دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی فول استک وب بوسیله Laravel, Vue.js

دانلود Udemy Laravel and Vue.js – Fullstack Web Development (2020)

25,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Vue.js یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Laravel and Vue.js - Fullstack Web Development (2020)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 27 ساعت و 59 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome to the course

Preparing Our Local Development Environment :
Introduction
Installing Local Development on Windows
Installing Local Development on Mac
My Visual Studio Code Editor extensions & settings

Getting started with Vue.js :
Intro to Vue.js
Setup Vue.js locally
List Rendering - Part 1 of 3
List Rendering - Part 2 of 3
List Rendering - Part 3 of 3
Conditional Rendering - Part 1 of 3
Conditional Rendering - Part 2 of 3
Conditional Rendering - Part 3 of 3
Event Handling - Part 1 of 4
Event Handling - Part 2 of 4
Event Handling - Part 3 of 4
Event Handling - Part 4 of 4
Class Binding - Part 1 of 2
Class Binding - Part 2 of 2
Style Binding - Part 1 of 2
Style Binding - Part 2 of 2
Computed Property - Part 1 of 3
Computed Property - Part 2 of 3
Computed Property - Part 3 of 3

Project 1: Build a Products Managements Application with Vue.js :
Project Overview
Creating basic sorting functionality
Styling the sortable columns
Refactoring
Implementing sortable column to product name & category
Fixing sortable column indicator issue
Adding basic searching functionality
Realtime searching
Another approach in presenting search results
Adding Pagination
Adding Form Modal
Getting list of categories
Updating existing data
Deleting data

Getting started with Laravel 7 :
Section Introduction
Routing
Request & Response
Views
Working with Artisan CLI & Tinker
Setting up our Database connection
Database Migration
Working with Foreign key column
Populating database table with Seeder
Working with Faker Library
Eloquent
Eloquent Relationship
Eloquent Relationship - Inserting Related Models
Model Factories
API Resources
Controllers
Validation
Finishing touch

Project 2: Build a Stackoverflow clone - Creating Questions Resources :
Project Repository
Download this New Laravel Versions Reference Guide (Important!)
Project Setup
Designing Question Schema - Part 1 of 2
Designing Question Schema - Part 2 of 2
Generating Fake data via Model Factories - Part 1 of 2
Generating Fake data via Model Factories - Part 2 of 2
Displaying all questions
Adding Author info and Question creation date on Question item - Part 1 of 2
Adding Author info and Question creation date on Question item - Part 2 of 2
Adding votes, answers and views counter on Question item - Part 1 of 2
Adding votes, answers and views counter on Question item - Part 2 of 2
Buiding Question Form - Part 1 of 2
Buiding Question Form - Part 2 of 2
Validating and Saving the Question - Part 1 of 2
Validating and Saving the Question - Part 2 of 2
Updating The Question - Part 1 of 2
Updating The Question - Part 2 of 2
Deleting The Question
Showing The Question detail
Authorizing The Question - Using Gates
Authorizing The Question - Using Policies

Project 2: Build a Stackoverflow clone - Creating Answers Resource :
Designing Answer Schema
Generating Fake Answers - Part 1 of 2
Generating Fake Answers - Part 2 of 2
Displaying answers for question
Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 1 of 3
Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 2 of 3
Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 3 of 3
Saving The Answer - Part 1 of 3
Saving The Answer - Part 2 of 3
Saving The Answer - Part 3 of 3
Updating The Answer - Part 1 of 2
Updating The Answer - Part 2 of 2
Deleting The Answer - Part 1 of 3
Deleting The Answer - Part 2 of 3
Deleting The Answer - Part 3 of 3

Project 2: Build a Stackoverflow clone - Adding Vote Control System :
Accepting the answer as best answer - Part 1 of 2
Accepting the answer as best answer - Part 2 of 2
Favoriting The Question - Part 1 of 4
Favoriting The Question - Part 2 of 4
Favoriting The Question - Part 3 of 4
Favoriting The Question - Part 4 of 4
Voting The Question & Answer - Part 1 of 6
Voting The Question & Answer - Part 2 of 6
Voting The Question & Answer - Part 3 of 6
Voting The Question & Answer - Part 4 of 6
Voting The Question & Answer - Part 5 of 6
Voting The Question & Answer - Part 6 of 6

Code Refactoring & Misc :
Refactoring The Models
Refactoring The Views - Part 1 of 2
Refactoring The Views - Part 2 of 2
Preventing The Application from XSS Attack - Part 1 of 2
Preventing The Application from XSS Attack - Part 2 of 2
Miscellaneous
Tidying up our views

Integrating Vue.js to Stackoverflow clone app :
Creating our first Vue.js Component - Part 1 of 2 (Building The Component)
Creating our first Vue.js Component - Part 2 of 2 (Using The Component)
Creating Vue Answer Component - Part 1 of 5 (Using Vue.js Inline Template)
Creating Vue Answer Component - Part 2 of 5 (Ajaxifying The Edit button)
Creating Vue Answer Component - Part 3 of 5 (Build Answer Inline Form)
Creating Vue Answer Component - Part 4 of 5 (Undoing changes)
Creating Vue Answer Component - Part 5 of 5 (Validation)
Ajaxifying the Delete answer button
Beautifying The Flash & Confirm messages
Creating Favorite Component - Part 1 of 3 (From button to Vue.js Component)
Creating Favorite Component - Part 2 of 3 (Event Handler)
Creating Favorite Component - Part 3 of 3 (Authenticating the button)
Creating Accept Answer Component - Part 1 of 2 (from button into Vue component)
Creating Accept Answer Component - Part 2 of 2 (event handler)
Rewriting The Authorization Logic - Part 1 of 2 (Core authorization)
Rewriting The Authorization Logic - Part 2 of 2 (Refactoring)
Creating Vote Component - Part 1 of 3 (From blade to Vue Component)
Creating Vote Component - Part 2 of 3 (Event Handling)
Creating Vote Component - Part 3 of 3 (Fixing issues)
Creating Vue Answers Component
Building Load more answers Feature - Part 1 of 2
Building Load more answers Feature - Part 2 of 2
Implementing Vue.js Custom Events
Implementing Global Event Bus
Creating New Answer Component - Part 1 of 2 (From blade to Vue.js component)
Creating New Answer Component - Part 2 of 2 (Event Handling)
Creating Question Component - Part 1 of 3 (from blade to vue.js component)
Creating Question Component - Part 2 of 3 (Build inline Form)
Creating Question Component - Part 3 of 3 (Misc)
Working With Vue.js Mixins

Building Markdown Editor Component with Syntax Highlight Support [Optional] :
Section Intro
Composing Editor Component
Autosizing The Editor
Syntax Highlight Integration
Fixing Syntax Highlight issue on the first load
Fixing Syntax Highlight issue when cancel editing
Creating Highlight Mixin
Integrating Markdown Editor in Answer Component
Integrating Markdown Editor in New Answer Component
Fixing Syntax Highlight issue after new answer added
Fixing Syntax Highlight in Answers Component

RESTful API Development :
Installing Laravel Passport
Requesting a Passport Token
Creating API Endpoint for displaying all questions
Transforming Data using Eloquent API Resources
Creating API Endpoint for adding new question
Creating API Endpoints for Updating & Deleting existing question
Creating API Endpoint for showing question details
Creating Answer Endpoints
Creating Vote Question & Answer Endpoints
Creating Favourite Question & Accept Answer Endpoints
Current User's Posts Endpoint
The Authentication API

Building Single Page Application :
Updating npm packages
Getting started with SPA - Setting up Backend Route Fallback
Getting started with SPA - Installing and configuring Vue Router
Getting started with SPA - Using Vue router RouterLink component
Getting started with SPA - Vue Router Navigation Guards
Getting started with SPA - Handling 404 error page
The QuestionsPage Component - Setting up API baseURL
The QuestionsPage Component - Building User Interface
The QuestionsPage Component - Consuming API Endpoint
The QuestionsPage Component - Fixing Authorization issue
Creating Pagination Component
Creating Question Form Component - From Blade file to Vue.js component
Creating Question Form Component - Handling Form Data
Creating Edit Question Component
Ajaxifying the Delete question button
The Question Page Component - Showing question details
The Question Page Component - Displaying related answers
The Question Page Component - Fixing the Delete question button
The Question Page Component - Fixing the Load more answers button
The Question Page Component - Fixing The Favourite button
Displaying current user's post - Building User Interface
Displaying current user's post - Consuming Backend API
Polishing up our app - Adding Transition effect
Polishing up our app - Adding AJAX Spinner on All questions page
Polishing up our app - Using Axios interceptor to control the Spinner globally
Polishing up our app - Adding AJAX Spinner when submitting the form
Final Bug fixing

Appendix I - Upgrading Laravel App :
Introduction
Upgrading to Laravel 5.7 - Update Dependencies & Core Application
Upgrading to Laravel 5.7 - Syncing Application's structure
Upgrading to Laravel 5.7 - Testing
Upgrading to Laravel 5.8 - Update Dependencies & Core Application
Upgrading to Laravel 5.8 - Syncing Application's structure
Upgrading to Laravel 5.8 - Testing
Fixing The Verified Email Error
Upgrading to Laravel 6.0

Appendix II - Deployment Laravel App in Heroku :
Introducing Heroku
Creating Heroku App
Creating a Database
Setting Heroku Config Variables
Fixing Insecure Assets Error

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 27 ساعت و 59 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy