دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کار با نرم افزارهای Word 2019, 365

دانلود Udemy Microsoft Word 2019 & 365 for Lawyers Training Tutorial

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مایکروسافت ورد یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft Word 2019 & 365 for Lawyers Training Tutorial

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 22 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Course Introduction :
Course Introduction

Getting Acquainted with Word :
About Word
The Word Environment
The Title Bar
The Ribbon
The “File” Tab and Backstage View
The Quick Access Toolbar
Touch Mode
The Ruler
The Scroll Bars
The Document View Buttons
The Zoom Slider
The Status Bar
The Mini Toolbar
Keyboard Shortcuts

Creating Basic Documents :
Opening Documents
Closing Documents
Creating New Documents
Saving Documents
Recovering Unsaved Documents
Entering Text
Moving through Text
Selecting Text
Non-Printing Characters
Working with Word File Formats
AutoSave Online Documents

Document Views :
Changing Document Views
Showing and Hiding the Ruler
Showing and Hiding Gridlines
Using the Navigation Pane
Zooming the Document
Opening a Copy of a Document in a New Window
Arranging Open Document Windows
Split Window
Comparing Open Documents
Switching Open Documents
Switching to Full Screen View

Basic Editing Skills :
Deleting Text
Cutting, Copying, and Pasting
Undoing and Redoing Actions
Finding and Replacing Text
Selecting Text and Objects

Basic Proofing Tools :
The Spelling and Grammar Tool
Setting Default Proofing Options
Using the Thesaurus
Finding the Word Count
Translating Documents
Read Aloud in Word

Font Formatting :
Formatting Fonts
The Font Dialog Box
The Format Painter
Applying Styles to Text
Removing Styles from Text

Formatting Paragraphs :
Aligning Paragraphs
Indenting Paragraphs
Line Spacing and Paragraph Spacing

Document Layout :
About Documents and Sections
Setting Page and Section Breaks
Creating Columns in a Document
Creating Column Breaks
Using Headers and Footers
The Page Setup Dialog Box
Setting Margins
Paper Settings
Layout Settings
Adding Line Numbers
Hyphenation Settings

Using Templates :
Using Templates
Creating Personal Templates

Printing Documents :

Helping Yourself :
The Tell Me Bar and Microsoft Search
Using Word Help
Smart Lookup

Working with Tabs :
Using Tab Stops
Using the Tabs Dialog Box

Pictures and Media :
Inserting Online Pictures
Inserting Your Own Pictures
Using Picture Tools
Using the Format Picture Task Pane
Fill & Line Settings
Effects Settings
Alt Text
Picture Settings
Inserting Screenshots
Inserting Screen Clippings
Inserting Online Video
Inserting Icons
Inserting 3D Models
Formatting 3D Models

Drawing Objects :
Inserting Shapes
Inserting WordArt
Inserting Text Boxes
Formatting Shapes
The Format Shape Task Pane
Inserting SmartArt
Design and Format SmartArt
Inserting Charts

Using Building Blocks :
Creating Building Blocks
Using Building Blocks

Styles :
About Styles
Applying Styles
Showing Headings in the Navigation Pane
The Styles Task Pane
Clearing Styles from Text
Creating a New Style
Modifying an Existing Style
Selecting All Instances of a Style in a Document
Renaming Styles
Deleting Custom Styles
Using the Style Inspector Pane
Using the Reveal Formatting Pane

Themes and Style Sets :
Applying a Theme
Applying a Style Set
Applying and Customizing Theme Colors
Applying and Customizing Theme Fonts
Selecting Theme Effects

Page Backgrounds :
Applying Watermarks
Creating Custom Watermarks
Removing Watermarks
Selecting a Page Background Color or Fill Effect
Applying Page Borders

Bullets and Numbering :
Applying Bullets and Numbering
Formatting Bullets and Numbering
Applying a Multilevel List
Modifying a Multilevel List Style

Tables :
Using Tables
Creating Tables
Selecting Table Objects
Inserting and Deleting Columns and Rows
Deleting Cells and Tables
Merging and Splitting Cells
Adjusting Cell Size
Aligning Text in Table Cells
Converting a Table into Text
Sorting Tables
Formatting Tables
Inserting Quick Tables

Table Formulas :
Inserting Table Formulas
Recalculating Word Formulas
Viewing Formulas Vs. Formula Results
Inserting a Microsoft Excel Worksheet

Inserting Page Elements :
Inserting Drop Caps
Inserting Equations
Inserting Ink Equations
Inserting Symbols
Inserting Bookmarks
Inserting Hyperlinks

Outlines :
Using Outline View
Promoting and Demoting Outline Text
Moving Selected Outline Text
Collapsing and Expanding Outline Text

Mailings :
Mail Merge
The Step by Step Mail Merge Wizard
Creating a Data Source
Selecting Recipients
Inserting and Deleting Merge Fields
Error Checking
Detaching the Data Source
Finishing a Mail Merge
Mail Merge Rules
The Ask Mail Merge Rule
The Fill-in Mail Merge Rule
The If…Then…Else Mail Merge Rule
The Merge Record # Mail Merge Rule
The Merge Sequence # Mail Merge Rule
The Next Record Mail Merge Rule
The Next Record If Mail Merge Rule
The Set Bookmark Mail Merge Rule
The Skip Record If Mail Merge Rule
Deleting Mail Merge Rules in Word

Sharing Documents :
Sharing Documents in Word Using Co-authoring
Inserting Comments
Sharing by Email
Presenting Online
Posting to a Blog
Saving as a PDF or XPS File
Saving as a Different File Type

Creating a Table of Contents :
Creating a Table of Contents
Customizing a Table of Contents
Updating a Table of Contents
Deleting a Table of Contents

Creating an Index :
Creating an Index
Customizing an Index
Updating an Index

Citations and Bibliography :
Select a Citation Style
Insert a Citation
Insert a Citation Placeholder
Inserting Citations Using the Researcher Pane
Managing Sources
Editing Sources
Creating a Bibliography

Captions :
Inserting Captions
Inserting a Table of Figures
Inserting a Cross-reference
Updating a Table of Figures

Creating Forms :
Displaying the Developer Tab
Creating a Form
Inserting Controls
Repeating Section Content Control
Adding Instructional Text
Protecting a Form

Making Macros :
Recording Macros
Running and Deleting Recorded Macros
Assigning Macros
Word Options
Setting Word Options
Setting Document Properties
Checking Accessibility
Document Security
Applying Password Protection to a Document
Removing Password Protection from a Document
Restrict Editing within a Document
Removing Editing Restrictions from a Document

Legal Reviewing :
Using the Compare Feature
Using the Combine Feature
Tracking Changes
Lock Tracking
Show Markup Options
Using the Document Inspector
Citations and Authorities
Marking Citations
Creating a Table of Authorities
Updating a Table of Authorities
Inserting Footnotes and Endnotes

Legal Documents and Printing :
Printing on Legal Paper
Using Legal Templates
WordPerfect to Word Migration Issues

Course Conclusion and Instruction Manual in PDF:
Course Conclusion and Instruction Manual in PDF

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 22 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy