دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره 100 روزه برنامه نویسی Python

دانلود Udemy TalkPython – 100 Days of Code in Python

16,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : TalkPython - 100 Days of Code in Python

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 25 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 Welcome to the course
2 The rules of 100DaysOfCode
3 Topics covered
4 Why Python for 100DaysOfCode
5 Course flow
6 Meet your instructors
7 Need a Python primer
8 Get the source code
9 Three devs are better than one
10 Julians setup
11 Bobs setup
13 PyBites code challenge platform
14 Video player A quick feature tour
15 Lesson introduction
16 Your 3 day overview
17 Learning datetime and date
18 Datetime timedelta usage
19 Concepts what did we learn
20 Lesson introduction
21 Namedtuples more readable code
22 Defaultdicts factory for data structures
23 Counter dont reinvent the wheel
24 Deque when lists become slow
25 Concepts what did we learn
26 Second day use collections on movie data
27 Third day get more practice
28 Introduction to Data Structures
29 Your 3 day overview
30 Manipulating Lists
31 Immutability and Tuples
32 Creating and Parsing Dictionaries
33 Concepts what did we learn
34 Lesson introduction
35 The importance of testing
36 Setup and a guessing game to test
37 Hello test world unittest vs pytest
38 Mocking randomness pytestcov
380 Concept list comprehensions
381 Concept Want more foundational Python
39 Mocking user input and exceptions
40 Testing a programs stdout with capfd
41 Testing simulating the game endtoend
42 A TDD primer writing Fizz buzz
43 Concepts what did we learn
44 Second day use pytest on your code
45 Third day writing pytest fixtures
46 Introduction to the chapter
47 Modeling concepts Inheritance classes and objects
48 Demo Initial project structure
49 Demo Building our classes
50 Demo Implementing the game play
51 Concept Classes
52 Your turn Day 1
53 Your turn Day 2
54 Your turn Day 3
55 Lesson introduction
56 Writing a simple list comprehension
57 Cleaning data with list comprehensions
58 Generators the basics
59 Use generators to build a sequence
60 List vs generator performance
61 Concepts what did we learn
62 Second day a practical exercise
63 Third day solution and islice
64 Third day more code challenges
65 Introduction to the lesson
66 Your 3 day overview
67 Iteration Refresher
68 Itertools Cycle
69 Itertools Product
70 Combinations and Permutations
71 Traffic Lights Project
72 Concepts what did we learn
73 Lesson introduction
74 Quick primer on decorators
75 Function argument types args and kwargs
76 Write a timeit decorator wraps
77 More abstraction stacking decorators
78 Examples of real life decorators
79 Concepts what did we learn
80 Second day a practical exercise
81 Third day write your own decorator
82 Introducing Pythons error handling
83 Demo The starter app skeleton
84 Demo tryexcept blocks
85 Demo Error types
86 Concepts Error handling and exceptions
87 Your turn Day 1
88 Your turn Day 2
89 Your turn Day 3
90 Lesson introduction
91 When not to use regexes
92 Comparing research and rematch
93 String capturing parenthesis
94 findall is your friend
95 Compiling regexes with reVERBOSE
96 Using resub for string replacing
97 Concepts what did we learn
98 Second day write your own regexes
99 Third day more regex exercises
100 Introduction to logging
101 Logging with Logbook
102 Demo Introducing our app
103 Demo Configuring logging
104 Demo Writing the log messages
105 Demo Logging a the API level
106 Demo File logging
107 Concepts Logging
108 Your turn Day 1
109 Your turn Day 2
110 Your turn Day 3
111 Lesson introduction
112 Refactoring 1 ifelifelse horror
113 Refactoring 2 loop counting enumerate
114 Refactoring 3 with statement context managers
115 Refactoring 4 use builtins standard library
116 Refactoring 5 tuple unpacking and namedtuples
117 Refactoring 6 list comprehensions and generators
118 Refactoring 7 string formatting and concatenation
119 Refactoring 8 PEP8 and Zen of Python
12 Michaels tools and setup
120 Refactoring 9 be explicit in your exceptions
121 Refactoring 10 quality code best practices
122 Refactoring code quality resources
123 Concepts what did we learn
124 Your turn Day 2 and 3
125 Introduction to CSV programming
126 Some amazing data sets
127 Our data
128 Demo Getting started with CSV processing
129 Demo Reading the CSV file contents
130 Demo Parsing the CSV file
131 Demo Converting our CSV data to a usable form
132 Demo Answer the questions
133 Concepts CSV programming
134 Your turn Day 1
135 Your turn Day 2
136 Your turn Day 3
137 Introduction to JSON
138 Your 3 day overview
139 Inspecting JSON schema
140 Request JSON data from an API
141 Parsing nested dicts in JSON
142 Concepts what did we learn
143 Introduction to HTTP APIs
144 Exploring the service
145 Introducing the Postman app
146 The requests package
147 Demo Building the program structure
148 Demo Downloading search results
149 Demo Data version one dicts
150 Demo Data version two Better results
151 Concepts
152 Your turn Day 1
153 Your turn Day 2
154 Your turn Day 3
155 Introduction to BeautifulSoup4
156 Your 3 day overview
157 Setting up the environment
158 A quick BS4 overview
159 Building your first BS4 scraper
160 Requests best practice
161 Detailed BS4 scraping and searching
162 Concepts what did we learn
163 Introduction to profiling
164 Intuition fail
165 Demo Getting started
166 Demo Focus on our code
167 Demo Finetuning collection with the API
168 Demo Even more focused collection
169 Demo Faster with less data processed
170 PyCharms profiling
171 Concepts Profiling
172 A quantum warning
173 Your turn Day 1
174 Your turn Day 2
175 Your turn Day 3
176 Lesson introduction
177 Your 3 day overview
178 Setting up our Feedparser environment
179 Pulling the feed with Requests
180 Parsing XML with Feedparser
181 Feedparser Sanity Check
182 Concepts what did we learn
183 Introducing uplink
184 A glimpse at an API
185 Use the official API if available
186 Demo Getting started
187 Demo Exploring the service
188 Demo Creating the client
189 Demo Getting a individual post
190 Demo Only success responses
191 Demo Writing a new post
192 Demo Better wrappers and helpers
193 Concepts uplink
194 Your turn Day 1
195 Your turn Day 2
196 Your turn Day 3
197 Lesson introduction
198 Create a Twitter app
199 Virtual environment and env variables
200 Get all tweets with tweepyCursor
201 Identify the most popular tweets
202 Most common hashtags and mentions
203 Build a Twitter wordcloud
204 Concepts what did we learn
205 Second third day practice projects
206 Lesson introduction
207 Setup and creating a Github user object
208 Quick detour getting help in Python
209 Ranking users repos by popularity
210 Creating a gist with the Github API
211 Inspecting Github objects with pdb
212 Concepts what did we learn
213 Second day examples get practice
214 Third day more practice requestscache
215 Introduction to sending Emails
216 Your 3 day overview
217 Obtaining your Gmail App ID
218 Email Project Setup
219 Sending an Email with smtplib
220 Getting into MIME
221 Emailing with BCC
222 Concepts what did we learn
223 Lesson introduction
224 Your 3 day overview
225 Setup Install Pyperclip and your env
226 Pyperclip Usage
227 Demo Affiliate script
228 Demo Pyperclip text replacer
229 Concepts what did we learn
230 Lesson introduction
231 Your 3 day overview
232 Setup install openpyxl and your env
233 Understanding workbooks and worksheets in openpyxl
234 Working with cell values
235 Using maxrow
236 Inserting data into a worksheet
237 Concepts what did we learn
238 Lesson introduction
239 Setup install Selenium and ChromeDriver
240 Hello world Selenium search pythonorg
241 Demo 1 access my Packt ebook collection
242 Demo 2 automating PyBites banner creation
243 Concepts what did we learn
244 Your turn Day 2
245 Your turn Day 3
246 Flask introduction
247 Your 3 day overview
248 Setting up the environment
249 Creating your first Flask app
250 Dict data in Flask
251 Concepts what did we learn
252 A brief intro to SQLite3 Databases
253 Your 3 day overview
254 Installing SQLite DB Browser
255 Creating a simple SQLite3 address book
256 Analysing the DB with SQLite DB Browser
257 Demo Script to Generate a DB
258 Inserting data into the address book
259 Demo Script to populate the address book
260 Pulling data with SELECT
261 Concepts what did we learn
262 Lesson introduction
263 Installing feedparser and plotly
264 Prep 1 parse PyBites RSS feed data
265 Prep 2 useful data structures for plotting
266 Prep 3 transpose data and init Plotly
267 Creating bar and pie charts with Plotly
268 Other data visualization libraries
269 Concepts what did we learn
270 Second day build your own graphs
271 Third day extra inspiration keep coding
272 Fullstack web introduction
273 What is fullstack development
274 What app will we build
275 Introducing Anvil
276 Anvil building blocks
277 Creating a new project in Anvil
278 Adding navigation
279 Subforms
280 Linking the forms
281 Building the Add new document form
282 Processing add new document
283 Data tables
284 Anvil server code
285 Creating the document
286 Add document finale
287 All docs
288 A refactoring
289 Adding filtering
290 Document details form
291 Publishing our web app
292 Anvil concepts
293 Your turn Day 1
294 Your turn Day 2
295 Your turn Day 3
296 Lesson Introduction
297 Your 3 day overview
298 Writing and working the main menu
299 SQLite3 database usage
300 Scrub function SQLite3 workaround
301 Home Inventory app run through
302 Bug and functionality fixes
303 Your Turn Fix the app
304 Introducing SQLAlchemy
305 Demo Introducing our app
306 Demo The app skeleton
307 Demo Defining database classes
308 Demo Defining columns via classes
309 Demo Connecting to the database
310 Demo Using the data access layer DAL
311 Demo The final game
312 Demo Seeing the database
313 Concepts SQLAlchemy
314 Your turn Day 1
315 Your turn Day 2
316 Your turn Day 3
317 Introduction to Python UIs
318 Demo Where we are starting
319 Demo Refactoring to isolate user input
320 Demo Adding Gooey to our app
321 Demo Packaging our app for redistribution
322 Concepts Gooey
323 Your turn Day 1
324 Your turn Day 2
325 Your turn Day 3
326 Introducing our online game server
327 What API operations are required
328 Getting started Program structures
329 Adding the Flask basics
330 Defining JSON methods in Flask
331 Migrating our SQLAlchemy models
332 Ensuring starter data
333 Defining the API methods in Flask
334 Exercising the API
335 Implementing the allrolls method
336 Implementing the creategame method
337 Implementing the finduser method
338 Implementing the createuser method
339 Implementing the gamestatus method
340 Implementing the topscores method
341 Implementing the playround method
342 Refactoring our web code for single responsibility
343 Implementing the client
344 Making the client selfvalidating
345 Writing the full client
346 Implementing the game clientside
347 Your turn Day 1
348 Your turn Day 2
349 Your turn Day 3
350 The final day
351 Youve done it
352 What youve learned
353 Make sure you have the source
354 Stay immersed in Python
355 Continue to challenge yourself with PyBites
356 Thanks and goodbye
357 Concept The shape of a program
358 Concept Variables
359 Concept Truthiness
360 Concept If else
361 Concept Complex conditionals
362 Concept forin
363 Concept Calling functions
364 Concept Creating functions
365 Concept File IO
366 Concept Imports and importing modules
367 Concept Python package index
368 Concept pip
369 Concept Virtual environments
370 Concept Slicing
371 Concept Tuples
372 Concept Named tuples
373 Concept Classes
374 Concept objects vs classes
375 Concept Inheritance
376 Concept Polymorphism
377 Concept Dictionaries
378 Concept Error handling
379 Concept lambdas

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 25 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy