دسته بندی
40

جمع جزء: 819,000 تومان

مشاهده سبد خریدتسویه حساب

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت یک برنامه چت در PHP

دانلود Udemy Develop Computer Based Test (CBT) and Chat App In PHP : 2020

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با PHP یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Develop Computer Based Test (CBT) and Chat App In PHP : 2020

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 25 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
1.2 Please see what we are building
1.3 How to download complete source codes and database

2. Gathering and Downloading Required Tools :
2.1 Files download and installation (text editor, wamp, codeigniter)
2.2 Solving common wamp server problem
2.3 Downloading Free Admin Template
2.4 Showing the html template we want use
2.5. How to convert html template to php
2.6. Understanding PHP include and how to use it

3. Introduction and Understanding CodeIgniter Framework :
3.1 Introducing php codeigniter framework
3.2 Installation and setup of codeigniter
3.3 Quick Explanation on How Codeigniter Works
3.4. Basic Codeigniter Config Explainning Files Autoload, Config, Database, Rout
3.5 Integrating html template to the codeigniter
3.6 How to Link our CSS files with PHP base_url function
3.7. How to download the template we are using in this course - MUST WATCH

4. Understanding the admin template you downloaded from our google drive :
4.1 Quick explanation on the codeigniter template you downloaded from our google

5. Loading And Working With Our First Login Page :
5.1 Introduction and section objective
5.2 Creating Our First Database And Connecting With Our Software
5.3 Creating Session Save Path Table In Phpmyadmin
5.4 Loading Our First Login Page
5.5 Working With Language With Codeigniter Helper
5.6 Creating Language And Settings Table In Phpmyadmin
5.7 Using Get Phrase Function For Language Translation
5.8 Creating Admin Table In Database
5.9 Login codes in controller part one
5.10 Login Codes In Controller Part Two
5.11 Implementing Mvc For Login
5.12 Testing Our Login Codes
5.13 Creating Admin Controller And Setting The Page Data
5.14 Login In user and redirecting to user dashboard
5.15 Logout Codes And Redirect If Session Is On
5.16 Error Message For Wrong Email Or Password
5.17 Quick Explanation On The Template
5.18 Echo system name and title in the login page

6. Working with Admin Profile :
6.1 Introduction and section objective
6.2 Arrangment of the navigation menu
6.2 Arrangment of the navigation menu
6.3 Using if statement to determine current page
6.4 Create manage profile method in admin controller
6.5 Creating html form for Admin profile
6.6 Working with the html form
6.7 Working with php form open and close function
6.8 Preparing codes that update admin information
6.9 Create admin model and update codes
6.10 Select admin information in admin model
6.11 Set global codes in crud model must watch
6.12 Display admin image from the model
6.13 Working with password reset part one
6.14 Working with password reset part two

7. Building the navigation and header image and name :
7.1 Code to display login user image
7.2 Code to display login user name
7.3 Code for login user image and name by the header
7.4 Perfect header arrangement and complete section

8. Building general settings for our app :
8.1 Preparing the files and the controller for settings
8.2 Preparing html form for system setting part one
8.3 Preparing html form for system setting part two
8.4 Preparing html form for system setting part three
8.5 Brief information on the template theme
8.6 Update code in system model
8.7 Codes to upload logo, set system theme and round up section

9. Working with the navigation menu :
9.1 Prepare navigation menu part one
9.2 Prepare navigation menu part two
9.3 Prepare navigation menu part three

10. Building classes and teachers :
10.1 Create class table
10.2 Create the method to manage classes
10.3 Why we need to create teacher table
10.4 Create teacher method
10.5 Create teacher form part one
10.6 Create teacher form part two
10.7 Create, update and delete teacher codes in model
10.8 Select teacher from teacher's table
10.9. Working with the modal controller
10.10. Load modal via ajax function
10.11. Test the delete codes and insert another teacher
10.12. Update teacher and test app
10.13. Working with the class html form
10.14. Working with class and round up section

11. Build the class section :
11.1 Create section table
11.2 Create section method and model
11.3 Prepare html form for section
11.4 Working with the edit section and round up

12. Build the student subject :
12.1 Create subject table
12.2 Create subject method and html form
12.3 Insert, update and delete codes for subject
12.4 Edit subject code and round section

13. Building the student information :
13.1 Create the student table
13.2 Create method and student model with crud codes
13.3 Prepare the html form for student
13.4 Selecting section with ajax part one
13.5 Selecting section with ajax part two
13.6 Insert into the student table
13.7 Working with the edit student part one
13.8 Complete the edit student and round up section

14. Building the computer based test :
14.1 Create online exam, question bank and result table
14.2 Create method for online examination
14.3 Prepare the html form for the online exam
14.4 Working with the section subject selector method
14.5 Working with the section subject selector method two
14.6 Working with the parameter to select exam
14.7 Working with the expired examination
14.8 Write codes to create online exam part one
14.9 Write codes to create online exam part two
14.10 Write codes to update and delete online exam
14.11 Test insert codes for the examination
14.12 Prepare the table for managing the examination
14.13 Working the add question method
14.14 Working the add question method part two
14.15 Prepare the add exam question form
14.16 Use exam title as a page title

15. Working with the exam information :
15.1 Select from online and question bank table
15.2 Display all examination information
15.3 Working with the true false question
15.4 Working with the multiple choice and filling the blanks question
15.5 Fix multiple choice question bugs
15.6 Insert code for multiple choice question part one
15.7 Insert code for multiple choice question part two
15.8 Update codes for multiple choice question
15.9 Insert code for the true or false question
15.10 Update codes for the true or false question
15.11 Insert code for the filling in the blanks question
15.12 Method to delete question from question bank
15.13 Delete single question codes
15.14 Update codes for the type of the exam question
15.15 Select codes from the question bank part one
15.16 Select codes from the question bank part two
15.17 Testing add question from the form
15.18 Update question codes
15.19 Display online exam information part one
15.20 Display online exam information part two
15.21 Display online exam information and test
15.22 Manage exam status part one
15.23 Manage exam status part two
15.24 Fix display bugs
15.25 Working with the student result

16. Workiing with the dashboard data :
16.1 Working the dashboard data part one
16.2 Complete the dashboard arrangement

17. Working with the chat app :
17.1 Create general message table
17.2 Arrangment of the chat widget
17.3 Javascript codes to send message via ajax part one
17.4 Javascript codes to send message via ajax part two
17.5 Javascript codes that refresh chat div every one second
17.6 Test chat app by sending message via ajax
17.7 Perfecting our insert codes for the chat app
17.8 Select from general message table in model
17.9 Display chat from general message table
17.10 Fix auto refresh div javascript codes

18. Building the student profile page :
18.1 Working with the student profile
18.2 Student login codes and login codes rebranded
18.3 Working with the student dashboard
18.4 Working with the student navigation
18.5 Working with the student profile
18.6 Working with the online exams
18.7 Select available published examination
18.8 Check for the available exam for student
18.9 Method to check online exam result
18.10 Create table for the online exam
18.11 Create table for the online exam result
18.12 Checking the exam in the student page
18.13 Working with the take online exam page for student
18.14 Change the online exam result status
18.15 Function to submit online exam for student
18.16 Calculating exam mark part one
18.18 Working with the submit button exam part one
18.18 Working with the submit button exam part two
18.19 Working with the correct answers and exam result
18.20 Attempt the questions set by the admin
18.21 Working with the result of the student

19. Congratulations, we made it :
19.1 Congratulations, we made it
Download complete source codes and database

20 Other Interesting Courses :
20.1 Check my other interesting courses

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 25 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy