دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش گرامر در آزمون های IELTS

دانلود Udemy Grammar for IELTS

27,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آیلتس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Grammar for IELTS

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 41 ساعت و 6 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction

Articles :
ARTICLES: using A/AN
ARTICLES: using THE (part 1)
ARTICLES: using THE (part 2)
ARTICLES: usingTHE (part 3)
ARTICLES: using THE (part 4)
ARTICLES: using THE (part 5)
ARTICLES: using the zero article

Demonstrative, possessives and inclusives :
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: this, that, these, those
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: possessive forms
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: some
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: any
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: each and every
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: all, most, much, many, some several
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: few and little
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: no and none
DEMONSTRATIVES, POSSESSIVES, INCLUSIVES: both, neither, either

Countable and uncountable nouns :
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: singular countable nouns
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: plural countable nouns
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: uncountable nouns

Few and little :
FEW AND LITTLE: the difference between few and little
FEW AND LITTLE: the difference between few/little and a few/a little

Noun phrases :
COMPLEX NOUN PHRASES (part 1)
COMPLEX NOUN PHRASES (part 2)

Nominalisation :
NOMINALISATION: changing verbs into nouns
NOMINALISATION: changing adjectives into nouns
NOMINALISATION: combining strategies: examples

Pronouns :
PRONOUNS: subject, object, possessive
PRONOUNS: reflexive
PRONOUNS: using ONE and ONES
PRONOUNS: using IT

Nouns: prefixes and suffixes :
NOUNS: prefixes: (part 1)
NOUNS: prefixes: (part 2)
NOUNS: prefixes: (part 3)
NOUNS: suffixes: (part 1)
NOUNS: suffixes: (part 2)

Word forms :
WORD FORM: advice
WORD FORM: the most common words (part 1)
WORD FORM: the most common words (part 2)
WORD FORM: the most common words (part 3)
WORD FORM: the most common words (part 4)
WORD FORM: the most common words (part 5)
WORD FORM: the most common words (part 6)

Continuous tenses :
CONTINUOUS TENSES: present continuous
CONTINUOUS TENSES: past continuous
CONTINUOUS TENSES: future continuous
CONTINUOUS TENSES: verbs not usually used

Perfect tenses :
PERFECT TENSE: uses of present perfect
PERFECT TENSE: words used with present perfect
PERFECT TENSE: present perfect in IELTS
PERFECT TENSE: present perfect continuous
PERFECT TENSE: past perfect
PERFECT TENSE: past perfect in IELTS
PERFECT TENSE: past perfect continuous
PERFECT TENSE: future perfect
PERFECT TENSE: future perfect continuous
PERFECT TENSE: irregular past participles

Present simple tense :
PRESENT SIMPLE: different types of verbs (part 1)
PRESENT SIMPLE: when to use it

Past simple tense :
PAST SIMPLE: form
PAST SIMPLE: uses
PAST SIMPLE: adverbial phrases
PAST SIMPLE: tricky verbs
PAST SIMPLE: irregular verbs
PAST SIMPLE: in the IELTS test
PAST: USED TO and WOULD

Future tenses :
FUTURE: the most common forms
FUTURE: complex forms

Conditional tenses :
CONDITIONALS: zero and first conditionals
CONDITIONALS: words to replace IF
CONDITIONALS: things you might not know about conditionals
CONDITIONALS: second conditionals
CONDITIONALS: third conditionals
CONDITIONALS: mixed conditionals

Gerunds :
THE -ING FORM: irregular endings
GERUNDS: in continuous tenses
GERUNDS: verbal nouns
GERUNDS: structures with verbs
GERUNDS: the perfect gerund
GERUNDS: with prepositions and connecting words
GERUNDS: in clauses
GERUNDS: following verbs

Infinitives :
INFINITIVES: structures with IT
INFINITIVES: structures with two verbs (part 1)
INFINITIVES: structures with two verbs (part 2)
INFINITIVES: structures with nouns
INFINITIVES: structures with adjectives
INFINITIVES: the continuous form and the perfect form
INFINITIVES: verb + object + infinitive
INFINITIVES: other ways to use infinitives
INFINITIVES: with ENOUGH, TOO and SO

Linking verbs :
LINKING VERBS: with wh-clauses and infinitive clauses
LINKING VERBS: with that-clauses, -ing clauses and IT

Modals :
MODALS: how to form modal verbs (part 1)
MODALS: how to form modal verbs (part 2)
MODAL VERBS: forms with TO BE

Passives :
PASSIVES: different tenses
PASSIVES: modals
PASSIVES: complex structures
PASSIVES: why do we need them?

Subject-verb agreement :
SUBJECT-VERB AGREEMENT: basic rules
SUBJECT-VERB AGREEMENT: collective nouns
SUBJECT-VERB AGREEMENT: complex rules (part 1)
SUBJECT-VERB AGREEMENT: complex rules (part 2)

Reported speech :
REPORTED SPEECH: tenses which change
REPORTED SPEECH: tenses which do not change
REPORTED SPEECH: modal verbs
REPORTED SPEECH: other language which changes
REPORTED SPEECH: using infinitives and gerunds
REPORTED SPEECH: verbs used to report speech
REPORTED SPEECH: reporting questions
REPORTED SPEECH: strategies for IELTS
REPORTED SPEECH: reporting other types of sentence

Verb structures :
VERB STRUCTURES: verb + object + infinitive
VERB STRUCTURES: LET and MAKE

There is :
THERE IS: different tenses
THERE IS: combined with other verbs
THERE IS: combined with SOME-, ANY- and NO-
THERE IS: combined with modals
THERE IS: other functions

Clauses: purpose, cause, reason, result, concession, time :
CLAUSES of PURPOSE
CLAUSES of PURPOSE with different subjects
CLAUSES of PURPOSE: other structures
CLAUSES of CAUSE and REASON
CLAUSES of RESULT
CLAUSES of CONCESSION
CLAUSES of TIME

Clauses: wh-clauses, that-clauses :
CLAUSES: that-clauses (part 1)
CLAUSES: that-clauses (part 2)
CLAUSES: that-clauses (part 3)
CLAUSES: wh-clauses

Relative clauses :
RELATIVE CLAUSES: defining relative clauses
RELATIVE CLAUSES: non-defining relative clauses
RELATIVE CLAUSES: relative pronouns
RELATIVE CLAUSES: prepositions with relative clauses

Sentence structure: simple, compound, complex :
SENTENCES: simple and compound
SENTENCES: complex and compound-complex

Ellipsis :
ELLIPSIS: (part 1)
ELLIPSIS: (part 2)
ELLIPSIS: (part 3)

Inversion :
INVERSION: (part 1)
INVERSION: (part 2)

Punctuation :
PUNCTUATION: commas part 1)
PUNCTUATION: commas part 2)
PUNCTUATION: capital letters and full-stoops
PUNCTUATION: apostrophes
PUNCTUATION: semi-colons and colons
PUNCTUATION: hyphens, dashes and brackets
PUNCTUATION: what to avoid

Adjectives :
ADJECTIVES: ending in -ed and -ing
ADJECTIVES: two-part adjectives with past participles
ADJECTIVES: two-part adjectives with present participles
ADJECTIVES: two-part adjectives including adjectives and nouns
ADJECTIVES: two-part adjectives using numbers
ADJECTIVES: adjectives formed from participles
ADJECTIVES: position
ADJECTIVES: order

Adverbs :
ADVERBS of time
ADVERBS of place
ADVERBS: frequency
ADVERBS: manner
ADVERBS: degree
ADVERBS: gradable and non-gradable
ADVERBS: comment
ADVERBS: standpoint and focus
ADVERBS: connecting ideas
ADVERBS which get confused with ADJECTIVES

Comparatives :
COMPARATIVES: essential rules
COMPARATIVES: giving details about the difference
COMPARATIVES: using AS…AS…
COMPARATIVES: countable and uncountable nouns
COMPARATIVES: other ways of describing change, similarity, difference
SUPERLATIVES: simple and complex forms

Prepositions :
PREPOSITIONS: when do we use them?
PREPOSITIONS: after adjectives
PREPOSITIONS: after nouns
PREPOSITIONS: after verbs
PREPOSITIONS: when to use BY
PREPOSITIONS: when to use OF
PREPOSITIONS: when to use IN
PREPOSITIONS: when to use ON
PREPOSITIONS: when to use UNDER
PREPOSITIONS: when to use WITH
PREPOSITIONS: prepositions of time
PREPOSITIONS: forms of transport
PREPOSITIONS: prepositions of place (part 1)
PREPOSITIONS: prepositions of place (part 2)

FUNCTION: Ability :
ABILITY: using CAN and COULD
ABILITY: using TO BE ABLE TO
ABILITY: using TO MANAGE and TO SUCCEED

FUNCTION: Deduction and Assumption :
DEDUCTION AND ASSUMPTION: using MUST for deduction
DEDUCTION AND ASSUMPTION: using MIGHT, MAY, CAN and COULD for deduction
DEDUCTION AND ASSUMPTION: assumption

FUNCTION: Obligation :
OBLIGATION: using SHOULD, OUGHT TO, MUST, HAVE TO and NEED TO
OBLIGATION: using negative forms
OBLIGATION: using NEEDN’T HAVE

FUNCTION: Possibility :
POSSIBILITY: using modal verbs
POSSIBILITY: avoiding modal verbs
POSSIBILITY: describing possibility in the past

FUNCTION: Suggestions and Advice :
SUGGESTIONS AND ADVICE: using modal verbs
SUGGESTIONS AND ADVICE: other structures

FUNCTION: Wishes and regrets:
WISHES AND REGRETS: wishes
WISHES AND REGRETS: regrets

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 41 ساعت و 6 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy