دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل NativeScript + Angular: Build Native iOS, Android & Web Apps

دانلود Udemy NativeScript + Angular: Build Native iOS, Android & Web Apps

22,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با App های وب یاد می گیرید.

عنوان اصلی : NativeScript + Angular: Build Native iOS, Android & Web Apps

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Introduction
What is NativeScript?
Join our Online Learning Community
Under the Hood of NativeScript
What is Angular & Course Requirements
Our First NativeScript App!
Course Outline
How To Get The Most Out Of The Course

Optional: Angular - A Quick Refresher :
Module Introduction
What is Angular?
Single Page Applications (SPAs) in Angular & NativeScript
Understanding Components
Installing Angular with the Command Line Interface (CLI)
Installing our IDE
Understanding the Angular Project Folder Structure
The App Component
Creating our First Component
Cross Component Communication with Property Binding
Understanding Directives & String Interpolation
Handling User Input
Understanding Event Binding
Executing Methods with Local References
Understanding Two Way Binding
Passing Data Up With a Custom Event
Implementing Routing
Setting Up Services
Using the Service with Dependency Injection
Working with Lifecycle Hooks
Adding a Person with Services
Navigating Between Components
Removing Items "On Click"
Implementing an Active Push Mechanism
Dive Deeper Into Observables & Subjects
Sending HTTP Requests
Showing a Placeholder Whilst Waiting for a Response
Wrap Up
Useful Resources & Links

Setting Up the Development Environment :
Setting up NativeScript on macOS
Setting up NativeScript on Windows
Building iOS Apps on Windows
Using Different Emulator Devices
Running the App on a Real Device - What can go wrong?
Running the App on a Real Device
What's Up With The Extra .js Files?
Using Hot Module Replacement (HMR)
Useful Resources & Links

Understanding the Basics :
Module Introduction
Starting the Emulators
MUST READ: nativescript-angular Imports
How Does The App Start?
Understanding Components & Layouts
Building our First own Component
Adding Basic Element Interactions
Understanding the Styling Basics
Styling a Button
Time to Practice - Styling Basics
Understanding Layouts - Theory
The StackLayout
The FlexboxLayout
Time to Practice - The Flex Layout
The GridLayout
Time to Practice - The Grid Layout
Understanding the AbsoluteLayout
Implementing the Grid Layout in the Course Project
Splitting our App Into Components
Passing Data Between Components
Creating a List of Items
Making the List Scrollable
Using the "ListView"
Extracting & Rendering Dynamic Values
Debugging our Application
More on Debugging (with VS Code)
Wrap Up
Useful Resources & Links

Diving Into App Navigation :
Module Introduction
Understanding the Different Navigation Options
Planning the App
Creating the App Pages
Adding our First Route
Implementing Page Navigation
How to Add Forward & Backward Navigation to our App
Understanding the Router Object
Working with the "nsRouterLink" Directive
Time to Practice - Navigation
More on Page Transitions
Adding an Actionbar and a "Back" Button
Creating a Shared Component for the "Back" Button
Adding Logic to the "Back" Button
Overwriting the Default Transition Effect
Adding the "TabView" Component
Displaying Dynamic Routing Content in the Tabs
Highlighting the Currently Active Tab
Angular 8 & @ViewChild()
Adding a Sidedrawer
Adding the Sidedrawer Icon
Rendering the Button on Android Only
Forwarding the "Button is Pressed" Info to the App Component
Displaying the Sidedrawer
Implementing the Logout Logic
Passing Around Dynamic Data
Reading Dynamic Parameters
Using the Dynamic Parameter
Injecting Dynamic Values Into the Action Bar on Per Page Level
Opening a Modal
Getting Access to the "viewContainerRef"
Passing Data Into the Modal
Angular Pipes
Loading Routes Lazily - Theory
Implementing Lazy Loading
Loading Additional Modules Lazily
Adding a Missing Schema
Wrap Up
Useful Resources & Links

Styling our App :
Module Introduction
CSS in NativeScript - An Overview
Understanding Platform Specific Inline Styles
Platform Specific Files
Setting Properties Via CSS
How CSS Works Behind the Scenes
MUST READ: Making Themes & Sass Work
Using a Theme
Working with SASS Variables
Styling the Action Bar
Preparing the Form Styling
Centralizing Common Styles
Styling Today's Challenge
Working on the Current Challenge
Adding the Grid to the Current Challenge
Populating the Grid
Styling the Grid
Opening the Modal when Tapping a Day
Fixing the Sidedrawer Button & Adding Icons
Adding Text Fonts
Integrating Images
Adding Icon Images
Improving the Logout Button Look
Wrap Up
Useful Resources & Links

Adding Forms :
Module Introduction
Configuring Form Inputs
Angular 8 & @ViewChild()
Adding Form Validation
Did you Solve your Challenge?
Submitting Form Inputs
Adding a Login Form
Setting up the Reactive Form
Adding Validation & Reading Form Values
Showing the Validation Text in the Template
Switching Between Login & Signup
Wrap Up
Useful Resources & Links

Understanding State :
Module Introduction
Analyzing the Requirements
Working on the Challenge Service
Adding the Challenge & Day Models
Using the Challenge Model
Using the Challenge Service
Rendering the Current Challenge
Working on the Today Page & State
Preparing the Update Day Status Logic
Updating the Day Status for Today
Reflecting the Day State on the Action Buttons
Adding Animations
Controlling the Settable Days
Setting the Day Status via the Modal
Reflecting the Current Day's State
Changing the Cancel Logic in the Modal
Resetting Today's State Correctly
Updating an Existing Challenge
Disabling the Edit Button
Wrap Up
Useful Resources & Links

Storing Data on the Backend :
Module Introduction
Setting Up the Firebase Database
Storing a New Challenge in the Database
Fetching Data From the Backend
Displaying the Loaded Data
Updating Challenges
Disabling the "Failed" Button
Wrap Up
Useful Resources & Links

Adding Authentication to our App :
Module Introduction
How Authentication Works
Signing Users Up
Logging Users In
Handling Errors & Showing Alerts
Creating a User Object & Storing the Token
Managing the User in the Auth Service
Attaching the Auth Token to Requests
Authenticating All Requests
Adding Logout
Checking the Authentication State
Adding Auto Login
Adding Auto Logout
Adding an Authentication Guard
Fixing the Redirection Path
Adding Authorization
Wrap Up
Useful Resources & Links

Deploying our App :
Module Introduction
The Publishing Process
Testing our App on Different Devices
Adding the App Icon & Splash Screen Icons
Further Resources
Publishing the iOS App
Publishing the Android App
Useful Resources & Links

Code Sharing :
Module Introduction
How Code Sharing Works
Creating a Shared Project
Analysing the Project Structure
Running the Apps
Adjusting the Auth & App Modules
Using Helper Services
Finishing the Auth Component & Adding Styles
Working on the Auth Form Styling
More Auth
Adding More Helper Services
Finishing the Authentication Part
Starting Work on the Challenges Part
Working on the "Today" Page
Working on the "Challenge Edit" Component
Fixing the Challenges Filenames & Imports
Adding the ActionBar
Reaching the "Challenge Edit" Page
Adding the Auth Guard & Auto-Login
Working on the "Current Challenge" Page
Adjusting the Styles
Resetting the Editing Page Correctly
Fetching the Current Challenge on Multiple Pages
Adjusting the Navigation Items
Navigating Back (Correctly)
Adding a Web Modal
Adding a Backdrop for the Modal
Adding Modal Actions & User Interactions
Reflecting the Day Status in the Modal
Populating the Grid Correctly
Logging Out
Adding a Loading Indicator
Finishing the Mobile Apps
Wrap Up
Useful Resources & Links

Roundup :
Roundup & Next Steps
Using the Official Resources
Bonus: More Content!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 20 ساعت و 9 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy