دسته بندی
پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Modern Desktop Certification Exam MD-100: Windows 10

دانلود Udemy Modern Desktop Certification Exam MD-100: Windows 10

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ویندوز 10 یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Modern Desktop Certification Exam MD-100: Windows 10

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Course Introduction
Instructor Introduction

Installing Windows 10 :
Installing Windows 10
Topic A: Introducing Windows 10
Overview of the Windows Client
What’s New
Small and Medium-Sized Businesses
Managing Desktops in an Enterprise Environment
Demo - Windows User Interface
Topic B: Windows 10 Editions
Windows 10 Editions
Selecting a Windows 10 Edition
Minimum Hardware
Feature Specific Requirements
Topic C: Installing Windows 10
Installation Methods
Activating Windows 10
Considerations for New Deployments
Demo - Installing Windows 10
Upgrading to Windows 10
Upgrade Paths
Upgrade Pros and Cons
Upgrade Pros and Cons
Topic D: Deployment Tools
Imaging and Autopilot
Client Virtualization
Client Virtualization
Deployment Strategies
Deployment Tools
Deployment Tools
User State Migration Tool
Chapter 1 Review
Chapter 1 Quiz

Configure and Personalize Windows :
Configure and Personalize Windows
Topic A: Configure and Customize Start Menu
Customizing the User Interface
Action Center
Configure Cortana
Demo - Customizing the User Interface
Topic B: Common Configuration Options
Settings App
Demo - Using the Settings App
Control Panel
Demo - Using Control Panel
Configuring Power Plans
Configuring Display Options
Mobile Device Options
Privacy in Windows 10
Demo - Configuring Additional Options
Topic C: Advanced Configuration Methods
Active Directory Domain Services
Group Policy
Applying Group Policy
Windows PowerShell
Using Windows PowerShell
Demo - Introduction to Windows PowerShell
Topic D: Managing Devices and Drivers
Introduction to Device Drivers
Device Manager
Demo - Working with Devices
Printing Terminology
Type 4 Printer Drivers
Managing Client-Side Printing
Managing Print Server Properties
Demo - Configure and Manage Printers
Chapter 2 Review
Chapter 2 Quiz

Updating Windows 10 :
Updating Windows 10
Topic A: Windows Servicing Model
Introducing the Windows Servicing Model
Servicing Channels
Windows Update Options
Topic B: Updating Windows
Windows Update Settings
Windows Server Update Services (WSUS)
Windows Update for Business
Demo - Configuring Windows Updates
Chapter 3 Review
Chapter 3 Quiz

Networking in Windows 10 :
Networking in Windows 10
Topic A: Configuring IP Network Connectivity
Windows Network Configuration
IPv4 Overview
Demo - Examining IP Addresses and Subnet Masks
Additional Configuration
Public vs. Private Addresses
Assigning IPv4 Addresses
Configuring Network Settings
Demo - Configuring Network Settings
Troubleshooting Tools
Demo - Using Troubleshooting Tools
IPv6 Overview
IPv6 Addressing
Topic B: Implementing Name Resolution
DNS Overview
DNS Queries
Troubleshooting Name Resolution
Topic C: Configuring Wireless Network Connectivity
Wireless Network Technologies
Configuring Wireless Settings
Demo - Configuring Wireless Settings and Miracast
Topic D: Implementing Remote Access
Virtual Private Networks
Creating a VPN Connection
Demo - Creating a VPN Connection
Remote Desktop
Remote Assistance
PowerShell Remoting
Demo - Using Remote Management
Chapter 4 Review
Chapter 4 Quiz

Configuring Storage :
Configuring Storage
Topic A: Overview of Storage Options
Storage Options
Network Storage Options
Cloud Storage Options
Disk Types
Dynamic Disks
Topic B: Using Local Storage
Disk Management Tools
Volume Types
Managing Existing Volumes
Demo - Working with Disks
Topic C: Maintaining Disks
Monitoring Storage Use
Disk Fragmentation
Compression
Disk Quotas
Demo - Managing Storage
Topic D: Configuring Storage Spaces
Introducing Storage Spaces
Storage Space Features
Implementation Scenarios
Demo - Working with Storage Spaces
Chapter 5 Review
Chapter 5 Quiz

Managing Apps :
Managing Apps
Topic A: Deploying Windows 10 Apps
Application Types
Application Types
Deployment Options
Manual Installation
Automated Installations
Office 365 Applications
Topic B: Managing Universal Windows Apps
Microsoft Store
Controlling Access to Microsoft Store
Assigned Access
Sideloading Apps
Demo - Working with Applications
Topic C: Using Web Browsers
Web Browsers
Microsoft Edge Features and Improvements
Managing Extensions
Productivity Features
Internet Explorer 11
Privacy Features
Security Features
IE Add-ons
Compatibility Settings
Demo - Configuring Web Browsers
Chapter 6 Review
Chapter 6 Quiz

Configuring Authorization and Authentication :
Configuring Authorization and Authentication
Topic A: Understanding Authentication and Authorization
BYOD Challenges
Challenges to Data Access
Authentication and Authorization
User Account Types
Service Account Management
Working with Credential Manager
Windows Hello
Network Types
Authentication Process
Authentication Process
Password Policies
User Properties
User Profiles
Demo - Viewing User Profiles
Topic B: Configuring User Account Control
User Account Control
How UAC Works
Tasks Requiring Elevation
Demo - Configuring UAC Notification Settings
Topic C: Implementing Device Registration
Overview of Device Registration
Device Registration Process
Infrastructure Requirements
Registering Devices
Chapter 7 Review
Chapter 7 Quiz

Configuring Access to Files and Folders :
Configuring Access to Files and Folders
Topic A: Overview of File Systems
File Allocation Table (FAT)
New Technology File System (NTFS)
Resilient File System (ReFS)
Topic B: Configuring File Access
Tools to Manage Files and Folders
Permissions
Inheritance
Implementing Conditions to Limit File and Folder Access
Effective Permissions
Copying and Moving Files
Demo - Configuring Permissions
Topic C: Configuring Shared Folders
Shared Folders
Shared Folder Properties
Demo - Configuring Shared Folders
Windows Libraries
Cloud Storage
OneDrive
Enabling OneDrive
Demo - Working with OneDrive
Work Folders
Chapter 8 Review
Chapter 8 Quiz

Configuring Security :
Configuring Security
Topic A: Malware and Threat Protection
Types of Malware
Mitigating Threats
Phishing
Network Security Threats
Mitigating Network Security Threats
Topic B: Windows Defender
Windows Defender Antivirus
Windows Defender Firewall
Network Location Profiles
Demo - Windows Defender Firewall
Topic C: Connection Security Rules
IPSec Overview
Connection Security Rules
Authentication Options
Monitoring Connections
Demo - Configuring IPSec Connection Security Rules
Topic D: Advanced Protection Methods
Security Compliance
BitLocker
Trusted Platform Module (TPM)
Demo - Using BitLocker
Encrypting File System (EFS)
Demo - Using EFS
Using AppLocker
Demo - Configuring AppLocker
Securing Data in the Enterprise
Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)
Chapter 9 Review
Chapter 9 Quiz

Supporting and Troubleshooting :
Supporting and Troubleshooting
Topic A: Windows Architecture
Windows 10 Devices
Windows Architecture
Support Environments
Troubleshooting Methodology
Topic B: Support and Diagnostic Tools
Tools Overview
Demo - Using Troubleshooting Tools
Overview of the Registry
Editing the Registry
Additional Tools
Topic C: Monitoring Performance
Key Components
Performance Baselines
Performance Monitoring Tools
Configuring Indexes
Topic D: Troubleshooting Files and Apps
File Recovery
File History
Azure Backup
Backup and Restore
Previous Versions
File Recovery Options
Demo - File Recovery
Windows Installer Issues
Resolving Deployment Problems
Desktop App Problems
Resolving Desktop App Problems
Resolving UWP App Problems
Resolving O365 Issues
Troubleshooting Browser Issues
Topic E: Troubleshooting the Operating System
Startup Architecture
Understanding Device Recovery
Windows Recovery Environment (RE)
Advanced Startup Options
Using Reset this PC Option
System Restore
Additional Windows RE Recovery Tools
Demo - Operating System Recovery and Troubleshooting
Working with BCD Store
Troubleshooting Windows Updates
Services
Failed Service Identification
Disabling Services
Recovering BitLocker Protected Drives
Troubleshooting Sign In Errors
Topic F: Troubleshooting Hardware and Device Drivers
Managing Devices
Driver Rollback Feature
Driver Signing
Staging Device Drivers
Hardware Related Issues
Controlling USB Devices
Troubleshooting Wireless Devices
Obtaining Hardware Information
Best Practices
Physical Failures
Vulnerable Devices
Guidelines for Replacing Hardware
Chapter 10 Review
Chapter 10 Quiz
Course Closure

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 12 ساعت و 38 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy