دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

یادگیری همه مطالب لازم برای مدرک بین المللی AWS Certified Database Specialty 2020

دانلود Udemy [NEW] Ultimate AWS Certified Database Specialty – 2020

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : [NEW] Ultimate AWS Certified Database Specialty - 2020

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 45 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Introduction + Exam Breakdown
About your instructors
Purpose Built Databases

Code & Slides Download :
Code & Slides Download

Quick refresher on the basics :
Types of data
Relational databases
Non-relational databases
Database basics quiz

Amazon RDS and Aurora :
Amazon RDS overview
RDS pricing model
Instance type, storage type and storage auto scaling for RDS
RDS parameter groups
RDS option groups
RDS - Hands on
RDS security - Network
RDS security - IAM
Rotating RDS DB credentials
Windows authentication in RDS for SQL Server
RDS encryption in transit and at rest
RDS backups
Copying and sharing RDS snapshots
How to encrypt an unencrypted RDS database
DB restore options in RDS
Exporting RDS DB snapshot to S3
RDS backup and restore - Hands on
RDS Multi-AZ deployments and read replicas
Read replica use cases
Promoting a read replica to a standalone DB instance
RDS Multi-AZ failover and replica promotion - Demo
Enabling writes on a read replica
RDS read replica capabilities
RDS Second-tier replicas and replica promotion - Demo
Cross-region read replicas in RDS
RDS replicas with an external database
RDS disaster recovery strategies
Troubleshooting replica issues in RDS
Performance hit on new read replicas
Scaling and sharding in RDS
RDS monitoring
RDS event subscriptions, recommendations and logs
Exporting RDS logs to S3
RDS Enhanced Monitoring
RDS Performance Insights
CloudWatch Application Insights
RDS on VMware
RDS - Good things to know
RDS quiz
Aurora overview
Aurora architecture
Aurora Parallel Query
Aurora Serverless
Data API for Aurora Serverless
Aurora multi-master
Aurora cross region replicas and Aurora Global database
Reliability features in Aurora
Aurora pricing model
Aurora security - Network, IAM and encryption
Parameter groups in Aurora and Aurora Serverless
Creating an Aurora database - Hands on
Creating an Aurora Serverless database - Hands on
Using Data API with Aurora Serverless database - Hands on
Scaling options in Aurora
Aurora monitoring and advanced auditing
Monitoring in RDS and Aurora - Demo
Exporting Aurora logs
Database activity streams in Aurora
Troubleshooting storage issues in Aurora
Aurora benchmarking
Exporting data from Aurora into S3
Aurora backups and backtracking
Aurora backups vs snapshots vs backtrack
Aurora backup, restore, PITR and backtrack - Demo
Cloning databases in Aurora
Aurora failovers
Cluster Cache Management (CCM) in Aurora PostgreSQL
Simulating fault tolerance or resiliency in Aurora
Simulating failovers in Aurora - Demo
Aurora failover priorities in action - Demo
Fast failover in Aurora PostgreSQL
Cluster replication options for Aurora MySQL
Aurora replicas vs RDS MySQL replicas
Comparison of RDS deployments
How to invoke Lambda functions from Aurora MySQL
How to load data from S3 into Aurora MySQL
RDS / Aurora - Good things to know
Aurora quiz

Amazon DynamoDB and DAX :
DynamoDB overview
Working with DynamoDB - Hands on
DynamoDB basics
DynamoDB consistency
DynamoDB pricing model
DynamoDB throughput
Calculating capacity units
DynamoDB burst capacity and adaptive capacity
DynamoDB local secondary index (LSI)
DynamoDB global secondary index (GSI)
Choosing between LSI and GSI
Simple design patterns with DynamoDB
Errors and exceptions in DynamoDB
DynamoDB partitions
DynamoDB partition behavior example
Scaling options in DynamoDB
DynamoDB scaling and partition behavior
DynamoDB best practices
DynamoDB best practices (contd.)
Large object patterns and table operations
DynamoDB accelerator (DAX)
DAX architecture
DAX operations
Implementing DAX - Hands on
DynamoDB backup and restore
DynamoDb backup and restore - Hands on
Continuous backup with PITR
Continuous backup with PITR - Hands on
DynamoDB encryption
DynamoDB streams
DynamoDB TTL
DynamoDB TTL - Hands on
TTL use cases
DynamoDB global tables
DynamoDB global tables - Hands on
Fine-grained access control and Web-identity federation in DynamoDB
CloudWatch contributor insights for DynamoDB
DynamoDB quiz

Amazon Redshift :
Redshift overview
Creating a Redshift cluster - Hands on
Redshift architecture
Loading data into Redshift
Loading data from S3 into Redshift - Hands on
More ways to load data into Redshift
Redshift Spectrum
Querying S3 data with Redshift Spectrum - Hands on
Redshift federated query
Star schema in data warehouses
Redshift fundamentals
Redshift Workload Management (WLM)
Redshift concurrency scaling
Redshift scaling
Redshift backup, restore and cross-region snapshots
Redshift Multi-AZ deployment alternative
Redshift availability and durability
Redshift security
Enhanced VPC routing in Redshift
Redshift monitoring
Redshift pricing
Redshift related services - Athena and Quicksight
AQUA for Redshift
Redshift quiz

Amazon ElastiCache :
ElastiCache overview
Caching strategies
Redis architecture and Multi-AZ auto-failover
Redis backup and restore
Redis scaling and replication
Creating a Redis cluster - Hands on
Redis global datastore
Redis - Good things to know
Redis best practices
Redis use cases
Memcached overview
Memcached architecture
Memcached auto discovery
Memcached scaling
Creating a Memcached cluster - Hands on
Choosing between Redis and Memcached
ElastiCache security
ElastiCache logging and monitoring
ElastiCache pricing
ElastiCache quiz

Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) :
DocumentDB overview
What and why about document databases
DocumentDB architecture
DocumentDB backup and restore
DocumentDB scaling
DocumentDB security
DocumentDB pricing
DocumentDB monitoring
DocumentDB performance management
Creating a DocumentDB cluster - Hands on
DocumentDB quiz

Amazon Neptune :
Neptune overview
Neptune architecture
Creating a Neptune cluster - Hands on
Bulk loading graph data into Neptune
Bulk loading graph data into Neptune from S3 - Hands on
Neptune Workbench
Querying Neptune via Jupyter Notebooks - Hands on
Neptune replication and high availability
Neptune backup and restore
Neptune scaling
Database cloning in Neptune
Neptune security
Neptune monitoring
Query queuing in Neptune
Neptune service errors
SPARQL federated query
Neptune streams
Neptune pricing
Neptune quiz

Amazon Elasticsearch Service :
Amazon Elasticsearch Service overview
ElasticSearch Service patterns
Elasticsearch Service - Multi-AZ
Logging options in Elasticsearch Service
ElasticSearch Service pricing
ElasticSearch Service - Hands on
Elasticsearch Service quiz

Amazon Timestream :
Timestream overview
Timestream pricing
Timestream quiz

Amazon QLDB :
QLDB overview
QLDB architecture
QLDB views
Working with QLDB
Data verification in QLDB
Creating a QLDB ledger - Hands on
Data verification in QLDB - Hands on
QLDB backup and restore (an alternative)
QLDB streams
QLDB high availability, durability and an alternative to CRR
QLDB security
QLDB monitoring
QLDB pricing
QLDB quiz

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) :
Keyspaces overview
Migrating from Cassandra to Keyspaces
Read and write consistency in Keyspaces
Keyspaces pricing
Working with Keyspaces - Hands on
Keyspaces quiz

Comparing AWS Databases :
Comparison of AWS Databases
AWS databases quiz

Database Migration, DMS and SCT :
Database migration overview
DMS sources and targets
DMS architecture and overview
Migration with DMS in action - Hands on
SCT overview
Workload Qualification Framework (WQF)
DMS tasks and task assessment reports
DMS migration types
DMS - Good things to know
Migrating large tables and LOBs with DMS
DW migration with SCT
Migration playbooks
DMS monitoring
DMS validation
DMS statistics and control tables
DMS security - IAM, encryption and networking
DMS pricing
DMS general best practices
DMS migration architectures to minimize downtime
Migrating large databases
Migrating to RDS databases
Migrating to Aurora
Migrating Redis workloads to ElastiCache
Migrating to DocumentDB
Streaming use cases for DMS
Database migration quiz

Monitoring, Logging and Encryption :
Encryption and Snapshots
Database Logging
Secrets Manager
Active Directory with RDS Microsoft SQL Server

CloudFormation and Automation :
Section Structure
CloudFormation Overview
CloudFormation Create Stack Hands On
CloudFormation Update and Delete Stack Hands On
YAML Crash Course
CloudFormation Resources
CloudFormation Parameters
CloudFormation Mappings
CloudFormation Outputs
CloudFormation Conditions
CloudFormation Intrinsic Functions
CloudFormation Rollbacks
CloudFormation ChangeSets, Nested Stacks & StackSet
=== CloudFormation Lectures for DB Specialty Exam ===
CloudFormation with RDS
CloudFormation - RDS DB Updates
CloudFormation - RDS Protections
CloudFormation - with Aurora
CloudFormation - Parameters
CloudFormation - SSM Parameter Store
CloudFormation - Secrets Manager Part 1
CloudFormation - Secrets Manager Part 2
CloudFormation - Advanced Concepts and Cleanup

VPC - Networking :
VPC Section Structure
VPC, Subnets, IGW and NAT
NACL, SG, VPC Flow Logs
VPC Peering, Endpoints, VPN, DX
VPC Cheat Sheet & Closing Comments
Extra: Bastion Hosts

Other Topics :
AWS Lambda Architectures
Server Migration Service
EBS-optimized instances
Transferring large amount of data into AWS
Disaster Recovery

Exam preparation :
Exam Guide & Sample Questions
Sample question 1
Sample question 2
Sample question 3
Sample question 4
Sample question 5
Sample question 6
Sample question 7
Sample question 8
Sample question 9
Sample question 10
Exam Strategy: How to tackle exam questions
Additional Resources

Congratulations :
Congratulations & Next Steps
Bonus Lecture: Special discounts for our other courses

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 45 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy