دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Docker to Amazon AWS Deploy Java & .NET Apps with Travis CI

دانلود Udemy Docker to Amazon AWS Deploy Java & .NET Apps with Travis CI

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با داکر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Docker to Amazon AWS Deploy Java & .NET Apps with Travis CI

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 30 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Course Presentation :
0101 Course Presentation
Course Repositories

Quick Docker Review :
0201 Section Presentation - Docker Quick Review
0202 What is Docker
0203 Basics of Dockerfile
0204 What is Docker Compose
0205 Basics of docker-compose.yml
0206 Section Review - Docker Quick Review

Setting Up the Docker Environment :
0301 Section Presentation - Setting Up the Docker Environment
0302 Installing Docker on Windows 10 Pro
0303 Installing Docker - For Those Who Needed to Use the Docker Toolbox
0304 Installing Docker on Linux
0305 Installing Docker Compose on Linux
0306 Section Review - Setting Up the Docker Environment

"Dockerizing" a Java Application with Spring Boot :
0401 Section Presentation - Dockerizing a Java Application
0402 The Java Application We Will Dockerize
0403 Adding Docker Support - Dockerfile
0404 Adding Docker Support - Docker Compose
0405 Starting the application and fixing problems
0406 Starting the application and testing on Postman
0407 What is the Docker Hub and How to Create an Account
0408 Pushing Docker Images to DockerHub
0409 Continuous Integration with Travis CI
0410 Section Review - Dockerizing a Java Application

Deploying the Application to an Amazon EC2 Instance :
0501 Section Presentation - Getting to Know AWS and Deploying the Application to
0502 The Amazon AWS Free Tier
0503 Creating an Amazon Account
0504 Creating an IAM User to Manage our ECR(Amazon Elastic Container Registry)
0505 Installing Amazon AWS CLI
0506 Creating an EC2 instance
0507 Accessing an EC2 Instance via SSH
0508 Installing Docker on our EC2 Instance
0509 Creating the MySQL RDS Database
0510 Integrating the Application to the RDS Database on Amazon
0511 Running our Aplication Inside of Docker
0512 Running a Docker Application on Amazon EC2
0513 Section Review - Getting to Know AWS and Deploying the Application to EC2

Deploying the Application to an Amazon Elastic Container Service (ECS) Cluster :
0601 Section Presentation - Deploying the Application to an Amazon ECS Cluster
0602 Creating an ECR(Amazon Elastic Container Registry) for our Docker Images
0603 Pushing Docker Images to Amazon ECR
0604 Why use Clusters?
0605 Understanding the Amazon ECS(Elastic Container Service) Architecture
0606 Creation of an ECS Cluster
0607 Creating a Task Definition
0608 Creating the Service
0609 Section Review - Deploying our Application to an Amazon ECS Cluster

"Dockerizing" a .NET Core Application with ASP.NET Core :
0701 Section Presentation - "Dockerizing" a .Net Application with ASP.NET Core
0702 The .NET Application we Will Dockerize
0703 Adding Container Orchestration Support to our Application
0704 Adjusting docker-compose.yml
0705 Creating one MySQL Custom Docker Image
0706 Running and Testing the Application
0707 Creating the MySQL RDS Database
0708 Adjusting the Connection of our Application to the Database
0709 Creating the ECR Repository and Pushing Docker Images to DockerHub and AWS
0710 Integrating Travis CI with DockerHub
0711 Integrating Travis CI with Amazon ECR(Amazon Elastic Container Registry)
0712 Section Review - "Dockerizing" a .Net Application with ASP.NET Core

Implementing Continuous Integration and Continuous Deploy on Amazon ECS :
0801 Section Presentation - Implementing Continuous Integration and Continuous D
0802 Creation of the ECS(Elastic Container Service) Cluster for .NET
0803 Creating a Task Definition
0804 Creating the Service, Deploying and Testing our Application
0805 Setting User Permissions IAM TRAVIS_CI
0806 Adding Support for Continuous Integration with ECS Deploy
0807 Adapting our Service to Support Continuous Integration and Continuous Deplo
0808 Section Review - Implementing Continuous Integration and Continuous Deploy

Conclusion :
0901 Conclusion

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 4 ساعت و 30 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy