دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری Microsoft AZ-303 Certification Course Azure Architect Technologies

دانلود Udemy SkylinesAcademy Microsoft AZ 303 Certification Course Azure Architect Technologies

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : SkylinesAcademy Microsoft AZ 303 Certification Course Azure Architect Technologies

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 53 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

001 - Course Introduction
002 - Lecture - Accessing Azure
003 - Demo - Azure Portal Overview
004 - Lecture - Accounts and Subscriptions Overview
005 - Demo - Accounts and Subscription Management
006 - Lecture - Resource Groups
007 - Demo - Resource Groups and Tagging
008 - Lecture - Networking Overview
009 - Demo - Create VNet in the Azure Portal
010 - Demo - Create VNet in PowerShell
011 - Lecture - VNet Peering and Connectivity
012 - Demo - VNet Peering
013 - Lecture - Hybrid Connectivity Options
014 - Lecture - Routing
015 - Demo - User Defined Routes
016 - Lecture - Internet Access and DNS
017 - Demo - Private DNS
018 - Demo - Azure Public DNS Zone
019 - Lecture - VMs Overview
020 - Demo - Deploy VM from Portal
021 - Demo - Deploy VM from PowerShell
022 - Lecture - VM Images
023 - Demo - VM Images
024 - Lecture - Configuration Management Overview
025 - Demo - PowerShell DSC Extension
026 - Lecture - Custom Script Extension
027 - Lecture - VM Availability
028 - Demo - VM Availability Groups and Zones
029 - Lecture - VM Scale Sets
030 - Demo - VM Scale Sets
031 - Lecture - VM Storage
032 - Demo - Add Disk
033 - Lecture - Disk Caching
034 - Demo - Disk Caching
035 - Lecture - VM Security Best Practices
036 - Lecture - Disk Encryption
037 - Demo - Create Key Vault for Disk Encryption
038 - Demo - Encrypt VM Disks
039 - Demo - VM Endpoint Protection
040 - Demo -Azure Security - VM Management
041 - Lecture - Storage Overview
042 - Lecture - Storage Account Overview
043 - Demo - Create Storage Account via the Azure Portal
044 - Demo - Create Storage Account PowerShell
045 - Demo Storage Explorer
046 - Demo - AZ Copy v10
047 - Lecture - Storage Permissions
048 - Demo - Create and Manage Shared access Signature
049 - Lecture - Storage Keys
050 - Lecture - Custom Domains
051 - Demo - Azure Files
052 - Demo - File Sync
053 - Lecture - ARM Overview
054 - Lecture - ARM TEMPLATES Overview
055 - Demo - ARM Template Creation
056 - Lecture - Linking Templates
057 - Demo - Save Deployment as a Template
058 - Demo - Azure Automation
059 - Demo - Automation DSC
060 - Lecture - Domain Services
061 - Lecture - Azure AD Overview
062 - Lecture -Azure AD Pricing
063 - Demo - Create Azure AD Tenant
064 - Demo - Azure AD Users and Groups
065 - Lecture - SSO and MFA
066 - Demo - Self Service Password Reset
067 - Lecture - Identity Protection
068 - Demo - Identity Protection and Conditional Access
069 - Lecture - AD Connect Overview
070 - Demo - AD Connect
071 - Demo - AD Connect Health
072 - Lecture - Design Authentication Options
073 - Lecture - Monitoring Overview
074 - Demo - Azure Monitoring and Alerts
075 - Demo - Network Watcher
076 - Lecture - Log Analytics
077 - Demo - Log Analytics
078 - Demo - Azure Security Center
079 - Lecture - RBAC
080 - Demo - RBAC
081 - Demo - Resource Groups
082 - Demo - Move Resource Groups
083 - Lecture - AZ Locks
084 - Demo - AZ Locks
085 - Lecture - Azure Policy
086 - Demo - Azure Policy and Management Groups
087 - Network Security Overview
088 - Lecture - Network Security Groups
089 - Demo - Network Security Groups
090 - Lecture - Azure Firewall
091 - Demo - Azure Firewall
092 - Lecture - Load Balancing
093 - Demo - Load Balancing
094 - Demo - App Gateway
095 - Lecture - Azure Front Door
096 - Demo - Azure Front Door
097 - Lecture_Demo - Azure Bastion
098 - Lecture - DDOS Protection
099 - Demo - DDOS Protection
100 - Lecture - Key Vault Overview
101 - Demo - Key Vault
102 - Demo - App Registrations
103 - Lecture - Azure App Service
104 - Lecture - Deployment Slot Settings
105 - Demo - Deploy NODE JS App on App Services
106 - Lecture - Serverless
107 - Demo - Functions
108 - Demo - Logic Apps
109 - Demo - Configure Event Grid
110 - Demo - Event Hub
111 - Lecture - Containers Overview
112 - Demo - Install Docker
113 - Demo - Prepare App for AKS
114 - Demo - Create Azure Container Registry
115 - Demo - Create Kubernetes Cluster
116 - Demo - Run App and Scale on AKS
117 - Demo - Container Security - ACR
118 - Lecture - Container Security - AKS
119 - Demo - Container Security - Container Scanning
120 - Lecture - Types of Data
121 - Lecture - Azure SQL
122 - Lecture - SQL Pricing Models
123 - Demo - Azure SQL
124 - Lecture - SQL Auditing
125 - Lecture - Caching
126 - Demo - SQL Long Term Backup
127 - Lecture - Cosmos DB
128 - Lecture - Cosmos Consistency Levels

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 53 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy