دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مهندسی داده ها بوسیله کلود گوگل

دانلود Udemy Google Cloud Professional Data Engineer: Get Certified 2020

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Google Cloud یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Google Cloud Professional Data Engineer: Get Certified 2020

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 39 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome
Preparing for the Google Cloud Professional Data Engineer Exam

Cloud Storage for Data Engineering :
Introduction to Object Storage
Options for Loading Data
Access Controls for Cloud Storage
Lifecycle Policy Management
Using Cloud Storage Console
Exercise: Cloud Storage
Solution: Cloud Storage

Relational Databases - Cloud SQL :
Introduction to Relational Databases
When to use Cloud SQL
Creating a Cloud SQL Database
Monitoring Cloud SQL
Exercise: Create a Cloud SQL Database
Solution: Create a Cloud SQL Database

Relational Databases - Cloud Spanner :
When to use Cloud Spanner
Creating a Cloud Spanner Database
Cloud Spanner Performance Considerations
Check Your Knowledge: Choosing a Primary Key for a Spanner Table

NoSQL Databases: Cloud Firestore :
Introduction to Cloud Firestore & Document Databases
Entities and Kinds
Indexing in Cloud Firestore
Creating Entities
Querying Entities
Creating Kinds and Namespaces
Working with Transactions
Exercise: Create a Kind and Entities
Solution: Creating Kinds and Entities

NoSQL Databases: Bigtable :
Introduction to Bigtable and Wide-Column Databases
Creating a Bigtable Instance
Designing Row-keys for Bigtable
Query Patterns and Denormalization
Designing for Time Series Data
Check Your Knowledge: Creating a Time Series Database

Analytical Databases: BigQuery Data Management :
Introduction to BigQuery and Analytical Databases
BigQuery Scalar Datatypes
BigQuery Nested and Repeated Fields
Querying Scalars, Nested and Repeated Fields
Exercise: Querying BigQuery Public Datasets
Solution: Querying BigQuery Public Datasets
Access Controls in BigQuery
Partitioning Tables
Clustering Partitioned Tables
Loading Data into BigQuery

Migrating a Data Warehouse :
Assessing the Current State of a Data Warehouse
Schema and Data Transfer
Data Pipelines
Reporting and Analysis
Data Governance
Check Your Knowledge: Data Warehouse Migration

Caching Data and Cloud Memorystore :
Using Caching to Improve Performance
Cloud Memorystore Data Structures
When to use Cloud Memorystore
Check Your Knowledge: Redesign a Distributed Application for High Availability

Workflows and ETL/ELT :
Introduction to Cloud Composer
Cloud Composer Architecture
Introduction to Cloud Data Fusion

Cloud Pub/Sub and Data Pipelines :
Introduction to Cloud Pub/Sub
Creating Topics and Subscriptions
Creating and Reading Messages
Exercise: Create a Topic, Publish Messages, Read Messages
Solution: Create a Topic Publish Message

Cloud Dataflow and Data Pipelines :
Stream and Batch Processing with Cloud Dataflow
Running a Job in Cloud Dataflow
Analyzing a Failed Job in Cloud Dataflow
Monitoring Cloud Dataflow
Troubleshooting a Cloud Dataflow Pipeline
Check Your Knowledge: Troubleshooting a Cloud Dataflow Pipeline

Cloud Dataproc and Data Pipelines :
Introduction to Cloud Dataproc
Creating a Cloud Dataproc Cluster
Monitoring a Cloud Dataproc Cluster
Using Cloud Storage with Cloud Dataproc
Check Your Knowledge: When to use Cloud Dataproc over Cloud Dataflow?

Special Considerations in Distributed Systems :
Hybrid and multi-cloud computing
Asychronous Messaging
Stream Processing
Data Consistency Models

Monitoring and Logging :
Monitoring and Alerting with Cloud Monitoring
Logging with Cloud Logging
Creating an Alert
Install the Monitoring Agent on a Virtual Machine
Check Your Knowledge: Troubleshooting Application Performance

Security and Compliance :
Introduction to Identity Access Management
Resource Hierarchy
Predefined Roles
Custom Roles
Primitive Roles
IAM Best Practices
Ensuring Privacy with Data Loss Prevention API
Legal Compliance
Encryption At Rest and In Motion
Key Management
Exercise: Grant roles to users
Solution: Grant roles to users

Introduction to Machine Learning :
3 Categories of Machine Learning Problems
2 Approaches to Building ML Models
Symbolic Machine Learning
Neural Networks and Deep Learning
Check Your Knowledge: Types of Machine Learning Problems

Building ML Models :
Features and Labels
Feature Engineering
Model Building
Model Evaluation
Gradient Descent and Backpropagation
Model Troubleshooting
Building Models in GCP
Using Pre-built ML Models
Check Your Knowledge: Troubleshoot an Machine Learning Model

Deploying and Monitoring ML Models :
Options for Deploying ML Models
Using GPUs and TPUs
Monitoring ML Models
Bias and Unfairness in ML Models
Check Your Knowledge: Design a Machine Learning Pipeline

Analytical Databases: BigQuery ML :
Introduction to Machine Learning in BigQuery
Creating a Regression Model in BigQuery
Evaluating a Regression Model in BigQuery
Using Model for Predictions in BigQuery
Creating a Model in BigQuery
Exercise: Creating a Model in BigQuery
Solution: Creating an ML Model in BigQuery

Conclusion :
Conclusion and Next Steps

Practice Exam :
GCP Professional Data Engineer Practice Exam

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 39 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy