دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مباحث الکترونیک Arduino و Pi Studio

دانلود Udemy Electronics course for Arduino and pi Students (+Projects)

25,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آردوینو یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Electronics course for Arduino and pi Students (+Projects)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت و 44 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1. Circuit:
1. Build your first circuit. ( The Software used will be shown soon)
2. Introduction to Circuit Wizard
3. How to sign up tinkercad online simulation software
4. How to get Circuit Wizard and proteus installed
5. 1-Build your first circuit
6. 2-Circuit diagram, Schematic and pictorial circuit diagram.
7. Voltage and current
8. Common units and prefixes used in electronics
9. Materials needed

2. Resistor:
1. The relationship between Resistance, Voltage, Current
2. Application of Ohm's law and the definition of a resistor
3. Types of resistor
4. Resistor Color code
5. Tolerance
6. Resistor wattage
7. How to connect resistors in series
8. How to calculate the value of resistors in parallel
9. Limiting the flow of current with a potentiometer
10. Voltage divider
11. The relationship between R1 and R2 in voltage divider network
12. Using a potentiometer as a voltage divider
13. How to vary the value
14. More on variable resistor as a voltage divider
15. LDR in a voltage divider network
16. Voltage dropped across a resistor
17. Calculation of the appropriate value of resistor for a LED
18. Using thermistor in a voltage divider network

3. Multimeter:
1. Introduction to Multimeter.
2. Resistance Measurement
3. Voltage measurement
4. Current measurement
5. Using a real life multimeter
6. Signing up for Tinkercad
7. How to get Circuit Wizard and proteus installed
8. Introduction to Circuit Wizard

4. Breadboarding:
1. How an experimental board is used
2. Breadboarding your first circuit
3. Making it more professional

5. Diode:
1. Diode, forward biased, reversed biased, and types of diode.
2. Voltage dropped across a diode
3. Using diodes as a voltage regulator
4. Zener diode

6. Capacitor:
1. Capacitors; Series and Parallel Connection
2. Capacitor as a voltage divider
3. Using capacitors as a voltage divider
4. Using capacitor to store charge
5. Doubling of voltage with a capacitor
6. RC Circuit
7. Application of RC circuit

7. Transistor:
1. Introduction to transistor
2. BJT NPN Transistor as a switch
3. BJT PNP transistor as a switch
4. How to identify the pins of a npn transistor
5. PNP transistor pinout
6. MOSFET
7. Using a P-Channel mosfet as a switch
8. N-Channel Mosfet as a switch
9. Thyristor

8. Logic Gates:
1. Logic gates
2. Using transistors to make an AND GATE circuit
3. Using transistors to make an OR GATE
4. Using transistors to make an inverting circuit (NOT GATE)
5. NAND and NOR GATE with transistors
6. Notice
7. NOR Gate

9. Integrated Circuit:
1. Integrated Circuit
2. Monostable circuit using 555 IC
3. Astable circuit using 555 IC
4. Optocoupler

10. Relay:
1. Relay
2. Controlling of home appliances with relay
3. How to use a single channel relay module
4. Using a multichannel relay module
5. Additional information on relay
6. Relay, flyback diode, Inductor

11. Transformer:
1. Transformer

12. Rectification:
1. Rectification
2. Full bridge rectification
3. Simulation
4. Filtering out the ripples

13. Voltage Regulator ICs:
1. Introduction to voltage regulator IC
2. Positive fixed voltage regulator IC
3. Voltage regulator IC, LM78xx
4. Negative fixed Voltage regulator
5. Positive variable Voltage regulator
6. Negative variable voltage regulator

14. Soldering class:
1. Introduction to soldering and materials needed
2. Soldering a simple circuit
3. LDR working operation
4. Soldering of an IC
5. Soldering a rectifier circuit
6. Completion of rectifier
7. Soldering a simple channel relay module
8. Testing the Soldered single channel relay module

15. Active and passive components:
1. Electronics components, active and passive component
2. Potential difference

16. Design and construction of a Smoke Sensing System(Project):
1. Smoke Sensing System; Introduction to gas sensors
2. Smoke sensing system, How gas sensor works
3. Smoke sensor with a simple circuit
4. Smoke sensor with an inverting circuit
5. Using Buzzer with a smoke sensor
6. Smoke sensor with a pnp transistor for simplicity
7. Using smoke sensor with 555 ic astable circuit
8. Smoke sensor practical
9. Smoke sensor with a simple circuit
10. Smoke sensor with an improved circuit
11. Completion of the project

17. Human sensitive system (Project):
1. A simple circuit with PIR
2. PIR with astable
3. PIR

18. Circuit Idea:
1. Temperature controlled fan with LM35

19. Sound controlled home automation system(project):
1. Introduction to sound controlled system
2. What we'll build (Sound controlled system project)
3. Materials to be used in sound controlled system
4. Explaining the working principle of IC 4017
5. Using Relay module with IC 4017
6. Breadboarding of IC 4017
7. Connection with self made relay
8. Testing of the project

20. Design and construction of an IR based home automation(project):
1. What we'll build (IR based home automation system)
2. IR based home automation system
3. Explanation on IR
4. Breadboarding the circuit
5. Using IR with CD4017 IC
6. Breadboarding of IR with CD4017
7. Connection with Home appliance
8. Testing the project

21. Water levels indicator and pumping machine controller (project):
1. Using transistors as a water sensor
2. Circuit diagram for connection with a buzzer
3. Connection with an astable circuit
4. Detecting a single level
5. Detecting multiple levels of water
6. Empty tank Alert with buzzer
7. Automated pumping machine
8. Connection with Socket

22. Design and construction of a RF based home automation system:
1. Parallel and serial communication
2. Wired and wireless communication
3. Encoder and decoder
4. BREADBOARDING
5. Wired connection
6. Now wireless
7. Switch selection
8. Connection with home appliances
9. Completion of the project
10. Testing of RF based home automation project

23. An Intensive Introduction to Arduino programming:
1. Downloading of Arduino IDE
2. Introduction to Arduino
3. Introduction to Arduino development boards
4. Void Setup(){ } Void Loop(){ }
5. Basic commands
6. A full introduction to Arduino board
7. Using digital Pin for switching of relay
8. Delay(xxxx);
9. How to use analog pin
10. How to use Serial monitor
11. Using digital pin as an input
12. How to use analog pin as digital pin
13. How to use Tinkercad with Arduino
14. A guide on how to fully develop yourself on Arduino.
15. BLINKING OF LED WITH ARDUINO
16. How to connect LCD with microcontroller
17. LCD with Arduino
18. ATmega328 for stand alone board explained
19. Stand alone board with lcd

24. Proteus simulation software with Arduino:
1. Using Proteus for Basic circuit
2. Blinking LED with Proteus
3. Using LCD With Arduino on proteus

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت و 44 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy