding Redis to Docker Compose
Solution: #3 - Adding Redis To Docker Compose
Storing JWT Tokens
Retrieving Auth Token
Client Session Management
Resources: Bearer Token
Session Sign In
Authorization Middleware
Fixing A Bug
Reviewing Our Code
Updating Our App
Optional: Why bcrypt-nodejs?
Section Summary
Exercise: #4 - Improving SmartBrain

AWS :
Bruno's Request
Section Overview
Amazon Web Services
Monolithic vs Micro Services
Amazon Lambda
Amazon Lambda Dashboard
Quick Note: AWS Lambda
Serverless
Serverless 2
IAM
Resources: IAM
Deploying A Function
Deploying A Function 2
Deploying A Function 3
Quick Bug Fix
Section Summary
Exercise: Your Own Lambda Function

Performance Part 3 :
Bruno's Request
Section Overview
CDNs
GZIP
Database Scaling
Caching 1
Caching 2
Caching 3
Resources: Caching
Load Balancing
Nginx 1
Exercise: Load Testing Your Load Balancer
Nginx 2
Resources: Nginx
Section Summary

CI/CD :
Bruno's Request
Section Overview
Continuous Integration, Delivery, Deployment
Building Great Software
Resources: CI Tools
CircleCI
Continuous Integration 1
Continuous Integration 2
Exercise: Your Own CI Flow
Building Great Software 2
Section Summary

Extra Bits :
Section Overview
Complexity vs Simplicity
NPM Is Not Your Friend
Learn To Learn
Start With Why
Endorsements On LinkedIN

The Final Video :
Become an Alumni
Coding Challenges
The One You Have Been Waiting For
Thank You

Extras: For Windows Users :
Introduction From Wolfgang
Installing NodeJs for Windows
Installing PostgreSQL for Windows
Set Up PostgresSQL for CMD, Using PgAdmin

Bonus: AMA Video! :
AMA - 100,000 Students!!

Extras :
Bonus: Special Thank You Gift!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 6 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 34 ساعت و 48 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy