دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری پیاده سازی الگوریتم ها به زبان Java : مناسب مصاحبه های شغلی

دانلود Udemy LeetCode in Java: Algorithms Coding Interview Questions

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جاوا یاد می گیرید.

عنوان اصلی : LeetCode in Java: Algorithms Coding Interview Questions

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction

Intergers :
Palindrome Number (LeetCode 9)

Strings :
Reverse String (LeetCode 344)
Longest Palindromic Substring (LeetCode 5)
Longest Substring without Repeating Characters (LeetCode 3)
Valid Parentheses (LeetCode 20)

Arrays :
Binary Search (LeetCode 704)
Plus One (LeetCode 66)
Move Zeroes (LeetCode 283)
Find All Disappeared Numbers in an Array (LeetCode 448)
Find All Duplicates Numbers in an Array (Leetcode 442)
Maximum Subarray (LeetCode 53)
Merge Sorted Array (LeetCode 80)
Pascal's Triangle (LeetCode 118)
Pascal's Triangle II (LeetCode 119)
Product of Array Except Self (LeetCode 238)
Group Anagrams (LeetCode 49)
Majority Element - O(n) Space Solution (LeetCode 169)
Majority Element - O(1) Space Solution (LeetCode 169)
3 Sum (LeetCode 15)
Jump Game (LeetCode 55)

2D Arrays :
Rotate Image (LeetCode 48)

Linked List :
Middle of a Linked List (LeetCode 876)
Linked List Cycle (LeetCode 141)
Linked List Cycle ii (LeetCode 142)
Reverse a Linked List (LeetCode 206)
Merge Two Sorted Lists (LeetCode 21)
Palindrome Linked List (LeetCode 234)
Intersection of Two Linked List (LeetCode 160)
Reverse Nodes in k-group (LeetCode 25)

Tree, Stack, Queue :
Diameter of Binary Tree (LeetCode 543)
Flip/Invert Binary Tree (LeetCode 226)
Maximum Depth of Binary Tree (LeetCode 104)
Level Order Traversal Binary Tree (LeetCode 102)
Serialize and deserialize binary tree (LeetCode 297)
Binary Tree Maximum Path Sum (LeetCode 124)
Implement Trie (LeetCode 208)
Lowest Common of Binary Tree (LeetCode 236)

Graph :
Number of Island (LeetCode 200)
Fibonacci Sequence
Climbing Stairs

Backtracking / Recursion :
Generate Parentheses (LeetCode 22)
Combination Sum iii (LeetCode 216)
Subsets (LeetCode 78)

Dynamic Programming :
Climbing Stairs (LeetCode 70)
Regular Expression Matching (LeetCode 10)
Wilcard Matching (LeetCode 44)
Longest Common Subsequence (LeetCode 1143)
Edit Distance (LeetCode 72)
Bit Manipulation
Number of 1 Bits (LeetCode 191)

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 2 ساعت و 47 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy