دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Spring Boot Microservices and Spring Cloud

دانلود Udemy Spring Boot Microservices and Spring Cloud

14,300 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی کدنویسی Spring و همچنین Spring Boot را یاد گرفته و همچنین با میکروسرویس های Spring Cloud نیز بخوبی کار خواهید کرد.

عنوان اصلی : Spring Boot Microservices and Spring Cloud

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 56 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Source Code
Course Overview
A few suggestions
What is a Microservice?
Sample Microservices Architecture
Download and Install Postman HTTP Client
Postman Overview
Resource and Collection URIs
HTTP Methods: GET, POST, DELETE and PUT
HTTP Headers: Accept and Content Type

Setting up Development Environment :
Install Java Platform(JDK)
Download and Install Spring Tool Suite(STS)

Building RESTful Web Services - A Quick Start. (Optional) :
Introduction
Creating a New Project
Creating a new Spring project using Spring Boot Initializr
Create Users Rest Controller class
Adding Methods to Handle POST, GET, PUT, DELETE HTTP requests
Running Web Service Application
Reading Path Variables with @PathVariable annotaion
Reading Query String Request Parameters
Making Parameters Optional or Required
Returning Java Object as Return Value
Returning Object as JSON or XML Representation
Set Response Status Code
Reading HTTP POST Request Body. The @RequestBody annotation.
Validating HTTP POST Request Body
Store Users Temporary
Handle HTTP PUT Request
Handle HTTP Delete Request
Handle an Exception
Return Custom Error Message Object
Handle a Specific Exception
Throw and Handle You Own Custom Exception
Catch More Than One Exception with One Method
Dependency Injection: Create and Autowire a Service Layer Class
Constructor Based Dependency Injection
Run Web Service as a Standalone Application

Eureka Discovery Service - A Quick Start :
Introduction to Eureka Discovery Service
Startup Eureka Service Discovery

Users Microservice - A Quick Start :
Introduction to Building a Users Microservice
Users Microservice - Create new Spring Boot Project
Enable Spring Discovery Cloud Client
Create Users Rest Controller
Access Users Web Service Endpoint via Eureka Discovery Service
Exercise - Create Account Management Microservice

Account Management Microservice - A Quick Start :
Introduction to Building an Account Management Microservice
Password Reset - Create a new Spring Boot Project
Access Account Management Microservice via Eureka Discovery Service

Zuul API Gateway - A Quick Start :
Introduction to Zuul API Gateway
Create a ZUUL API Gateway Project
Access Microservices via API Gateway

Zuul as a Load Balancer - A Quick Start :
Load Balancer - Introduction
Starting Up More Microservices
Trying How Load Balancer Works

H2 In-Memory Database :
H2 In-memory Database. Introduction.
H2 Database Console Overview
Adding Support for the H2 Database

Users Microservice - Implementing User Sign up :
Introduction
Adding method to handle HTTP Post Request
Implementing the Create User Request Model class
Validating HTTP Request Body
Application Layers
Implementing Service Layer Class
Create a Shared DTO Class
Generate Unique Public User Id
Adding Support for Spring Data JPA
Implementing User Entity Class
Implementing Spring Data JPA CRUD Repository
Save User Details in Database
Return Http Status Code
Implementing Create User Response Model
Add Spring Security to Users Microservice
Add WebSecurity Configuration
Encrypt User Password
Allow only IP address of Zuul API Gateway
Adding Support to Return JSON or XML

Users Microservice - Implementing User Login :
Introduction
Implementing LoginRequestModel
AuthenticationFilter. Implementing attemptAuthentication()
Implementing loadUserByUserName()
AuthenticationFilter. Implementing successfulAuthentication().
Trying How User Login Works
Customize User Authentication URL

Enable Spring Security on API Gateway :
Introduction to Spring Security on API Gateway
Adding Support for Spring Security and JWT Tokens
Enable Web Security in Zuul
Allow Access to Registration and Login Urls
Implementing Authorization Filter
Accessing Protected Microservices with Access Token

Spring Cloud Config Server - Git Backend :
Introduction to Spring Cloud Config Server
Create Your Own Config Server
Create Private GitHub Repository
Naming Property Files Served by Config Server
Configure Config Server to Access Private GitHub Repository
Adding Properties File to Git Repository
Configure Users Microservice to be a Client of Config Server
Make Zuul Gateway a Client of Config Server

Spring Cloud Bus - A Quick Start :
Introduction to Spring Cloud Bus
Add Spring Cloud Bus & Actuator Dependencies
Enable the /bus-refresh URL Endpoint
Download and Run Rabbit MQ
Rabbit MQ Default Connection Details
Trying how Spring Cloud Bus Works
Change default Rabbit MQ Password

Spring Cloud Config - File System Backend :
Introduction to Spring Cloud Config File System as a Backend
Setting up File System Backend
Previewing Values Returned by Config Server
Trying how Microservices work

Spring Cloud Config - Configuration for Multiple Microservices :
Introduction
Shared and a Microservice specific properties

Spring Boot Actuator - A Quick Start :
Introduction to Spring Boot Actuator
Add Spring Boot Actuator to API Gateway
Trying How It Works
Enable Actuator for Users Microservice

Using MySQL Instead of In-Memory Database :
Introduction
Download and Install MySQL
Start MySQL Server and Login
Create MySQL Database And a New User
Downloading and Installing MySQL Workbench
Connect to MySQL Database using MySQL WorkBench
MySQL WorkBench brief overview
Configure MySQL Database Access Details
Use H2 Console to Access MySQL Database
Copy MySQL properties to a Config Server

Encryption and Decryption :
Introduction to Encryption and Decryption of Configuration Properties
Add Java Cryptography Extension
Symmetric Encryption of Properties
Creating a Keystore for Asymmetric Encryption
Asymmetric Encryption of Properties

Microservices Communication :
Introduction to Microservices Communication
Albums Microservices Source Code
Clone Source Code of Albums Microservice
A walk through an Albums Microservice
Implementing Get User Details
Make Users Microservice call Albums Microservice
Trying how it works
Feign Web Service Client - Introduction
Enable Feign in Spring Boot Project
Create Feign Client
Using Feign Client
Trying How Feign Client Works
Enable HTTP Requests Logging in Feign Client
Handle FeignException
Handle Response Errors with Feign Error Decoder
Hystrix Circuit Breaker & Feign. Introduction.
Configure Project to use Hystrix Circuit Breaker
Trying How Hystrix Circuit Breaker & Feign work
Error Handling with Feign Hystrix FallbackFactory

Distributed Tracing with Sleuth and Zipkin :
Introduction to Distributed Tracing with Sleuth and Zipkin
Add Spring Cloud Sleuth to Users Microservice
Checking Trace ID and Span ID in a Console
Startup Zipkin Server
View Traces in Zipkin

Aggregating Log Files with ELK Stack :
Introduction to Aggregating Log Files with ELK Stack
Configure Microservices to Log into a File
Download Logstash
Configure Logstash to Read Log Files
Download and Run Elasticsearch
Run Search Query
Download, Install and Run Kibana
View Aggregated Logs in Kibana

Secure Eureka Dashboard :
Configure Spring Security to Eureka Server
Enable Web Security
Configure Eureka Clients to use Username and Password
Configure Eureka Service URL in Config Server
Move Username and Password to Config Server
Encrypting Username and Password

Running Microservices in Docker Containers to AWS EC2 :
Introduction to Running Microservices in Docker Containers
Start up a new Linux Server on AWS EC2
Connect to EC2 Instance
Docker Commands Used in this Video Course
Install Docker on AWS EC2
Docker Hub Introduction
Run RabbitMQ Docker Container
Basic Docker Commands: Run, Stop, Start, Remove Containers and Images
Create Config Server Docker Image
Publish Config Server Docker Image to Docker Hub
Run Config Server on EC2 from Docker Hub
Build Docker Image for Eureka Discovery Service
Start New EC2 Instance for Eureka
Docker Image for Eureka
Run Eureka in Docker container
Elastic IP address for EC2 Instance
Create Zuul Api Gateway Docker Image
Run Zuul Api Gateway in Docker Container
Run Elastic Search in Docker container
Run Kibana in Docker Container
Run Kibana and Elastic Search on the same Network
Docker Image for Albums Microservice
Run Albums Microservice Docker Image on EC2
Logstash Docker Image for Albums Microservice
Run Logstash in Docker container
Run MySQL in Docker Container
Make MySQL Docker Container Persist Data on EC2
Build Users Microservice Docker Image
Run Users Microservice in Docker container
Run Logstash for Users Microservice

Multiple Environments: Dev, Prod. :
Introduction
Preparing Configuration for another environment
Creating Beans Based on Spring Boot @Profile used
Running Docker Container for Different Environments

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 15 ساعت و 56 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy