دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدرک AZ-500: Azure Security

دانلود Udemy Microsoft Azure Security Technologies – AZ-500 Course

12,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft Azure Security Technologies - AZ-500 Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 31 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Complete Exam overview
Course Resources - PDFS, Course Slides and More

Microsoft Azure Defence in Depth - All credits to Microsoft :
Microsoft Azure Defence in Depth & Security Layers - All credits to Microsoft

How to setup Free LAB :
Azure Free Trail - How to get a free Trail

Azure Active Directory :
Azure AD basics 101
Comparison of Microsoft Identity Services
Create Azure AD Users
Azure AD Groups
Create OU Kind of Structure in Azure Active Directory - Administrative units
Create Azure AD Tenant Directory
Azure AD tenant Directory Create and Delete

AAD Connect :
Please Rate the Course!!!
Introduction to Azure AD Connect
Azure AD Connect Prerequisite
Azure AD Connect Installation
GPO Setup for SSO
Windows 10 Join to Azure AD Demo with SSO
Azure Hybrid AD Setup Configuration with Client Side Demo
Azure AD Sync Rules - Presentation
Azure AD sync Rules Editor

Manage Azure identity & Access- Configuring Azure Active Directory for Workloads :
Please Rate the Course!!!
Application and Authntication Methods
Authentication Options - Choose the Right Authentication Method For your Azure
Azure AD Applications Permissions Scopes and Consent
Demo by MS - Identity Authentication Simplification by MS for Developers - Apps
Multi-Factor Authentication - Presentation
Multi-Factor Authentication - Demo
Azure Conditional Access Overview
Azure Conditional Access Demo
Azure AD Identity Protection Overview
Azure AD Identity Protection Demo

Azure Active Directory Privilege Identity Management :
Please Rate the Course!!!
Azure Active Directory Privilege Identity Management - Overview
Demo- Privilege Identity Management - issues
Quiz
Transfer billing ownership of an Azure subscription
Transfer billing ownership of an Azure subscription
Quiz

Azure Key Vault :
Azure Key Vault - Overview
Azure Key Vault Demo Overview
Azure Key Vault - Demo

Platform Protection :
Please Rate the Course!!!!
Azure Virtual Network (VNet)
Network Security Groups (NSGs)
NSG - Demo Allow and Block Ports
Application Security Groups - ASG
Azure Firewall Overview
Azure Firewall Demo - Secure Virtual Network Communication with Firewall Rules
Try YourSelf HANDS-ON-LAB Azure Firewall - Create and deply rules and VM's, Vnet
Azure Firewall Settings Overview
Security Policies -Just-in-Time VM Access Using Microsoft Azure Security Center
Quiz

Security - Update - For Azure Services and VMs :
Please Rate the Course!!!
Presentation - Microsoft Antimalware for Azure Cloud Services & Virtual Machines
Demo - Microsoft Antimalware for Azure Cloud Services and Virtual Machines
Manage updates for multiple Azure virtual machines
Demo - Manage updates From Azure

Securing Azure Resources :
Please Rate the Course!!!
Securing Azure Resources with RBAC Overview
Securing Azure Resources with RBAC Demo
Secure with Azure Managed Identities - Overview
Secure with Azure Managed Identities - Demo
Secure with - Azure Resource Locks
Secure Azure Resources with Azure Management Groups - With Demo and LAB
Secure Resources with Azure Policy - Overview and Demo
Self-LAB Practice - Practice Activities
Create Data Sovereignty Policy with Azure Policy definition
Azure Information Protection
Quiz

Azure Container Security :
Please Rate the Course!!!
Azure Container Overview
Create Azure Container Registry -CLI and Portal
Working with Containers - Container Registry Security
Azure Container Groups
Azure Container Security
Quiz

Azure Monitoring :
Please Rate the Course!!!
Azure Monitoring Overview - Source's - Data types - Metrics and Diagnostic Logs
Azure Activity Logs
Azure Monitor - Alerts and Action Groups
Log Analytics Services Overview
Create Log Analytics Workspace -Wokr with Log Search
Azure Logic Apps - Playbook - Security Operations - Automated Email Alerts
Secure Data and applications - Data Retention Policies
Quiz

Security for Data Infrastructure - SQL, Storage :
Please Rate the Course!!!
Azure Offerings for Database Service - Overview of All databased from Azure
Create SQL Server from Azure Portal
Azure SQL Database Authentication and Auditing - Other Options for SQL Database
Azure SQL Auditing and Azure SQL Database Threat Detection
Microsoft Azure SQL Database Always Encrypted
Encrypt Data at Rest and in Motion - SQL DB, SQL Server, Datalake,Consmo DB, DW
Cosmos Database - Overview and Consistency
Azure Storage Account Security - Account Access, Audit, Threat Protection
Storage Account Service Encryption - Secure with Encryption for Data at Rest
Security for HDInsight
Secure access to data in Azure Cosmos DB
Azure Data Lake Security
Azure VM encryption - Encryption for Data at Rest
Azure Backup Encryption - Encryption for Data at Rest
Quiz

Secure Data and Applications :
Please Rate the Course!!!
Implementing Security Validations for Application Development
SSL / TLS Certificates - Secure Data and Applications
Set up availability tests for any HTTP or HTTPS endpoint - Synthetic Security

General Quiz :
Quiz from all different topics

Congratulations on completing the course :
Congratulations you have completed this Course - How to get a Free Certificate

Bonus Lecture:
Bonus Lecture

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 31 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy