دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کاملترین دوره یادگیری React در 72 ساعت!

دانلود Udemy React

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با React یاد می گیرید.

عنوان اصلی : React

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 72 ساعت و 20 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 Intro
2 Installing Node JS
3 IDE
4 Using a boilerplate
5 The bundle
6 Creating a simple app
7 Using JSX
8 Structuring
9 Using classes
10 A little bit of styles
11 Events
12 Component state
13 Working with props
14 Working with props 2
15 Props from class to class
16 Childrens
17 More on styling
18 Using third party libraries
19 Filter the news
20 React Lifecycles
21 React Lifecycles 2
22 Conclusion
23 React hooks
24 Use state
25 Use state 2
26 Use state 3
27 Use effect
28 Introduction
29 Router process
30 Setting up routes
31 Linking
32 Make it a little bit better
33 Params
34 Memory hash and navlink
35 Switch
36 Redirections
37 Handling 404
38 Intro and installation
39 Routes and json server
40 Finishing home
41 Creating the artists page
42 Getting albums
43 Conditional rendering
44 Pure components
45 Adjacent elements
46 Hight order components 1
47 Hight order components 2
48 Animations
49 Transitions with classes
50 CSS transitions
51 TGroup the template
52 Animating with TGroup
53 Typechecking
54 Typechecking 2
55 Controlled vs uncontrolled
56 Intro and install
57 Creating header and footer
58 Creating the slider
59 Creating the Home subscription
60 Finishing the Home Subs
61 Adding home posts blocks
62 Home Poll
63 Finishing Home Poll
64 Creating the article post
65 Creating the teams component
66 Adding the modal
67 Finishing the modal
68 Introduction
69 Creating a store
70 Action creators and reducers
71 Creating reducers
72 Connecting
73 Dispatching an action
74 Making a better code
75 Using types
76 Working with promises
77 Redux and functional component
78 Redux and Hooks
79 Introduction
80 Creating a state for your forms
81 Templating form elements
82 Adding events to form elements
83 Creating a validation function
84 Displaying error messages
85 Remaining form elements
86 Posting data
87 Starting with formik
88 Validating with formik
89 Submitting with formik
90 Formik and yup
91 Intro
92 REPL my terminal
93 Using node on a project
94 Write in node
95 Exporting in node
96 Blocking and non blocking
97 Threads events loop and call stack
98 Threads events loop and call stack 2
99 Threads events loop and call stack 3
100 Right to the bone
101 Intro
102 Simple server
103 Sending an HTML response
104 Sending a JSON response
105 Routing
106 Express intro
107 Express params and query string
108 Express middleware
109 Express middleware 2
110 Express posting data
111 Node server and react
112 Node server and react 2
113 Intro
114 Installing mongo and mongo driver
115 Using the mongo driver
116 Using the mongo driver 2
117 Mongoose models and schemas
118 Mongoose posting
119 Mongoose getting
120 Mongoose remove
121 Mongoose updating
122 Using postman
123 Creating a server
124 Adding users
125 Using bcrypt
126 Hashing passwords
127 Hashing passwords 2
128 Hashing passwords 3
129 What is a JWT
130 Generating a token
131 Validating tokens
132 Auth middleware
134 Creating a Heroku project
135 Connecting mongo DB cloud
136 Finishing deploy
137 Introduction
138 Creating a server
139 User model
140 Hashing password
141 Login users
142 Validating tokens
143 Logout users
144 Books model
145 Posting a book
146 Get patch and delete a book
147 Getting all books
148 Setting up redux
149 Creating the header and the sidenav
150 Adding links to the sidenav
151 Creating the login
152 Dispatching a login action
153 Login in and catch errors
154 Auth HOC
155 Logout user
156 Sidenav options
157 Creating the add posts section
158 Validating fields
159 Posting the book
160 Finishing the add book post
161 Creating the edit book
162 Creating the edit book 2
163 Finishing the edit book
164 Admin posts section
165 Get home articles
166 Get home articles 2
167 Home loadmore
168 Article view
169 Deploying to heroku
170 Deploying to heroku 2
171 Introduction
172 Installing Node MAC
173 Installing Node WINDOWS
174 IDE Visual Studio Code
175 Using createreactapp
176 Bundles and Structure
177 Rendering the app
178 React JSX
179 Exporting modules
180 Using dynamic data
181 Functional and Class based components
182 Adding some style
183 React events
184 More on classes
185 React State
186 Using Props
187 Using Props continued
188 More on Props
189 Using childrens
190 More on Styles
191 Using CSS modules
192 Filtering state
193 Installing Router
194 Creating Routes
195 Using Links in routes
196 Params and URLs
197 Using Routers Switch
198 Redirecting users
199 React Lifecycles
200 React Lifecycles continued
201 Conditional rendering
202 Pure components
203 Returning arrays
204 HOCs High order components
205 HOCscontinued
206 Using react transitions
207 More on transitions
208 CSS Transitions
209 Transition Group
210 Proptypes
211 Proptypes continued
212 React Refs
213 Setting up
214 Layout and header
215 Adding Sidenav
216 Sidenav items
217 Footer and JSON server
218 Adding Slider
219 Adding Slider 2
220 Adding Slider 3
221 News List cards
222 News List Load more
223 News List transitions
224 News List Teams
225 Videos List
226 Videos List 2
227 Videos List 3
228 Article post view
229 Article post view 2
230 Video post view
231 Related videos
232 News main view
233 Video main view
234 Controlled and Uncontrolled
235 Form templating
236 Form templating 2
237 Form templating 3
238 Adding more elements
239 Adding validation
240 Adding validationcontinued
241 Connecting
242 Posting Data
243 Remove and Update Data
244 Getting Data
245 Working with Arrays type
246 Using a form
247 Authentication
248 Preventing routes
249 Setting up Firebase and the Slider
250 Fixing the Newslist
251 Videos and Post view
252 Sign in and Forms
253 Sign in and Forms 2
254 Sign in and Forms 3
255 Sign in and Forms 4
256 Authentication
257 Sidenav options
258 Dashboard
259 Dashboard Editor
260 Finishing editor and adding teams
261 Uploading files
262 Uploading files 2
263 Posting article
264 Fixing slider
265 Private routes
266 Deploying to production
267 Installing and connecting
268 Reducers
269 Action creators
270 Dispatching
271 Containers
272 Intro and setting up
273 Adding Redux to the home
274 Finish Home and adding the Artist View
275 Fixing last problem
276 What is node
277 Reading and writing
278 Node package manager
279 Blocking and Nonblocking
280 The call stack Apis the event Loop and the event queue
281 To the very bones of Node JS
282 Of servers and clients
283 Simple server
284 Routing
285 Using Express
286 Middleware
287 Posting data
288 Node server and React app
289 Introduction
290 Installing Mongo DB MAC
291 installing Robomongo Robo T MAC
292 Installing Mongo DB WINDOWS
293 installing Robomongo Robo T WINDOWS
294 Mongo Driver connecting and inserting
295 Mongo Driver inserting multiple and getting data
296 Mongo Driver Delete and update data
297 Mongoose Configuration and adding data
298 Mongoose Get Update and Delete
299 Using postman we will use it next
300 Installation and set up
301 Hashing passwords
302 Comparing passwords
303 Jason web tokens JWTs
304 JWTs and mongoose
305 Using Middleware
306 Using GIT MAC
307 Using GIT WINDOWS
308 Using Github MAC
309 Using Github WINDOWS
310 Using Heroku MAC
311 Using Heroku WINDOWS
312 Deploy to production
313 Intro and installation
314 Server Creating the Server
315 Server Models and Schemas
316 Server Book Routes
317 Server Book Routes 2
318 Server User Routes
319 Server User Routes 2
320 Server User Routes 3
321 Server Fiishing user Routes
322 Client Setup
323 Client Header
324 Client Sidenav
325 Client Home
326 Client Home 2
327 Client Article view
328 Client Article view 2
329 Client Login screen
330 Client Auth HOC
331 Client Auth HOC 2
332 Client Add reviews
333 Client Add reviews 2
334 Client Reviews Panel
335 Client Edit Book
336 Client Edit Book 2
337 Client Quick fix on edit book
338 Client Register users
339 Client Register users 2
340 Client Register users 3
341 Client Logout Users
342 Client Navitems
343 Deploy to Heroku
344 Deploy to Heroku continued
345 Intro and setup
346 Loaders
347 CSS Loaders
348 Plugins
349 Webpack and React
350 Vendor Splitting
351 Cleaning Bundle and Dynamic links
352 Webpack dev server
353 Using types
354 Redux form Intro and set up
355 Redux form Validation
356 Redux form Posting
357 Introduction to ES6
358 CONST and LET
359 CONST and LET Using scope
360 CONST and LET Real life example
361 CONST and LET Exercise one solution
362 CONST and LET Exercise two solution
363 Template strings
364 Template strings 2
365 Template strings 3
366 Template strings 4
367 Template strings Exercise one solution
368 Template strings Exercise two solution
369 Foreach
370 Foreach 2
371 Foreach 3
372 Foreach Exercise solution
373 Map
374 Map 2
375 Map Exercise one solution
376 Map Exercise two solution
377 Filter
378 Filter 2
379 Filter Exercise one solution
380 Filter Exercise two solution
381 Find
382 Find 2
383 Every some
384 Every some 2
385 Reduce
386 Reduce 2
387 Reduce Exercise one solution
388 Reduce Exercise two solution
389 Forof
390 Fat arrow functions
391 Fat arrow functions 2
392 Fat arrow functions Exercise solution
393 Object literals
394 Object literals 2
395 Object literals Exercise solution
396 Default function arguments
397 Default function arguments Exercise solution
398 Rest operator
399 Spread operator
400 Rest and Spread Exercise two solution
401 Classes
402 Classes 3
403 Classes 4
404 Destructuring
405 Destructuring 2
406 Destructuring 3
407 Destructuring 4
408 Promises and fetch
409 Promises and fetch 2
410 Promises and fetch 3
411 Promises and fetch 4
412 Strings and numbers
413 Strings and numbers 2
414 Modules
415 Modules 2
416 Modules 3
417 Generators
418 Generators 2
419 Generators 3
420 Generators 4
421 Generators 5

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 72 ساعت و 20 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy