دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش Ionic 4 : ساخت App های iOS, Android با تکنولوژی های برنامه نویسی وب

دانلود Udemy Ionic 4 – Build iOS, Android Web Apps with Ionic Angular

25,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آیونیک یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Ionic 4 - Build iOS, Android Web Apps with Ionic Angular

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 34 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1. Getting Started:
1. Course Introduction
2. What Is Ionic
3. Join our Online Learning Community
4. A Closer Look at the Ionic Platform
5. What is Angular
6. Our First Ionic App!
7. The History of Ionic
8. Ionic 4+ vs Ionic 3
9. How to Build Native Mobile Apps with Ionic
10. Comparing Ionic to Alternatives
11. Course Outline
12. How To Get The Most Out Of The Course
13. The Course Source Code

2. Angular Refresher:
1. Module Introduction
2. What is Angular
3. Angular SPAs Ionic
4. Understanding Components
5. Installing Angular with the CLI
6. Installing the IDE
7. Understanding the Folder Structure
8. The App Component
9. Creating Our First Component
10. Cross Component Communication with Property Binding
11. Understanding Directives String Interpolation
12. Handling User Input
13. Understanding Event Binding
14. Local References
15. Understanding Two-Way-Binding
16. Passing Data Around with Custom Events
17. Implementing Routing
18. Setting Up Services
19. Using Services with Dependency Injection
20. Working with Angular Lifecycle Hooks
20.1 More on Angulars Lifecycle Hooks
21. Adding a Person with Services
22. Navigating between Components
23. Removing Items Upon a Click
24. Pushing Data Around with Subjects
24.1 Angular Lifecycle Hooks
24.2 More on Observables
24.3 Angular Lifecycle Hooks
24.3 More on Observables
24.4 Primitive vs Reference Types
25. More on RxJS Observables
26. Sending Http Requests
27. Showing a Placeholder Whilst Waiting for a Response
28. Wrap Up
29. Useful Resources Links

3. Ionic Component Basics:
1. Module Introduction
2. Core App Building Blocks
3. Under the Hood of Ionic Components
4. Setting Up a Non-Angular Ionic Project
5. Where to Learn all about Ionic Components
6. Using Basic Ionic Components
7. More Basic Components
8. Component Categories
9. Using the Ionic Grid
10. Adding Icons Using Slots
11. Using CSS Utility Attributes
12. Using Ionic Elements like Normal HTML Elements
13. Validating User Input
14. Creating Ionic Elements Programmatically
15. Finishing Up the Base JavaScript Logic
16. Finalizing the Layout
17. Using Controller Components
18. Practicing Ionic Components
19. Why Angular
20. Useful Resources Links

4. Angular + Ionic:
1. Module Introduction
2. Why Use Angular
3. Creating a New Ionic Angular Project
4. Analyzing the Created Project
5. How Angular Ionic Work Together
6. Adding Loading a New Page
7. Using Angular Features on Ionic Components
8. Setting Up Angular Routes
9. Managing State with Services
9.1 Reference vs Primitive Types
10. Extracting and Displaying Route Param Data
10.1 An Introduction to RxJS Observables
11. A Potential Bug (+ Fix)
12. Navigating Between Pages
13. Deleting a Recipe
14. Theres a Bug!
15. Injecting Ionic Controllers
16. Angular Components vs Ionic Components
17. Wrap Up
18. Useful Resources Links

5. Building Native Apps with Capacitor:
1. Module Introduction
2. General Information
3. Creating an Android App
4. Running the App on a Real Android Device
5. Creating an iOS App
6. Running the App on a Real iOS Device
7. Wrap Up
8. Useful Resources Links

6. Debugging:
1. Module Introduction
2. Error Messages console.log()
3. Using the Browser DevTools Breakpoints
4. Using VS Code for Debugging
5. Debugging the UI Performance
6. Debugging Android Apps
7. Debugging iOS Apps
8. Wrap Up
9. Useful Resources Links

7. Navigation Routing in Ionic Apps:
1. Module Introduction
2. How Routing Work In An Ionic + Angular App
3. Ionic Page Caching Extra Lifecycle Hooks
4. Planning the Course Project
5. Creating Our App Pages
6. Adjusting Our Main Routing Configuration
7. Understanding Ionic Tabs
8. Adding Tabs to the App
8.2 Official Ionic Component Docs
9. Preparing Data Services for the Project
10. Outputting Places
11. Adding Forward Navigation
12. Going Back with NavController
13. Practicing Ionic + Angular
14. Navigating via Toolbar Buttons
15. A Bug with Ionic
16. Extracting the ID of Loaded Places
17. More Practicing!
18. Optional Assignment Solution Code
19. Adding a SideDrawer
20. Opening + Closing the SideDrawer
21. Adding Links Switching Pages
22. Adding the Auth Service
23. Adding an Auth Guard
24. Opening a Modal
25. Closing the Modal Passing Data
26. Wrap Up
27. Useful Resources Links

8. Ionic Components Overview:
1. Module Introduction
2. Attributes Slots
3. Ionic Grid Basics
4. Controlling Grid Column Sizes
5. Controlling Grid Alignment
6. Responsive Grid Sizing
7. Grid Summary
8. ion-list vs ion-grid
9. ion-label ion-item
10. ion-text
11. Swipeable List Items
12. Swipeable Bookings
13. Understanding Virtual Scrolling
14. Implementing Virtual Scrolling
15. Virtual Scrolling Bugs
16. Adding Image Elements
17. Segmented Buttons
18. Adding a Spinner
19. Using the Loading Controller
20. Using the ActionSheet Controller
21. Wrap Up
22. Useful Resources Links

9. Styling Theming Ionic Apps:
1. Module Introduction
2. How Styling Theming Works in Ionic Apps
3. Docs Utility Attributes
4. Setting Global Theme Variables
5. Setting Global Styles
6. Setting All Colors at Once
7. Setting Platform-Specific Styles
8. Styling Core Components with Variables
9. Missing iOS Icons
10. Adding Custom CSS Rules
11. Component-specific CSS Variables
12. Wrap Up
13. Useful Resources Links

10. Handling User Input:
1. Module Introduction
2. User Input Requirements
3. Setting Up a Form Template
4. Angular 8 @ViewChild()
5. Adding a Template-driven Form
6. Handling Validation
7. Switching Between Auth Modes
8. Finishing the Auth Form
9. Starting Work on a New Offer Form
10. Finishing the Offer Form Template
11. Creating a Reactive Form
12. Syncing the Form to the Template
13. Finishing the New Offer Form
14. Edit Form Challenge
15. Adding the Edit Offer Form
16. Starting with the Booking Form
17. Working on the Book Place Template
18. Configuring the Date Controls
19. Validating Submitting the Form
20. Wrap Up
21. Useful Resources Links

11. Managing State:
1. Module Introduction
2. What is State
3. Adding New Places
4. Using RxJS Subjects for State Management
4.1 Understanding RxJS
5. Passing Data via Subjects Subscriptions
6. UI State in Action
7. Updating Places
8. UI State with Bookable Places
9. Filtering Navigation
10. Booking Places
11. Fixing a Bug
12. Canceling Bookings
13. Finishing Touches
14. Useful Resources Links

12. Sending Http Requests:
1. Module Introduction
2. How To Connect to a Backend
3. Setting Up Firebase
4. Sending Data via Http
5. Using Response Data
6. Fetching Displaying Data
7. Updating Places
8. Fetching Data in Multiple Places
9. Loading Data in a Single Place
10. Updating Places Correctly
11. Error Handling
12. Fetching Single Places
13. Adding a Booking
14. Fetching Bookings By User
15. Deleting Bookings
16. Wrap Up
17. Useful Resources Links

13. Adding Google Maps:
1. Module Introduction
2. API Setup
3. Angular 8 @ViewChild()
4. Adding a LocationPicker Component
5. Opening the Map Modal
6. Adding the Google Maps SDK
7. Rendering a Map
8. Picking Locations via a Click on the Map
9. Finding the Address for a Place
10. Fetching a Static Image URL
11. Displaying a Place Preview
12. Changing the Selection
13. Removing the Click Listener
14. Submitting the Location
15. Outputting Address Map
16. Re-using the Maps Modal
17. Useful Resources Links

14. Using Native Device Features (Camera Location):
1. Module Introduction
2. Understanding Capacitor Cordova
3. Using the Docs
4. Using Capacitor Plugins
5. Getting the User Location
6. Testing the Location Feature
7. Angular 8 @ViewChild()
8. Starting With the Image Picker
9. Taking Pictures
10. Avoid Distorted Pictures
11. Detecting the Platform Correctly
12. Adding a Filepicker Fallback
13. Getting the Picked Image
14. Converting the Image String to a File
15. Storing the Image in the Form
16. Capacitor v1 PWA Elements
17. Using PWA Elements
18. Improving the ImagePicker Component
19. Adding Server-side Image Uploading Code
19.1 An Introduction to Firebase Cloud Functions
19.2 Official Firebase Cloud Functions Docs
19.3 Official Firebase Cloud Functions Docs
20. Adding Image Upload
21. Wrap Up
22. Useful Resources Links

15. Adding Authentication:
1. Module Introduction
2. How Authentication Works
3. Firebase API Key
4. Adding User Signup
5. Refactoring the Authentication Code
6. Adding User Login
7. Managing the User with a Subject
8. Storing the Token in Memory
9. Using the ID Observable Correctly
10. More userId Usage
11. Fixing the Subscription
12. Using the userId Everywhere
13. Storing Auth Data in Device Storag
14. Adding Autologin
15. Using Autologin
16. Adding a Reactive Logout System
17. Adding Autologout
18. Requiring the Auth Token on the Backend
19. Sending the Auth Token to the Backend
20. More Token Usage
21. Optional Check Auth State When App Resumes
22. Wrap Up
23. Useful Resources Links

16. Publishing the Apps:
1. Module Introduction
2. Preparing App Configs
3. Custom Icons Splash Screens
4. Android Deployment
5. iOS Deployment
6. Web Development
7. Useful Resources Links

17. Roundup:
1. Course Roundup

18. [LEGACY] Getting Started:
1. Whats [LEGACY]
2. Course Introduction
3. This Course Angular 4
4. What is Ionic 2
5. Just to be safe What is Angular 2
6. Course Requirements
7. Creating your First App
8. Creating our first Ionic 2 Project and App
9. Changing our First App
10. Running your App on a Real Device
11. The Structure of this Course
12. How to get the Most out of this Course
13. Section Source Code Links

19. [LEGACY] Mastering the Basics:
1. Module Introduction
2. A different Way of Creating a New Project
3. Other available Project Templates
4. Understanding the Structure of an Ionic 2 Project
5. How an Ionic 2 App Works
6. Pages vs Components
7. How Navigation works in an Ionic 2 App
8. Initializing Navigation in the AppComponent
9. ionic generate page XY Problems
10. Creating a Page and how to Navigate to it
11. First Summary
12. An Alternative Way of Creating Pages
13. Passing Data between Pages
14. Popping Pages - Going Back
15. Time to Practice - Pages Navigation - Problem
16. Time to Practice - Pages Navigation - Solution
17. Saving Time with helpful Navigation Directives
18. Configuring Page Transitions
19. Understanding the Lifecycle of a Page
20. The Page Lifecycle in Action
21. How to use the Ionic 2 Documentation
22. Styling the App and Setting a Theme
23. Using Utility Attributes
24. Module Summary
25. Section Source Code Links

20. [LEGACY] Favorite Quotes App (Navigation, Pages and Components):
1. Module Introduction
2. What were going to build
3. Breaking the App into Pieces (Defining the App Structure)
4. Creating the required Pages
5. Multiple Stacks of Pages vs One Single Stack
6. Implementing Tabs Navigation with Multiple Stacks of Pages
7. Adding Quotes Data to the App
8. Using the Quotes Data
9. Using the Ionic List and List Item Components
10. How to create more complex List Items
11. Passing the Quotes Data between Pages
12. Using the Ionic Cards Component
13. Using the Ionic Grid, Buttons and Styling Cards
14. Adding Custom Styles
15. Adding Alerts to the Application
16. Working with Angular 2 Services in the Ionic 2 App
17. Marking Quotes as Favorites by using a Service
18. Preparing the Favorite Quotes Page
19. Diving Deeper into List Items
20. Preparing a Modal Page
21. Presenting a Modal
22. Dismissing Modals
23. Passing Data to a Modal
24. Passing Data from a Modal back to the Page
25. Understanding ViewController Hooks
26. Must-Read Modal willLeave
27. Receiving Modal Data by Using the ViewController
28. Updating the Favorite Quotes Page
29. Adding an Unfavorite Functionality to the App
30. Revealing extra List Item Options upon Sliding
31. Changing the overall App Theme
32. Adding a Sidemenu
33. How to change the Root Page
34. Adding a Menu Toggle Button to the Navigation Bar
35. Preparing the Settings Page
36. Creating and Using the Settings Service to Store Settings
37. Adding an Alternative Item Background
38. App Summary
39. Module Summary
40. Section Source Code Links

21. [LEGACY] Ionic 2 Components - A Closer Look:
1. Module Introduction
2. Another Look at the Component Docs
3. Using and Styling Buttons
4. Understanding Lists
5. Understanding List Items and their Content
6. Configuring Lists
7. Item Groups and List Headers
8. Bonus How to create a re-orderable List
9. Ionic 3.0.0 and the Grid
10. Understanding the Grid System
11. More than (click) - Using Gestures
12. Creating and Using Custom Components
13. Time to Practice - Components - Problem
14. Time to Practice - Components - Solution
15. Module Summary
16. Section Source Code Links

22. [LEGACY] Running an Ionic 2 App on a Real Device (or an Emulator):
1. Module Introduction
2. Where to get started
3. Building for iOS
4. Building for Android
5. Lists Performance Issues
6. Step-by-step Guide for Building for iOS and Android
7. Module Summary

23. [LEGACY] The Recipe Book App (User Input, Forms and Data Management):
1. Module Introduction
2. What were going to build
3. Breaking the App into Pieces (Defining the App Structure)
4. Creating the required Pages
5. Implementing a Tabs Navigation
6. Setting the App Theme
7. Planning the Next Steps
8. Forms Template-driven vs Reactive Approach
9. Understanding Ionic 2 Controls
10. Creating a Form Template (for Template-Driven Approach)
11. Registering Controls (Template-Driven)
12. Submitting the Form (Template-Driven)
13. Validating the Form (Template-Driven)
14. Handling Data with a Model for our Ingredients
15. Managing Data with a Service (Shopping List Service)
16. Saving Items with the Shopping List Service
17. Displaying Items from the Shopping List
18. Removing Item from the Shopping List
19. Adding a New Recipe Button and Page Transition
20. Creating a Edit Recipe Form (Reactive Approach)
21. Creating the Reactive Form
22. Syncing Form and HTML (Reactive Approach)
23. Add Ingredients Management to the Form
24. Creating an Action Sheet
25. Creating a Dialog (Alert) with an Input Field
26. Managing Ingredient Controls in a FormArray
27. Wiring it all up
28. Removing Ingredient Controls
29. Using Toasts to Present Short Messages
30. Adding a Recipe Model and Service
31. Adding Recipes through a Service
32. Outputting Recipes
33. Displaying Recipe Details - Template
34. Displaying Recipe Details - Styling
35. Loading the Recipe Detail Page (and passing Data to it)
36. Loading the Edit Page (and passing Data to it)
37. Initializing the Edit Form
38. Updating the Recipe through a Service
39. Sending Ingredients to the Shopping List
40. Finishing Steps
41. Module Summary
42. Section Source Code Resources

24. [LEGACY] The Extended Recipe Book App (Auth and Http):
1. Module Introduction
2. What were going to build
3. Which New Features Were Going to Add
4. Generating the Required Pages
5. Adding a Sidemenu
6. Creating the Signup Page (and Form)
7. Creating the Signin Page
8. How Authentication Works in an Ionic 2 (Mobile) App
9. Setting up Firebase (as a Development Backend)
10. Implementing the Signup Process
11. Showing a Loader (Spinner) and Error Alert
12. Implementing the Signin Process
13. Refining the Signin Page
14. Managing the User State
15. Logging Users Out Fixing a Bug
16. How Firebase stores the Token
17. Adding a Popover Component
18. Fetching the Token
19. Ionic 3 and Http
20. Sending a PUT Request with the Auth Token
21. More about Tokens
22. Sending a GET Request to load Data
23. Polishing the App (Adding a Spinner and Error Handling)
24. Fixing the Error Handler
25. Storing and Fetching Recipes
26. Fixing Errors
27. Seeing the App run on a Real Device
28. Module Summary
29. Section Source Code Links

25. [LEGACY] Awesome Places App (Native Device Features, Storage):
1. Module Introduction
2. What well build
3. Generating the required Pages
4. Creating Models for Location and Places
5. Implementing Navigation
6. Filling the New Place Page with Life (incl. Template-Driven Form)
7. Using Angular Google Maps
8. Adding Google Maps to the App
9. Configuring our Maps
10. Allowing the User to Place a Marker on the Map
11. Passing the Chosen Location back to the Page
12. Displaying the Chosen Location
13. Using Ionic Native 3 instead of 2
14. Using a Native Device Feature Geolocation to Locate the User
15. Polishing the Auto-Locate-Feature
16. Using a Native Device Feature The Camera
17. Displaying the Picture
18. Managing Data with the PlacesService
19. Configuring the Single Place Page
20. Reflecting on our App
21. Using a Native Device Feature The File System (to manage Files)
22. Using the Device Storage Setting and Getting Data
23. Deleting stored Data and Files
24. Fixing the Fetching of Data
25. Fixing the Storage Issues
26. Extra How to Debug
27. Module Summary
28. Section Source Code Resources

26. [LEGACY] Publishing Your App:
1. Module Introduction
2. Deployment Considerations
3. Using Custom Icons Splashscreens
4. Configuring the App
5. Build Preparations Building for Production
6. Publishing the App in the Google Play Store
7. Publishing the App in the Apple AppStore
8. Module Summary
9. Section Source Code Links

27. [LEGACY] Course Roundup:
1. Course Roundup

28. [LEGACY] Bonus Ionic 2 Tips Tricks:
1. Changing the Back Button Text
2. Changing Application-Wide Settings
3. Find out which Platform Youre Running On
4. Find out which Screen Orientation Youre Running On
5. Section Source Code Resources

29. [LEGACY] Angular Recap:
1. Module Introduction
2. What is Angular 2
3. Understanding the Project Structure and how the App Starts
4. Understanding Components Templates
5. Understanding Databinding
6. Understanding Directives
7. Custom Property and Event Binding
8. Using Services Dependency Injection
9. More on Angular 2
10. Module Summary
11. Section Source Code Resources

30. [LEGACY] Updating to Ionic 3 Ionic Native 3:
1. Ionic 3 Update Overview
2. Updating the Awesome Places App to Ionic 3 Ionic Native 3
3. Ionic 3 Release Notes Upgrade Guide

31. Bonus Content:
1. Bonus More Content!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 34 ساعت و 8 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy