دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل Microsoft AZ-303 Certification Course Azure Architect Technologies

دانلود Udemy Microsoft AZ-303 Certification Course Azure Architect Technologies

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Azure یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft AZ-303 Certification Course Azure Architect Technologies

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 53 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

001 - Course Introduction
002 - Lecture Accessing Azure
003 - Demo Azure Portal Overview
004 - Lecture Accounts and Subscriptions Overview
005 - Demo Accounts and Subscription Management
006 - Lecture Resource Groups
007 - Demo Resource Groups and Tagging
008 - Lecture Networking Overview
009 - Demo Create VNet in the Azure Portal
010 - Demo Create VNet in PowerShell
011 - Lecture VNet Peering and Connectivity
012 - Demo VNet Peering
013 - Lecture Hybrid Connectivity Options
014 - Lecture Routing
015 - Demo User Defined Routes
016 - Lecture Internet Access and DNS
017 - Demo Private DNS
018 - Demo Azure Public DNS Zone
019 - Lecture VMs Overview
020 - Demo Deploy VM from Portal
021 - Demo Deploy VM from PowerShell
022 - Lecture VM Images
023 - Demo VM Images
024 - Lecture Configuration Management Overview
025 - Demo PowerShell DSC Extension
026 - Lecture Custom Script Extension
027 - Lecture VM Availability
028 - Demo VM Availability Groups and Zones
029 - Lecture VM Scale Sets
030 - Demo VM Scale Sets
031 - Lecture VM Storage
032 - Demo Add Disk
033 - Lecture Disk Caching
034 - Demo Disk Caching
035 - Lecture VM Security Best Practices
036 - Lecture Disk Encryption
037 - Demo Create Key Vault for Disk Encryption
038 - Demo Encrypt VM Disks
039 - Demo - VM Endpoint Protection
040 - Demo Azure Security - VM Management
041 - Lecture Storage Overview
042 - Lecture Storage Account Overview
043 - Demo Create Storage Account via the Azure Portal
044 - Demo Create Storage Account PowerShell
045 - Demo Storage Explorer
046 - Demo AZ Copy v10
047 - Lecture Storage Permissions
048 - Demo Create and Manage Shared access Signature
049 - Lecture Storage Keys
050 - Lecture Custom Domains
051 - Demo Azure Files
052 - Demo File Sync
053 - Lecture ARM Overview
054 - Lecture ARM TEMPLATES Overview
055 - Demo ARM Template Creation
056 - Lecture Linking Templates
057 - Demo Save Deployment as a Template
058 - Demo Azure Automation
059 - Demo Automation DSC
060 - Lecture Domain Services
061 - Lecture Azure AD Overview
062 - Lecture Azure AD Pricing
063 - Demo Create Azure AD Tenant
064 - Demo Azure AD Users and Groups
065 - Lecture SSO and MFA
066 - Demo Self Service Password Reset
067 - Lecture Identity Protection
068 - Demo Identity Protection and Conditional Access
069 - Lecture AD Connect Overview
070 - Demo AD Connect
071 - Demo AD Connect Health
072 - Lecture Design Authentication Options
073 - Lecture Monitoring Overview
074 - Demo Azure Monitoring and Alerts
075 - Demo Network Watcher
076 - Lecture Log Analytics
077 - Demo Log Analytics
078 - Demo Azure Security Center
079 - Lecture RBAC
080 - Demo RBAC
081 - Demo Resource Groups
082 - Demo Move Resource Groups
083 - Lecture AZ Locks
084 - Demo AZ Locks
085 - Lecture Azure Policy
086 - Demo Azure Policy and Management Groups
087 - Network Security Overview
088 - Lecture Network Security Groups
089 - Demo Network Security Groups
090 - Lecture Azure Firewall
091 - Demo Azure Firewall
092 - Lecture Load Balancing
093 - Demo Load Balancing
094 - Demo App Gateway
095 - Lecture Azure Front Door
096 - Demo Azure Front Door
097 - Lecture Demo Azure Bastion
098 - Lecture DDOS Protection
099 - Demo DDOS Protection
100 - Lecture Key Vault Overview
101 - Demo Key Vault
102 - Demo App Registrations
103 - Lecture Azure App Service
104 - Lecture Deployment Slot Settings
105 - Demo Deploy NODE JS App on App Services
106 - Lecture Serverless
107 - Demo Functions
108 - Demo Logic Apps
109 - Demo Configure Event Grid
110 - Demo Event Hub
111 - Lecture Containers Overview
112 - Demo Install Docker
113 - Demo Prepare App for AKS
114 - Demo Create Azure Container Registry
115 - Demo Create Kubernetes Cluster
116 - Demo Run App and Scale on AKS
117 - Demo Container Security - ACR
118 - Lecture Container Security - AKS
119 - Demo Container Security - Container Scanning
120 - Lecture Types of Data
121 - Lecture Azure SQL
122 - Lecture SQL Pricing Models
123 - Demo Azure SQL
124 - Lecture SQL Auditing
125 - Lecture Caching
126 - Demo SQL Long Term Backup
127 - Lecture Cosmos DB
128 - Lecture Cosmos Consistency Levels

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 53 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy