دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش بازی سازی بوسیله With C# & WinForms

دانلود Udemy Step-By-Step Create Games With C# & WinForms (Windows Forms)

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم بازی سازی بوسیله With C# & WinForms را یاد گرفته ، همراه با مدرس دوره تمرین و تجربه خواهید کرد.

عنوان اصلی : Step-By-Step Create Games With C# & WinForms (Windows Forms)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 11 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Intro To Course

Hungry Snake Game :
Hungry Snake Game in Action (Introduction)
Coordinate System
Setting Up The Form
Setting Up Variables
Initializing Variables
Painting The Walls
Painting The Snake
Painting The Bonuses
Setting Up Snake Directions
Snake Movement - Theory
Snake Movement - Removing Last Body Piece
Snake Movement - Getting Updated Coordinates For The Snake
Snake Movement - Change Direction Of The Head
Snake Movement - Check Collision With The Walls
Snake Movement - Check Collision With Snake's Body
Snake Movement - Check Collision With Bonus Field
Snake Movement - Draw Snake's Head In Updated Coordinates
Running And Testing

Bubble Breaker Game :
Bubble Breaker Game in Action (Introduction)
Setting Up the Game Board
Setting Up All Variables
Initializing Variables And Game Board
Populating Game Board With Bubbles
Getting Colors For Each Bubble
Painting Bubbles
2D Coordinate System vs 2D Arrays
Adjusting Bubble Settings
Understanding Game Requirements
MouseDown Event
Main Game Method
Removing Bubbles From The Form
De-Selecting Bubbles
Checking For Game Over Conditions
Displaying Label with the Score
Path Finding - Selecting Bubbles of the Same Color - Theory
Path Finding - Loop Solution - Setting Up Variables
Path Finding - Loop Solution - Selecting Bubbles Above
Path Finding - Loop Solution - Selecting Bubbles Below
Path Finding - Loop Solution - Selecting Left Bubbles
Path Finding - Loop Solution - Selecting Right Bubbles
Path Finding - Loop Solution - Retracing Previous Steps
Path Finding - Recursive Solution
Moving Bubbles Down - Theory
Moving Bubbles Down - Code
Moving Bubbles Down - Replacing Removed Bubbles With Background
Moving Bubbles Down - Move Bubbles Right
Generate More Bubbles
Painting Outline Around Selection - Theory
Painting Outline Around Selection - Left Outline
Painting Outline Around Selection - Right Outline
Painting Outline Around Selection - Top Outline
Painting Outline Around Selection - Bottom Outline
Running and Testing the Game Algorithm
Keeping Scores - Creating Score Class
Keeping Scores - Reading Scores From Text File
Keeping Scores - Get Top 3 Scores
Keeping Scores - Get Player's Position Among All Scores
Keeping Scores - Final Message To Display After Each Game
Keeping Scores - Writing Score Into Text File
Keeping Scores - Game Over Messages
Keeping Scores - Finalizing The Game Board
Keeping Scores - Entering Player's Name
Final Tests

Pong Game :
Pong Game in Action (Introduction)
Creating the Form
Creating Variables
Initializing Variables
Positioning Elements on the Form
KeyPress Events
Theory - Moving the Ball
Theory - Moving the Paddle
Theory - Ball and Paddle Collision
Theory - Scoring Points
Timer Tick Event - Computer Paddle Movement
Timer Tick Event - Scoring Points
Timer Tick Event - Bouncing Ball Vertically
Timer Tick Event - Bouncing Ball Off the Paddles
Timer Tick Event - Moving Player Paddle
Timer Tick Event - Game Over
Testing and Debugging Our Pong Game
Game Modification - Ball Class
Game Modification - Creating Ball Objects
Game Modification - Moving Each Ball On the Form
Game Modification - Collision With Paddle & Creating New Instance of Ball Object
Game Modification - Final Testing and Debugging

Arkanoid Brick Breaker Game :
Brick Breaker in Action (Introduction)
Creating The Form Objects
Score Class
Brick Class - Properties and Constructor
Brick Class - Getting All Bricks On The Form
Brick Class - Checking For Overlaping Bricks
Brick Class - Randomly Positioning Bricks On The Form
Brick Class - Generating Colors For Bricks
Brick Class - Instantiating Brick Objects
Theory - Creating The Paddle
Theory - Moving The Paddle
Theory - Bouncing The Ball Off the Paddle
Theory - Moving The Ball
Paddle Class - Creating The Paddle Class
Paddle Class - Setting Paddle Properties and Position
Paddle Class - Moving The Paddle
Paddle Class - Detecting Position Of The Paddle
Paddle Class - Instantiating Paddle Object
Ball Class - Creating The Ball Class
Ball Class - Initializing Variables and Properties
Ball Class - Detecting Game Over Condition
Ball Class - Hitting The Bricks With The Ball
Ball Class - Bouncing Ball Off the Paddle
Ball Class - Correcting Logical Bug For Bouncing The Ball
Ball Class - Bouncing The Ball Off The Form Edges
Ball Class - Moving The Ball On The Form
Tick Event
Testing and Debugging Our Brick Breaker Game

Conclusion :
Where to go from here

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 11 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy